Skriftene
Lære og pakter 136


Kapittel 136

Herrens ord og vilje gitt gjennom president Brigham Young i Winter Quarters (Vinterkvarteret), Israels leir i Omaha-området på vestbredden av Missouri-elven i nærheten av Council Bluffs, Iowa.

1–16: Hvordan Israels leir skal organiseres på reisen vestover. 17–27: De hellige blir befalt å etterleve en rekke normer i evangeliet. 28–33: De hellige skulle synge, danse, be og lære visdom. 34–42: Profeter slått ihjel slik at de kan hedres og de ugudelige fordømmes.

1 Herrens ord og vilje angående Israels leir på deres vandring mot vest.

2 La alle som tilhører Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og de som reiser sammen med dem, organiseres i kompanier med en pakt og et løfte om å holde alle Herren vår Guds bud og lover.

3 La kompaniene organiseres med kapteiner over hundre, kapteiner over femti og kapteiner over ti, med en president og hans to rådgivere over dem under ledelse av De tolv apostler.

4 Og dette skal være vår pakt – at vi vil vandre i lydighet mot alle Herrens forordninger.

5 La hvert kompani etter beste evne skaffe til veie alle trekkdyr, vogner, proviant, klær og annet nødvendig utstyr til reisen.

6 Når kompaniene er organisert, la dem av all sin styrke gjøre forberedelser for dem som må være tilbake.

7 La hvert kompani med sine kapteiner og presidenter ta stilling til hvor mange som kan dra avgårde førstkommende vår, velg deretter ut et tilstrekkelig antall dyktige og kyndige menn som skal ta med seg trekkdyr, såkorn og landbruksredskaper og reise i forveien for å forberede våronn.

8 La hvert kompani i forhold til sine midler ta seg av de fattige, enkene, de faderløse og familiene til dem som har sluttet seg til hæren, så ropene fra enkene og de faderløse ikke stiger opp til Herrens ører mot dette folk.

9 La hvert kompani berede hus og marker til dyrking av korn til dem som blir igjen denne gang, og dette er Herrens vilje angående sitt folk.

10 La enhver mann bruke all sin innflytelse og alle sine midler til å forflytte dette folk til det sted hvor Herren skal opprette en Sions stav.

11 Og hvis dere gjør dette av et rent hjerte og i all trofasthet, skal dere bli velsignet, dere skal bli velsignet med deres storfe og med deres småfe og med deres marker og med deres hus og med deres familier.

12 La mine tjenere Ezra T. Benson og Erastus Snow organisere et kompani.

13 La mine tjenere Orson Pratt og Wilford Woodruff organisere et kompani.

14 La mine tjenere Amasa Lyman og George A. Smith også organisere et kompani.

15 Og utnevn presidenter og kapteiner for hundre og for femti og for ti.

16 Og la mine tjenere som er blitt utpekt, dra ut og undervise de hellige om dette som er min vilje, så de kan være rede til å dra til et fredens land.

17 Dra ut og gjør som jeg har sagt dere, og frykt ikke for dine fiender, for de skal ikke ha makt til å stanse mitt verk.

18 Sion skal bli forløst i min egen beleilige tid.

19 Og om noen forsøker å fremheve seg selv og ikke søker mitt råd, skal han ikke ha noen makt, og hans tåpelighet skal bli åpenbar.

20 Søk – og hold alle løfter dere har gitt hverandre, og begjær ikke det som tilhører din bror.

21 Avstå fra alt ondt, misbruk ikke Guds navn, for jeg er Herren deres Gud – ja, deres fedres Gud – Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.

22 Jeg er han som førte Israels barn ut av landet Egypt, og min arm er utstrakt i de siste dager for å frelse mitt folk Israel.

23 Slutt å stride med hverandre, slutt å tale ondt om hverandre.

24 Avstå fra drukkenskap, og la deres ord tjene til å oppbygge hverandre.

25 Hvis du låner av din neste, skal du betale tilbake det du har lånt, og hvis du ikke kan betale tilbake, gå da straks og fortell det til din neste for at han ikke skal fordømme deg.

26 Hvis du finner noe som din neste har mistet, skal du lete flittig inntil du kan levere det tilbake til ham.

27 Du skal ta godt vare på alt du har, så du kan være en klok forvalter, for det er Herren din Guds frie gave, og du er hans forvalter.

28 Hvis du er glad, da pris Herren med sang, med musikk, med dans og med en bønn full av lovprisning og takksigelse.

29 Hvis du er sørgmodig, påkall Herren din Gud i oppriktighet så din sjel kan glede seg.

30 Frykt ikke for dine fiender, for de er i mine hender, og jeg vil gjøre med dem som jeg finner for godt.

31 Mitt folk må prøves i alle ting så de kan være beredt til å motta den herlighet jeg har for dem – ja, Sions herlighet – og den som ikke vil tåle refselse, er ikke mitt rike verd.

32 La den som er uvitende lære visdom ved å ydmyke seg og påkalle Herren sin Gud for at hans øyne kan bli åpnet, så han kan se og hans ører åpnet så han kan høre,

33 for min Ånd er sendt ut i verden for å opplyse de ydmyke og angrende og til de ugudeliges fordømmelse.

34 Dine brødre har forkastet dere og deres vitnesbyrd, ja den nasjon som har drevet dere ut,

35 og nå kommer deres ulykkesdag – ja, dager med sorg likesom en kvinne i fødselsveer – og deres sorg skal bli stor hvis de ikke hastig omvender seg – ja, meget hastig.

36 For de drepte profetene og dem som ble sendt til dem, og de har utgytt uskyldig blod som roper fra jorden mot dem.

37 Derfor, undre dere ikke over disse ting, for dere er ennå ikke rene, dere kan ennå ikke tåle min herlighet, men dere skal se den hvis dere er trofaste i å holde alle mine ord som jeg har gitt dere – fra Adams til Abrahams dager, fra Abraham til Moses, fra Moses til Jesus og hans apostler, og fra Jesus og hans apostler til Joseph Smith som jeg kalte på ved mine engler – mine hjelpende tjenere – og ved min egen røst fra himlene for å frembringe mitt verk,

38 hvis grunnvoll han la og var trofast, og jeg tok ham til meg.

39 Mange har undret seg over hans død, men det var nødvendig at han beseglet sitt vitnesbyrd med sitt blod, så han kunne bli hedret og de ugudelige bli fordømt.

40 Har jeg ikke befridd dere fra deres fiender bare ved at jeg har etterlatt et vitne om mitt navn?

41 Nå, derfor, lytt, O min kirkes folk, og dere eldster, lytt alle sammen, dere har mottatt mitt rike.

42 Vær trofaste i å holde alle mine bud for at ikke straffedommer skal komme over dere og deres tro svikte dere og deres fiender seire over dere. Og nå, ikke mer for denne gang. Amen og amen.

Skriv ut