Skriftene
Lære og pakter 25
forrige neste


Kapittel 25

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830 (se forordet til kapittel 24.) Denne åpenbaring tilkjennegir Herrens vilje til Emma Smith, profetens hustru.

1–6: Emma Smith, en utvalgt kvinne, kalles til å hjelpe og trøste sin mann. 7–11: Hun kalles også til å skrive, til å forklare Skriftene og til å velge ut salmer. 12–14: De rettferdiges sang er en bønn for Herren. 15–16: Lydighetens prinsipper i denne åpenbaringen gjelder for alle.

1 Lytt til Herren din Guds røst når jeg taler til deg, min datter Emma Smith, for sannelig sier jeg deg, alle som amottar mitt evangelium, er sønner og døtre i mitt brike.

2 En åpenbaring gir jeg deg angående min vilje, og hvis du er trofast og avandrerbdydens stier for meg, vil jeg bevare ditt liv, og du skal motta en carv i Sion.

3 Se, dine asynder er deg tilgitt, og du er en utvalgt kvinne som jeg har bkalt.

4 Knurr ikke på grunn av de ting du ikke har sett, for de er holdt tilbake for deg og for verden i en for meg vis hensikt for fremtiden.

5 Og ditt kalls embede skal bestå i å være til atrøst for min tjener – din mann, Joseph Smith jr. – og i hans trengsler skal du si ham trøstende ord i saktmodighetens ånd.

6 Og du skal bli med ham når han drar ut, og være en skriver for ham når det ikke finnes noen andre som kan være en skriver for ham, så jeg kan sende min tjener Oliver Cowdery hvor som helst jeg vil.

7 Og du skal aordineres under hans hånd til å forklare Skriftene og til å formane kirken slik det skal bli gitt deg av min Ånd.

8 For han skal legge sine ahender på deg, og du skal motta Den hellige ånd, og du skal bruke din tid til å skrive og til å lære mye.

9 Og du behøver ikke frykte, for din mann skal støtte deg i kirken, for han er akalt for dem, så alle ting kan bli båpenbart for dem, hva som helst jeg vil, i forhold til deres tro.

10 Og sannelig sier jeg deg, at du skal legge til side de ating som er av denne bverden, og csøke etter de ting som tilhører en bedre verden.

11 Og det skal også bli gitt deg å foreta et utvalg av hellige asalmer som er meg til behag, slik det skal bli tilkjennegitt for deg, så de kan brukes i min kirke.

12 For min sjel fryder seg ved ahjertets bsang, ja, de rettferdiges sang er en bønn til meg, og den skal bli besvart med en velsignelse på deres hoder.

13 Derfor, oppløft ditt hjerte og fryd deg, og hold fast ved paktene som du har inngått.

14 Fortsett i asaktmodighetens ånd og vokt deg for bstolthet. La din sjel fryde seg over din mann og den herlighet som skal komme over ham.

15 Hold alltid mine bud, og du skal motta en arettferdighetens bkrone. Men hvis du ikke gjør dette – der hvor jeg er, kan du cikke komme.

16 Og sannelig, sannelig sier jeg deg, at dette er min arøst til alle. Amen.