Skriftene
Lære og pakter 59
forrige neste


Kapittel 59

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Sion, Jackson fylke, Missouri, den 7. august 1831. Forut for denne åpenbaringen ble landområdet innviet slik Herren hadde befalt, og tomten til det fremtidige tempelet ble innviet. På den dagen da åpenbaringen ble mottatt, døde Polly Knight, Joseph Knight seniors hustru, og hun ble det første medlemmet av Kirken som døde i Sion. De tidlige medlemmene beskrev denne åpenbaringen som en “instruks til de hellige i hvordan de skulle overholde sabbaten og hvordan de skulle faste og be”.

1–4: De trofaste hellige i Sion vil bli velsignet. 5–8: De skal elske og tjene Herren og holde Hans bud. 9–19: Ved å holde Herrens dag hellig blir de hellige velsignet både timelig og åndelig. 20–24: De rettferdige får løfte om fred i denne verden og evig liv i den kommende verden.

1 Se, velsignet er de, sier Herren, som er kommet opp til dette land med aøyet fullt og helt vendt mot min ære, i overensstemmelse med mine befalinger.

2 For de som lever, skal aarve jorden, og de som bdør, skal hvile fra sitt arbeide, og deres gjerninger skal følge dem, og de skal motta en ckrone i min dFaders boliger som jeg har beredt for dem.

3 Ja, velsignet er de hvis føtter står på Sions land og som har vært lydige mot mitt evangelium, for de skal motta jordens gode ting som lønn, og den skal gi sin grøde i arikt monn.

4 Og de skal også bli kronet med velsignelser fra det høye, ja, og ikke med få bud, og med aåpenbaringer når tiden er inne, de som er btrofaste og cflittige for meg.

5 Derfor gir jeg dem et bud som sier: Du skal aelske Herren din Gud av hele ditt bhjerte og av all din makt, sinn og styrke, og i Jesu Kristi navn skal du ctjene ham.

6 Du skal elske din aneste som deg selv. Du skal ikke bstjele, heller ikke drive chor eller dslå ihjel eller gjøre noe lignende.

7 Du skal atakke Herren din Gud i alle ting.

8 Du skal gi Herren din Gud et aoffer i brettferdighet, ja, et sønderknust hjerte og en cangrende ånd.

9 Og for at du mer fullkomment kan holde deg aubesmittet av verden, skal du gå til bønnens hus og ofre dine sakramenter på min bhellige dag,

10 for sannelig, dette er en dag som er gitt dere til å hvile fra deres arbeide og til å avie deres andakt til Den Aller Høyeste.

11 Ikke desto mindre skal dine løfter bli gitt i rettferdighet alle dager og til alle tider.

12 Men husk at på denne Herrens dag skal du ofre dine agaver og dine sakramenter til Den Aller Høyeste og bbekjenne dine synder for dine brødre og for Herren.

13 Og på denne dag skal du ikke gjøre noen andre ting enn å tilberede din mat i hjertets ydmykhet og i all enkelhet for at din afaste kan være fullkommen, eller med andre ord, for at din bglede kan være fullkommen.

14 Sannelig, dette er faste og bønn, eller med andre ord, glede og bønn.

15 Og i den grad dere gjør dette med atakksigelse, med bglade chjerter og blidt åsyn – ikke med mye dlatter, for det er synd – men med et frydefullt hjerte og blidt åsyn –

16 sannelig sier jeg, at i den grad dere gjør dette, skal jordens fylde være deres, dyrene på marken, fuglene i luften og det som ferdes i trærne og beveger seg på jorden,

17 ja, urtene og de gode ting som kommer av jorden, enten til mat eller klær, til hus eller låve, til frukthaver, haver eller vingårder,

18 ja, alt som kommer av ajorden i sin egen årstid, er skapt for å være til gavn for mennesket og for å brukes av mennesket – både for å behage øyet og glede hjertet,

19 ja, til mat og klær, til smak og lukt, til å styrke legemet og opplive sjelen.

20 Og det behager Gud at han har gitt alt dette til mennesket; for i denne hensikt ble de skapt, for å brukes med måte, ikke med overdådighet og heller ikke ved tvang.

21 Og ved intet akrenker mennesket Gud mer, og mot ingen er hans vrede mer opptent, enn mot dem som bikke anerkjenner hans hånd i alle ting og ikke holder hans bud.

22 Se, dette er i henhold til loven og profetene, besvær meg derfor ikke mer med denne sak.

23 Men lær at den som gjør arettferdige gjerninger, skal få sin blønn, ja, cfred i denne verden, og devig liv i den kommende verden.

24 Jeg, Herren, har talt det, og Ånden bærer vitnesbyrd om det. Amen.