Skriftene
Lære og pakter 69


Kapittel 69

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 11. november 1831. De åpenbaringer som var samlet med henblikk på snarlig utgivelse, hadde blitt godkjent på en spesiell konferanse den 1.–2. november. Den 3. november ble den åpenbaring som utgjør kapittel 133, senere kalt Tillegget, lagt til. Oliver Cowdery hadde forut for dette blitt utnevnt til å ta med seg manuskriptet til de samlede åpenbaringer og bud til Independence, Missouri til trykking. Han skulle også ta med seg penger som var blitt donert for oppbyggingen av Kirken i Missouri. Denne åpenbaringen gir John Whitmer beskjed om å ledsage Oliver Cowdery, og ber også Whitmer om å reise og samle inn historisk materiale i sitt kall som Kirkens historiker og ansvarlig for føring av opptegnelser.

1–2: John Whitmer skal reise sammen med Oliver Cowdery til Missouri. 3–8: Han skal også forkynne, samle inn, registrere og skrive ned historiske data.

1 Lytt til meg, sier Herren deres Gud, for min tjener Oliver aCowderys skyld. Jeg anser det ikke for klokt at han blir betrodd de bud og penger han skal ta med seg til Sions land, uten at en som er ærlig og trofast reiser sammen med ham.

2 Derfor vil jeg, Herren, at min tjener aJohn Whitmer skal reise sammen med min tjener Oliver Cowdery,

3 og at han også skal fortsette å skrive og utarbeide en ahistorie om alle de viktige ting han skal iaktta og få kjennskap til om min kirke,

4 og at han også skal motta aråd og hjelp fra min tjener Oliver Cowdery og andre.

5 Og likeledes skulle mine tjenere som er ute i verden, sende en beretning om sin aforvaltning til Sions land,

6 for Sions land skal være et hovedsete og et sted for å motta og utføre alle disse ting.

7 Likevel, la min tjener John Whitmer reise ofte fra sted til sted og fra menighet til menighet så han lettere kan få kunnskap –

8 samtidig som han forkynner og forklarer, skriver, kopierer, velger ut og samler alt som vil være til gavn for kirken og for kommende generasjoner som skal vokse opp i aSions land for å ta det i besittelse fra generasjon til generasjon, evindelig og alltid. Amen.