Skriftene
Lære og pakter 72
forrige neste


Kapittel 72

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 4. desember 1831. Flere eldster og medlemmer var kommet sammen for å lære sine plikter og bli videre oppbygget i Kirkens lære. Dette kapittelet er en samling av tre åpenbaringer mottatt på samme dag. Versene 1 til og med 8 bekjentgjør Newel K. Whitneys kall til biskop. Han ble så kalt og ordinert, hvoretter versene 9 til og med 23 ble mottatt. Disse gir flere opplysninger om en biskops plikter. Deretter ble versene 24 til og med 26 gitt. Disse gir instruksjoner om Sions innsamling.

1–8: Eldstene skal avlegge regnskap for sin forvaltning til biskopen. 9–15: Biskopen tar vare på lagerhuset og har omsorg for de fattige og trengende. 16–26: Biskopen skal bekrefte eldstenes verdighet.

1 Hør og lytt til Herrens røst, dere som har forsamlet dere som er ahøyprester i min kirke, og til hvem briket og myndigheten er gitt.

2 For sannelig, så sier Herren, jeg anser det for nødvendig at det blir utpekt en abiskop for dere, eller blant dere, i kirken i denne del av Herrens vingård.

3 Og sannelig, i dette har dere handlet klokt, for Herren fordrer av enhver aforvalter å avlegge bregnskap for sin cforvaltning, både i tid og i evighet.

4 For den som er trofast og aklok i dette liv, blir aktet verdig til å arve de bboliger som min Fader har beredt for ham.

5 Sannelig sier jeg dere, kirkens eldster i denne del av min avingård skal avlegge regnskap for sin forvaltning til biskopen som skal utpekes av meg i denne del av min vingård.

6 Disse ting skal nedtegnes for å bli overlevert til biskopen i Sion.

7 Og abiskopens plikt skal kunngjøres ved de bud som er gitt og ved konferansens stemmegivning.

8 Og nå, sannelig sier jeg dere, at min tjener aNewel K. Whitney er mannen som skal bli utpekt og ordinert til denne myndighet. Dette er Herren deres Guds og Forløsers vilje. Slik er det. Amen.

9 Herrens ord – i tillegg til loven som er gitt – som gjør kjent biskopens plikter, han som er ordinert for kirken i denne del av vingården, er i sannhet dette:

10 Å ta vare på Herrens alagerhus, å motta kirkens midler i denne del av vingården,

11 å motta regnskap fra eldstene som tidligere befalt og adekke deres behov, og de skal betale for det de mottar, i den grad de har noe å betale med,

12 så dette også kan bli innviet til gavn for kirken, for de fattige og trengende.

13 Og for den som aikke har noe å betale med, skal et regnskap overleveres til biskopen i Sion som skal betale gjelden av de midler som Herren skal legge i hans hender.

14 Og de trofastes arbeide – de som arbeider med åndelige ting, med å forvalte evangeliet og rikets anliggender for kirken og for verden – skal være betaling for gjeld overfor biskopen i Sion.

15 Således blir den betalt av kirken, for ifølge aloven må enhver som kommer opp til Sion, legge alle ting frem for biskopen i Sion.

16 Og nå, sannelig sier jeg dere, at ettersom enhver eldste i denne del av vingården må avlegge regnskap for sin forvaltning til biskopen i denne del av vingården,

17 skal dommeren, eller biskopen, i denne del av vingården utstede en aattest til biskopen i Sion for å godtgjøre at han tilfredsstiller alle krav til å motta en arv, og bli mottatt som en klok bforvalter og en trofast arbeider,

18 ellers skal han ikke bli godtatt av biskopen i Sion.

19 Og nå, sannelig sier jeg dere, la enhver eldste som avlegger regnskap for menighetens biskop i denne del av vingården, anbefales av den eller de menigheter hvor han arbeider, så han og hans regnskap på alle måter kan bli godkjent.

20 Og videre, la mine tjenere som er utpekt til forvaltere over min kirkes alitterære anliggender, ha krav på all mulig hjelp fra biskopen, eller biskopene –

21 aåpenbaringene kan bli utgitt og gå ut like til jordens ender, så de også kan skaffe midler som på alle måter skal gavne kirken,

22 så de også på alle måter kan bli godkjent og bli regnet som kloke forvaltere.

23 Og nå, se, dette skal være et mønster for alle enheter i min kirke som er utbredt rundt omkring uansett hvor de blir opprettet. Og nå avslutter jeg mine ord. Amen.

24 Noen få ord i tillegg til rikets lover, som gjelder kirkens medlemmer, de som er autpekt ved Den hellige ånd til å dra opp til Sion og de som får anledning til å dra opp til Sion.

25 La dem ha med seg til biskopen en attest fra tre eldster i kirken eller en attest fra biskopen,

26 ellers vil den som drar opp til Sions land, ikke bli regnet som en klok forvalter. Dette er også et mønster. Amen.