Skriftene
Lære og pakter 115


Kapittel 115

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Far West, Missouri, den 26. april 1838, som tilkjennegir Guds vilje angående oppbyggingen av dette sted og Herrens hus. Denne åpenbaringen er rettet til de presiderende embedsmenn samt medlemmene i Kirken.

1–4: Herren gir sin kirke følgende navn: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. 5–6: Sion og hennes staver er forsvars- og tilfluktssteder for de hellige. 7–16: De hellige blir befalt å bygge et Herrens hus i Far West. 17–19: Joseph Smith har nøklene til Guds rike på jorden.

1 Sannelig, så sier Herren til deg min tjener aJoseph Smith jr. og også til min tjener bSidney Rigdon og også til min tjener cHyrum Smith, og til dine nåværende rådgivere og til dem som senere skal utpekes,

2 og også til deg min tjener aEdward Partridge og til dine rådgivere,

3 og også til mine trofaste tjenere som tilhører høyrådet i min kirke i Sion, for slik skal det kalles, og til alle eldster og medlemmer i min kirke, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som er spredt rundt omkring i hele verden,

4 for slik skal amin kirke kalles i de siste dager, ja, bJesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

5 Sannelig sier jeg til dere alle: aStå opp og la deres lys skinne, så deres lys kan være et bbanner for nasjonene,

6 og at ainnsamlingen til bSions land og til hennes cstaver, kan tjene som et forsvar og en dtilflukt fra stormen og fra vreden når den i fullt mål skal eutøses over hele jorden.

7 La byen Far West være et ahellig og innviet landområde for meg, og den skal kalles høyhellig, for den grunn dere står på, er hellig.

8 Derfor befaler jeg dere å abygge et hus til meg hvor mine hellige kan komme sammen for å btilbe meg.

9 Og la begynnelsen til dette arbeidet og grunnvollen og et forberedende arbeide bli gjort til sommeren.

10 Og la arbeidet begynne den fjerde dag i førstkommende juli, og fra den tid av skal mitt folk arbeide flittig for å bygge et hus til mitt navn.

11 Og om aett år fra i dag la dem gjenoppta arbeidet med å legge grunnvollen til mitt bhus.

12 Og fra den tid av la dem arbeide flittig til det er ferdig, fra hjørnestenen til taket, inntil det ikke gjenstår noe som ikke er fullført.

13 Sannelig sier jeg dere, la ikke min tjener Joseph, ei heller min tjener Sidney, ei heller min tjener Hyrum, igjen sette seg i gjeld for å bygge et hus til mitt navn,

14 men la et hus bygges til mitt navn i henhold til det amønster som jeg skal vise dem.

15 Og hvis mitt folk ikke bygger det i henhold til det mønster som jeg skal vise deres presidentskap, vil jeg ikke ta imot det fra deres hånd.

16 Men hvis mitt folk bygger det i henhold til det mønster som jeg skal vise deres presidentskap, ja, min tjener Joseph og hans rådgivere, da vil jeg ta imot det fra mitt folks hånd.

17 Og videre, sannelig sier jeg dere, det er min vilje at byen Far West raskt skal bygges opp ved at mine hellige samles der,

18 og at også andre steder blir utpekt til astaver i områdene rundt omkring etter hvert som de fra tid til annen blir åpenbart for min tjener Joseph.

19 For se, jeg vil være med ham, og jeg vil helliggjøre ham for folket, for til ham har jeg gitt anøklene til dette rike og denne virksomhet. Slik er det. Amen.