Skriftene
Lære og pakter 1
forrige neste

Lære og pakter

Kapittel 1

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith den 1. november 1831, under en spesiell konferanse for Kirkens eldster avholdt i Hiram, Ohio. Mange åpenbaringer var tidligere mottatt fra Herren, og sammenstillingen av disse for utgivelse i bokform var en av de viktigste sakene som ble godkjent under konferansen. Dette kapittelet utgjør Herrens forord til de læresetninger, pakter og bud som er gitt i denne evangelieutdeling.

1–7: Advarselsrøsten er til alle mennesker. 8–16: Frafall og ugudelighet går forut for Det annet komme. 17–23: Joseph Smith kalles til å gjengi Herrens sannhet og makt til jorden. 24–33: Mormons bok blir bragt frem, og den sanne Kirke opprettes. 34–36: Fred skal borttas fra jorden. 37–39: Ransak disse bud.

1 Hør, O min akirkes folk, sier røsten til han som bor i det høye og hvis bøyne hviler på alle mennesker. Ja, sannelig sier jeg: cHør, O folk i det fjerne og dere som er på øyene i havet, lytt alle sammen.

2 For sannelig, Herrens arøst er til alle mennesker, og det er bingen som skal unnslippe, og det er intet øye som ikke skal se, ei heller øre som ikke skal høre, ei heller chjerte som ikke skal gjennomtrenges.

3 Og de aopprørske skal rammes av stor sorg, for deres misgjerninger skal bforkynnes fra hustakene, og deres hemmelige gjerninger skal åpenbares.

4 Og aadvarselsrøsten skal lyde til alle mennesker ved mine disiplers munn, disipler jeg har utvalgt i disse bsiste dager.

5 Og de skal gå ut, og ingen skal hindre dem, for jeg, Herren, har befalt dem.

6 Se, dette er min amyndighet, og mine tjeneres myndighet, og mitt forord til boken med mine bud som jeg har gitt dem for å butgi til dere – O jordens innbyggere.

7 Derfor, afrykt og bev, O folk, for det jeg, Herren, har uttalt ved dem, skal boppfylles.

8 Og sannelig sier jeg dere at de som går frem og bærer dette budskap til jordens innbyggere, de er gitt makt til å abesegle både på jorden og i himmelen, de vantro og de bopprørske –

9 ja, sannelig, til å besegle dem opp til den dag da aGuds vrede uten mål skal utøses over de bugudelige,

10 inntil den adag da Herren skal komme for å blønne hvert menneske etter dets cgjerninger, og dmåle hvert menneske med det mål det har målt sine medmennesker.

11 Derfor er Herrens røst til jordens ender, så alle som vil høre kan høre:

12 Bered dere, bered dere til det som skal komme, for Herren er nær –

13 og aHerrens vrede er opptent, og hans bsverd er drukkent i himmelen, og det skal falle på jordens innbyggere.

14 Og aHerrens arm skal åpenbares, og dagen kommer da de som ikke vil bhøre Herrens røst, ei heller hans tjeneres røst, ei heller gir cakt på profetenes og apostlenes ord, skal bli davskåret fra folket –

15 for de har aforvillet seg fra mine bordinanser og har cbrutt min devige pakt –

16 de asøker ikke Herren for å grunnfeste hans rettferdighet, men hvert menneske går sin begen cvei og etter sin egen guds dbilde – et bilde som er i verdens lignelse, og hvis vesen er en avgud som blir egammel og skal forgå i fBabylon, ja, Babylon den store som skal falle.

17 Derfor kalte jeg, Herren, som kjenner til den ulykke som skal komme over ajordens innbyggere, på min tjener, Joseph Smith jr., og talte til ham fra himmelen og ga ham bud –

18 og jeg ga også bud til andre for at de skulle forkynne disse ting til verden, og alt dette for at det kunne bli oppfylt som var skrevet av profetene –

19 det som er asvakt i verden skal komme frem og bryte ned de mektige og sterke for at mennesket ikke skulle gi råd til sine medmennesker ei heller bsette sin lit til kjøds arm –

20 men for at hvert menneske kunne atale i Gud Herrens, ja, i verdens Frelsers navn,

21 for at tro også kunne tilta på jorden,

22 for at min evige apakt kunne bli opprettet,

23 for at fylden av mitt aevangelium kunne bli bforkynt av de csvake og enfoldige til jordens ender og for konger og regenter.

24 Se, jeg er Gud og har talt det. Disse abud er av meg, og de ble gitt til mine tjenere i deres skrøpelighet etter deres btalemåte så de kunne cforstå det.

25 Og i den grad de begikk feil, kunne det bli gjort kjent,

26 og i den grad de søkte avisdom, kunne de bli undervist,

27 og i den grad de syndet, kunne de bli arefset så de kunne bomvende seg,

28 og i den grad de var aydmyke, kunne de bli sterke og bli velsignet fra det høye og motta bkunnskap fra tid til annen.

29 Og etter å ha mottatt nephittenes opptegnelse, kunne, ja, nettopp min tjener, Joseph Smith jr., få kraft til å oversette ved Guds barmhjertighet, gjennom Guds kraft, aMormons bok.

30 Og de som ble gitt disse bud, kunne også få akraft til å legge denne bkirkes grunnvoll og bringe den frem, ut av mulm og ut av cmørke – den eneste sanne og levende dkirke på hele jordens overflate som jeg, Herren, har evelbehag i, idet jeg taler til kirken som et hele, og ikke til noen enkeltperson –

31 for jeg, Herren, kan ikke se på asynd og på noen som helst måte samtykke i den –

32 ikke desto mindre skal den som omvender seg og følger Herrens bud, bli atilgitt –

33 og den som aikke omvender seg, skal til og med bli bfratatt det lys han har mottatt, for min cÅnd skal ikke alltid dstreve med mennesket, sier Hærskarenes Herre.

34 Og videre, sannelig sier jeg dere, O jordens innbyggere: Jeg, Herren, er villig til å gjøre dette kjent for aalt kjød,

35 for jeg gjør ikke aforskjell på folk og vil at alle mennesker skal vite at bdagen kommer hastig – timen er ikke ennå, men er nær for hånden – da cfred skal bli borttatt fra jorden, og ddjevelen skal ha makt over sitt eget herredømme.

36 Og likeledes skal Herren også ha makt over sine ahellige, og skal bregjere i deres cmidte og skal komme ned med ddom over eIdumea, eller verden.

37 Ransak disse abud, for de er sanne og troverdige, og profetiene og bløftene som er i dem, skal alle bli oppfylt.

38 Det jeg, Herren, har talt, har jeg talt, og jeg unnskylder meg ikke, og selv om himlene og jorden forgår, skal mitt aord ikke forgå, men alt skal bli boppfylt, enten ved min egen crøst eller ved mine dtjeneres røst, det være det esamme.

39 For se, og gi akt, Herren er Gud, og aÅnden bærer vitnesbyrd, og vitnesbyrdet er sant, og bsannheten består evindelig og alltid. Amen.