Skriftene
Innledning


Innledning

Lære og pakter er en samling guddommelige åpenbaringer og inspirerte erklæringer som er gitt for å opprette og styre Guds rike på jorden i de siste dager. Selv om de fleste kapitlene er rettet mot medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, er budskapene, advarslene og formaningene til gavn for hele menneskeheten og inneholder en innbydelse til alle mennesker overalt i verden om å høre Herrens, Jesu Kristi røst som taler til dem for deres timelige velferd og evige frelse.

De fleste åpenbaringene i denne samlingen ble mottatt gjennom Joseph Smith jr., den første profet og president i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Andre ble utgitt gjennom noen av hans etterfølgere i presidentembedet. (se forordet til L&p 135, 136 og 138, samt Offisiell erklæring 1 og 2.)

Boken Lære og pakter er et av Kirkens standardverker sammen med Bibelen, Mormons bok og Den kostelige perle. Lære og pakter er imidlertid helt enestående fordi den ikke er en oversettelse av et oldtidsskrift, men er av ny opprinnelse og ble gitt av Gud gjennom hans utvalgte profeter for gjenopprettelsen av hans hellige verk og opprettelsen av Guds rike på jorden i disse dager. I åpenbaringene hører vi Herrens, Jesu Kristi kjærlige, men bestemte røst som på ny taler i evangelieutdelingen i tidenes fylde, og det verk som innledes i denne boken, er en forberedelse for hans annet komme og oppfyller og er i overensstemmelse med de hellige profeters ord siden verdens begynnelse.

Joseph Smith jr. ble født den 23. desember 1805 i Sharon, Windsor fylke, Vermont. Tidlig i livet flyttet han sammen med familien til det som i dag er Manchester – i den vestlige delen av delstaten New York. Det var mens han bodde der at han våren 1820, da han var fjorten år gammel, hadde sitt første syn hvor han ble besøkt av Gud vår evige Fader og av hans Sønn, Jesus Kristus personlig. Han ble fortalt i dette synet at den sanne Jesu Kristi Kirke – som hadde blitt opprettet i nytestamentlig tid og som hadde forvaltet evangeliets fylde – ikke lenger fantes på jorden. Andre guddommelige tilkjennegivelser fulgte hvor han ble undervist av mange engler, det ble vist ham at Gud hadde et spesielt verk å utføre på jorden for ham, og at gjennom ham skulle Jesu Kristi Kirke bli gjenopprettet på jorden.

Etter en tid ble Joseph Smith ved guddommelig hjelp istand til å oversette og utgi Mormons bok. I mellomtiden ble han og Oliver Cowdery ordinert til Det aronske prestedømme i mai 1829 av døperen Johannes (L&p 13), og kort tid senere ble de også ordinert til Det melkisedekske prestedømme av de fordums apostler, Peter, Jakob og Johannes (L&p 27:12). Andre ordinasjoner fulgte der prestedømmets nøkler ble overdratt av Moses, Elijah, Elias og mange fordums profeter. (L&p 110; 128:18, 21.) Disse ordinasjoner var i virkeligheten en gjengivelse av guddommelig myndighet til menneskene på jorden. Den 6. april 1830, ved himmelsk veiledning, organiserte profeten Joseph Smith Kirken, og således er den sanne Jesu Kristi Kirke på ny i virksomhet som institusjon blant menneskene med myndighet til å undervise i evangeliet og forrette de frelsende ordinanser. (se L&p 20 og Den kostelige perle, Joseph Smith – Historie 1.)

Disse hellige åpenbaringer ble mottatt som svar på bønn i trengselstider, og ble gitt i konkrete situasjoner der mennesker av kjøtt og blod var involvert. Profeten og hans medarbeidere søkte guddommelig veiledning, og disse åpenbaringene bekrefter at de mottok den. I åpenbaringene ser vi hvordan Jesu Kristi evangelium litt etter litt ble gjengitt, og hvordan evangelieutdelingen i tidenes fylde ble innledet. Kirkens flytting vestover, fra delstatene New York og Pennsylvania til Ohio, til Missouri, til Illinois og endelig til Great Basin-området i den vestlige del av De forente stater, og de helliges kamp for å forsøke å bygge opp Sion på jorden i vår tid, ser vi også i disse åpenbaringene.

Flere av de første kapitlene har tilknytning til spørsmål som angår oversettelsen og utgivelsen av Mormons bok. (se f.eks. kap. 3, 5, 10, 17 og 19.) Noen av de senere kapitlene er et resultat av profeten Joseph Smiths arbeide med en inspirert oversettelse av Bibelen, og da ble mange av de store doktrinære kapitlene mottatt. (F.eks. kap. 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 og 132, som alle har en eller annen direkte tilknytning til oversettelsen av Bibelen.)

I åpenbaringene fremsettes evangeliets læresetninger med forklaringer av slike grunnleggende spørsmål som guddommens natur, menneskets opprinnelse, Satans eksistens, hensikten med jordelivet, nødvendigheten av lydighet, behovet for omvendelse, Den hellige ånds virkemåte, ordinanser og handlinger som er forbundet med frelse, jordens fremtid, menneskets fremtidige tilstander etter oppstandelsen og dommen, ekteskapets evige bånd og familiens evige natur. På samme måte fremgår det hvordan Kirkens administrative struktur gradvis ble åpenbart gjennom kall av biskoper, Det første presidentskap, De tolvs råd og De sytti, samt ved at andre presiderende embeder og quorum ble opprettet. Dessuten gjør vitnesbyrdet om Jesus Kristus – hans guddommelighet, hans herlighet, hans fullkommenhet, hans kjærlighet og hans forløsende kraft – denne boken meget verdifull for den menneskelige familie og den er for Kirken av like stor verdi som alle jordens rikdommer (se forordet til L&p 70).

Åpenbaringene ble opprinnelig nedtegnet av Joseph Smiths skrivere, og Kirkens medlemmer utvekslet begeistret håndskrevne kopier. For å få en mer permanent opptegnelse, førte skrivere disse åpenbaringene inn i faste protokoller som Kirkens ledere brukte når de skulle forberede åpenbaringene til trykking. Joseph og de tidlige hellige betraktet åpenbaringene på samme måte som de betraktet Kirken: som noe levende, dynamisk, og noe som kunne bli foredlet ved videre åpenbaring. De erkjente også at utilsiktede feil sannsynligvis oppstod i prosessen med å skrive av åpenbaringene og forberede dem for utgivelse. Derfor ba man Joseph Smith på en av Kirkens konferanser i 1831 om å “korrigere de feilene eller feiltagelsene som han kunne oppdage ved Den hellige ånd.”

Etter at åpenbaringene hadde blitt gjennomgått og korrigert, begynte Kirkens medlemmer i Missouri å trykke en bok med tittelen: A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ (En budenes bok for å lede Kristi Kirke), som inneholdt mange av profetens tidlige åpenbaringer. Dette første forsøket på å utgi åpenbaringene ble imidlertid avbrutt da en mobb ødela de helliges trykkeri i Jackson fylke den 20. juli 1833.

Da Joseph Smith og andre ledere i Kirken fikk høre at trykkeriet i Missouri hadde blitt ødelagt, startet de forberedelsene for å utgi åpenbaringene i Kirtland, Ohio. For nok en gang å korrigere feil, avklare ordbruk og ta hensyn til utvikling i Kirkens læresetninger og organisasjon, førte Joseph Smith tilsyn med redigering av tekstene i noen av åpenbaringene for å forberede dem for utgivelse i 1835 som Doctrine and Covenants of the Church of the Latter Day Saints [Lære og pakter i De Siste Dagers Helliges Kirke]. Joseph Smith ga fullmakt til enda en utgave av Lære og pakter, som ble utgitt kun måneder etter profetens martyrdød i 1844.

De tidlige siste dagers hellige verdsatte åpenbaringene høyt og betraktet dem som budskap fra Gud. Ved en anledning mot slutten av 1831, bar flere av Kirkens eldster høytidelig vitnesbyrd om at Herren hadde bekreftet åpenbaringenes sannhet til deres sjel. Dette vitnesbyrd ble utgitt i 1835-utgaven av Lære og pakter som De tolv apostlers skrevne vitnesbyrd:

De tolv apostlers vitnesbyrd
om sannheten av
boken Lære og pakter

Vitnesbyrdet fra vitnene til boken som inneholder Herrens bud – bud han ga til sin Kirke gjennom Joseph Smith jr. som ved Kirkens stemmegivning ble utpekt i dette øyemed.

Vi er derfor villige til å bevitne for alle verdens mennesker, for enhver skapning på jordens overflate, at Herren har kunngjort for våre sjeler gjennom Den hellige ånd som var utgytt over oss, at disse bud ble gitt ved inspirasjon fra Gud, og er til gavn for alle mennesker og visselig er sanne.

Vi gir dette vitnesbyrd til verden – Herren være vår hjelper – og det er ved Gud Faderens og ved hans Sønns, Jesu Kristi nåde at vi er tillatt å ha det store privilegium å bære dette vitnesbyrd for verden, noe vi gleder oss meget over, og stadig ber til Herren om at menneskenes barn må ha gavn av.

De tolvs navn var:

 • Thomas B. Marsh

 • David W. Patten

 • Brigham Young

 • Heber C. Kimball

 • Orson Hyde

 • William E. McLellin

 • Parley P. Pratt

 • Luke S. Johnson

 • William Smith

 • Orson Pratt

 • John F. Boynton

 • Lyman E. Johnson

I senere utgaver av Lære og pakter er ytterligere åpenbaringer eller nedtegnede anliggender, lagt til, slik det er mottatt og godkjent av kompetente forsamlinger eller av Kirkens konferanser. I 1876-utgaven, klargjort av Eldste Orson Pratt under Brigham Youngs ledelse, er åpenbaringene arrangert kronologisk, og man har lagt til nye overskrifter med historiske innledninger.

Fra og med 1835-utgaven ble også en serie på syv teologiske leksjoner tatt med, disse ble kalt Lectures on Faith (Forelesninger om tro). De var utarbeidet til bruk ved profetenes skole i Kirtland, Ohio fra 1834 til 1835. Selv om disse forelesningene var nyttige med hensyn til lære og undervisning, ble disse forelesningene utelatt fra Lære og pakter fra og med 1921-utgaven fordi de aldri ble gitt eller fremlagt som åpenbaringer for hele Kirken.

I den engelske utgaven av Lære og pakter fra 1981 ble det lagt til tre dokumenter for første gang. Disse er kapittel 137 og 138 som redegjør for grunnleggende prinsipper om frelse for de døde, og Offisiell erklæring 2 som kunngjorde at alle verdige mannlige medlemmer av Kirken kan ordineres til prestedømmet uten hensyn til rase eller hudfarge.

Hver ny utgave av Lære og pakter har korrigert tidligere feil og lagt til ny informasjon, spesielt i de historiske delene av kapittelforordene. I den nåværende utgaven er datoer og stedsnavn mer presise, og også andre rettelser er gjennomført. Disse endringene er foretatt for at innholdet skal være i samsvar med den mest nøyaktige historiske informasjon. Andre spesielle kvaliteter ved denne siste utgaven er reviderte kart som viser de viktigste geografiske steder der åpenbaringer ble mottatt, pluss forbedrede fotografier til Kirkens historie, krysshenvisninger, kapittelforord og emne-oppsummeringer, som alle er laget for å hjelpe leserne til å forstå og fryde seg over Herrens budskap slik det er gitt i Lære og pakter. Informasjon til kapittelforordene er hentet fra Manuskript til Kirkens historie og den utgitte History of the Church (Kirkens historie – begge referert til i kapittelforordene som Joseph Smiths historie) og Joseph Smith Papers.