Skriftene
Lære og pakter 136


Kapittel 136

Herrens ord og vilje gitt gjennom president Brigham Young i Winter Quarters (Vinterkvarteret), Israels leir i Omaha-området på vestbredden av Missouri-elven i nærheten av Council Bluffs, Iowa.

1–16: Hvordan Israels leir skal organiseres på reisen vestover. 17–27: De hellige blir befalt å etterleve en rekke normer i evangeliet. 28–33: De hellige skulle synge, danse, be og lære visdom. 34–42: Profeter slått ihjel slik at de kan hedres og de ugudelige fordømmes.

1 Herrens ord og vilje angående Israels leir på deres vandring mot vest.

2 La alle som tilhører aJesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og de som reiser sammen med dem, organiseres i kompanier med en pakt og et løfte om å holde alle Herren vår Guds bud og lover.

3 La kompaniene organiseres med kapteiner over ahundre, kapteiner over femti og kapteiner over ti, med en president og hans to rådgivere over dem under ledelse av De tolv bapostler.

4 Og dette skal være vår apakt – at vi vil bvandre i lydighet mot alle Herrens cforordninger.

5 La hvert kompani etter beste evne skaffe til veie alle trekkdyr, vogner, proviant, klær og annet nødvendig utstyr til reisen.

6 Når kompaniene er organisert, la dem av all sin styrke gjøre forberedelser for dem som må være tilbake.

7 La hvert kompani med sine kapteiner og presidenter ta stilling til hvor mange som kan dra avgårde førstkommende vår, velg deretter ut et tilstrekkelig antall dyktige og kyndige menn som skal ta med seg trekkdyr, såkorn og landbruksredskaper og reise i forveien for å forberede våronn.

8 La hvert kompani i forhold til sine midler ta seg av de afattige, benkene, cde faderløse og familiene til dem som har sluttet seg til hæren, så ropene fra enkene og de faderløse ikke stiger opp til Herrens ører mot dette folk.

9 La hvert kompani berede hus og marker til dyrking av korn til dem som blir igjen denne gang, og dette er Herrens vilje angående sitt folk.

10 La enhver mann bruke all sin innflytelse og alle sine midler til å forflytte dette folk til det sted hvor Herren skal opprette en Sions astav.

11 Og hvis dere gjør dette av et rent hjerte og i all trofasthet, skal dere bli avelsignet, dere skal bli velsignet med deres storfe og med deres småfe og med deres marker og med deres hus og med deres familier.

12 La mine tjenere Ezra T. Benson og Erastus Snow organisere et kompani.

13 La mine tjenere Orson Pratt og Wilford Woodruff organisere et kompani.

14 La mine tjenere Amasa Lyman og George A. Smith også organisere et kompani.

15 Og utnevn presidenter og kapteiner for hundre og for femti og for ti.

16 Og la mine tjenere som er blitt utpekt, dra ut og undervise de hellige om dette som er min vilje, så de kan være rede til å dra til et fredens land.

17 Dra ut og gjør som jeg har sagt dere, og frykt ikke for dine fiender, for de skal ikke ha makt til å stanse mitt verk.

18 Sion skal bli aforløst i min egen beleilige tid.

19 Og om noen forsøker å fremheve seg selv og ikke søker mitt aråd, skal han ikke ha noen makt, og hans tåpelighet skal bli åpenbar.

20 Søk – og ahold alle løfter dere har gitt hverandre, og bbegjær ikke det som tilhører din bror.

21 Avstå fra alt ondt, amisbruk ikke Guds navn, for jeg er Herren deres Gud – ja, bderes fedres Gud – Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.

22 aJeg er han som førte Israels barn ut av landet Egypt, og min arm er utstrakt i de siste dager for å bfrelse mitt folk Israel.

23 Slutt å astride med hverandre, slutt å btale ondt om hverandre.

24 Avstå fra adrukkenskap, og la deres ord tjene til å boppbygge hverandre.

25 Hvis du låner av din neste, skal du betale tilbake det du har alånt, og hvis du ikke kan betale tilbake, gå da straks og fortell det til din neste for at han ikke skal fordømme deg.

26 Hvis du finner noe som din neste har amistet, skal du lete flittig inntil du kan levere det tilbake til ham.

27 Du skal ata godt vare på alt du har, så du kan være en klok bforvalter, for det er Herren din Guds frie gave, og du er hans forvalter.

28 Hvis du er glad, da pris Herren med asang, med musikk, med dans og med en bbønn full av lovprisning og ctakksigelse.

29 Hvis du er asørgmodig, påkall Herren din Gud i oppriktighet så din sjel kan bglede seg.

30 Frykt ikke for dine fiender, for de er i mine hender, og jeg vil gjøre med dem som jeg finner for godt.

31 Mitt folk må aprøves i alle ting så de kan være beredt til å motta den bherlighet jeg har for dem – ja, Sions herlighet – og den som ikke vil tåle crefselse, er ikke mitt rike verd.

32 La den som er uvitende lære avisdom ved å bydmyke seg og påkalle Herren sin Gud for at hans øyne kan bli åpnet, så han kan se og hans ører åpnet så han kan høre,

33 for min aÅnd er sendt ut i verden for å opplyse de ydmyke og angrende og til de ugudeliges fordømmelse.

34 Dine brødre har forkastet dere og deres vitnesbyrd, ja den nasjon som har adrevet dere ut,

35 og nå kommer deres ulykkesdag – ja, dager med sorg likesom en kvinne i fødselsveer – og deres sorg skal bli stor hvis de ikke hastig omvender seg – ja, meget hastig.

36 For de drepte profetene og dem som ble sendt til dem, og de har utgytt uskyldig blod som roper fra jorden mot dem.

37 Derfor, undre dere ikke over disse ting, for dere er ennå ikke arene, dere kan ennå ikke tåle min herlighet, men dere skal se den hvis dere er trofaste i å holde alle mine ord som jeg har bgitt dere – fra Adams til Abrahams dager, fra Abraham til Moses, fra Moses til Jesus og hans apostler, og fra Jesus og hans apostler til Joseph Smith som jeg kalte på cved mine engler – mine hjelpende tjenere – og ved min egen røst fra himlene for å frembringe mitt verk,

38 hvis grunnvoll han la og var trofast, og jeg tok ham til meg.

39 Mange har undret seg over hans død, men det var nødvendig at han abeseglet sitt bvitnesbyrd med sitt cblod, så han kunne bli hedret og de ugudelige bli fordømt.

40 Har jeg ikke befridd dere fra deres afiender bare ved at jeg har etterlatt et vitne om mitt navn?

41 Nå, derfor, lytt, O min akirkes folk, og dere eldster, lytt alle sammen, dere har mottatt mitt brike.

42 Vær trofaste i å holde alle mine bud for at ikke straffedommer skal komme over dere og deres tro svikte dere og deres fiender seire over dere. Og nå, ikke mer for denne gang. Amen og amen.