Skriftene
Lære og pakter 57
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Kapittel 57

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Sion, Jackson fylke, Missouri, den 20. juli 1831 (History of the Church 1:189–190). I overensstemmelse med Herrens befaling (Kapittel 52), hadde eldstene reist fra Kirtland til Missouri, gjort mange forskjellige erfaringer, og møtt endel motstand. Etter å ha sett hvilken tilstand lamanittene befant seg i og den mangel på sivilisasjon, dannelse og religion som var blant folk i sin alminnelighet, utbrøt profeten: “Når skal ørkenen blomstre som en rose? Når skal Sion bli bygget opp i sin herlighet, og hvor skal ditt tempel stå, som alle nasjoner skal komme til i de siste dager?” (History of the Church 1:189). Deretter mottok han denne åpenbaringen.

1–3: Independence, Missouri, er det sted hvor byen Sion og templet skal ligge. 4–7: De hellige skal kjøpe jord og motta en arvelodd i dette området. 8–16: Sidney Gilbert skal starte en forretning, W. W. Phelps skal være boktrykker, og Oliver Cowdery skal redigere stoff for utgivelse.

1 Lytt, O min kirkes eldster, sier Herren deres Gud, dere som på min befaling har samlet dere i dette landområde som er aMissouris land — det blandområde jeg har utvalgt og cinnviet til de dhelliges innsamling.

2 Derfor er dette det lovede land, og det asted hvor byen bSion skal ligge.

3 Og så sier Herren deres Gud: Hvis dere vil motta visdom, her er visdom. Se, det sted som nå kalles Independence, er stedets sentrum, og atempeltomten ligger på et jordstykke mot vest ikke langt fra rådhuset.

4 Derfor, det er visdom at dette landområdet skulle akjøpes av de hellige, og likeså ethvert jordstykke som ligger mot vest, helt til grenselinjen som klart skiller mellom bjøde og hedning,

5 og likeledes ethvert jordstykke som grenser til prærien i den utstrekning mine disipler er istand til å akjøpe jord. Se, dette er visdom, at de kan berverve det til en evig arv.

6 Og la min tjener Sidney Gilbert forbli i det embede jeg har utpekt ham til — til å motta penger, til å være en afullmektig for kirken og til å kjøpe jord i alle områdene rundt omkring, så langt det kan gjøres i rettferdighet og som visdom tilsier.

7 Og la min tjener Edward aPartridge forbli i det embede jeg har utpekt ham til, og sammen med dem han har utpekt til å hjelpe seg, bgi de hellige deres arv slik jeg har befalt.

8 Og videre, sannelig sier jeg dere, at min tjener Sidney Gilbert skal bosette seg på dette sted og begynne en forretning hvor han kan selge varer uten å bedra, så han kan få penger til å kjøpe jord til gavn for de hellige og skaffe alle ting disiplene trenger, så de kan bosette seg på sin arvelodd.

9 Og la likeledes min tjener Sidney Gilbert skaffe seg en bevilling, se, her er visdom, og den som leser, la ham forstå, så han også kan sende varer til folket, ja, med hvem han vil som er ansatt i hans tjeneste,

10 og således sørge for mine hellige, så mitt evangelium kan bli forkynt for dem som sitter i amørke og i bdødsskyggens dal.

11 Og videre, sannelig sier jeg dere, la min tjener William W. aPhelps bosette seg på dette sted og være kirkens bboktrykker.

12 Og se, hvis verden mottar hans skrivelser — se, her er visdom — skal han skaffe alt han kan skaffe i rettferdighet for de helliges gavn.

13 Og la min tjener Oliver aCowdery hjelpe ham, ja, slik jeg har befalt, med alle oppgaver jeg skal gi ham, med å kopiere, renskrive og velge ut, så alle ting kan være riktige for meg, slik det gjennom ham skal bli bekreftet av Ånden.

14 Og således skal de som jeg har nevnt, bosette seg med sine familier i Sions land så snart som mulig for å gjøre de ting som jeg har sagt.

15 Og nå, når det gjelder innsamlingen — la biskopen og fullmektigen gjøre forberedelser for de familier som er blitt befalt å komme til dette sted så snart som mulig, og la dem bosette seg på sin arvelodd.

16 Og de øvrige, både eldster og medlemmer, skal få flere direktiver senere. Slik er det. Amen.