Skriftene
Lære og pakter 10


Kapittel 10

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, sannsynligvis omkring april 1829, selv om deler kan ha blitt mottatt så tidlig som sommeren 1828. I denne forteller Herren Joseph om forandringer som ugudelige menn har foretatt i de 116 sider av manuskriptet til Mormons bok som ble oversatt fra Lehis bok. Disse manuskriptsidene hadde kommet bort fra Martin Harris mens han midlertidig var betrodd disse arkene. (se forordet til kapittel 3.) Den ondskapsfulle planen gikk ut på å vente på en ny oversettelse av innholdet av de stjålne sidene, og deretter bringe oversetteren i vanry ved å vise til uoverensstemmelser som var oppstått på grunn av forandringene. At denne onde hensikt var unnfanget av Den onde og var kjent av Herren allerede da nephittenes historiker, Mormon, i fordums tid foretok sin forkortelse av alle platene, fremgår av Mormons bok (se Mormons ord 1:3–7).

1–26: Satan oppegger ugudelige mennesker til å gjøre motstand mot Herrens verk. 27–33: Han forsøker å ødelegge menneskenes sjeler. 34–52: Evangeliet skal komme til lamanittene og til alle nasjoner ved Mormons bok. 53–63: Herren vil opprette sin Kirke og sitt evangelium blant menneskene. 64–70: Han vil samle dem som omvender seg, i sin Kirke, og vil frelse de lydige.

1 Se, jeg sier deg at fordi du overlot de skrivelser som du hadde fått kraft til å oversette ved hjelp av aurim og tummim, i hendene på en bugudelig mann, har du mistet dem.

2 Og du mistet også din gave samtidig, og ditt asinn ble formørket.

3 Likevel er den nå agitt deg igjen, se derfor til at du er trofast, og fortsett som du har begynt inntil resten av oversettelsesarbeidet er ferdig.

4 Løp ikke ahurtigere eller arbeid mer enn du har bstyrke og midler til for å kunne oversette, men vær cflittig inntil enden.

5 aBe alltid så du kan seire, ja, så du kan seire over Satan og at du kan unnslippe Satans tjeneres hender som støtter hans verk.

6 Se, de har forsøkt å aødelegge deg, ja, selv den bmann som du har hatt tillit til, har forsøkt å ødelegge deg.

7 Og av denne grunn sa jeg at han er en ugudelig mann, for han har forsøkt å ta bort det som var betrodd deg, og han har også forsøkt å ødelegge din gave.

8 Og fordi du har overlatt skrivelsene i hans hender, se, ugudelige menn har tatt dem fra deg.

9 Derfor har du overlatt dem – ja, det som var hellig – til ugudelighet.

10 Og se, aSatan har lagt det i deres hjerter å forandre ordene som du har latt skrive – eller som du har oversatt – og som du har latt gå ut av dine hender.

11 Og se, jeg sier deg at fordi de har forandret ordene, gir de en annen mening enn det du oversatte og lot skrive.

12 Og på denne måten har djevelen forsøkt å legge en listig plan for å ødelegge dette verk.

13 For han har lagt i deres hjerter å gjøre dette så de ved å lyve kunne si at de har afanget deg i ordene som du hevdet du hadde oversatt.

14 Sannelig sier jeg deg at jeg vil ikke tillate at Satan får gjennomføre sin onde plan i dette.

15 For se, han har lagt det i deres hjerter at de skal få deg til å friste Herren din Gud ved å be om å få oversette det én gang til.

16 Og se, da sier de og tenker i sine hjerter: Vi vil se om Gud har gitt ham kraft til å oversette, hvis så er, vil han gi ham kraft igjen.

17 Og hvis Gud gir ham kraft igjen, eller hvis han oversetter igjen, eller med andre ord, hvis han frembringer de samme ord – se, da har vi de samme hos oss, og vi har forandret dem.

18 Derfor vil de ikke stemme overens, og vi vil si at han har løyet i sine ord, og at han ikke har noen gave og at han ikke har noen kraft,

19 derfor vil vi ødelegge ham – og verket også – og vi vil gjøre dette for at vi ikke skal bli gjort til skamme til slutt, og for at vi kan få verdens ære.

20 Sannelig, sannelig sier jeg deg at Satan har godt tak på deres hjerter, og han aoppegger dem til bmisgjerninger mot det som er godt.

21 Og deres hjerter er afordervet og fulle av bugudelighet og avskyeligheter, og de celsker dmørke fremfor lys fordi deres egjerninger er onde, derfor vil de ikke be meg om noe.

22 aSatan oppegger dem så han kan blede deres sjeler til fortapelse.

23 Og slik har han lagt en listig plan og har tenkt å ødelegge Guds verk. Men jeg vil kreve dette av deres hånd, og det skal bli til deres skam og fordømmelse på adommens dag.

24 Ja, han oppegger deres hjerter til vrede mot dette verk.

25 Ja, han sier til dem: Bedra og ligg på lur for å fange så dere kan ødelegge, se, det er ikke noe galt i det. Og således smigrer han dem og forteller dem at det ikke er noen synd å alyve for å kunne fange et menneske i en løgn, så de kan ødelegge ham.

26 Og således smigrer han dem og aleder dem bort inntil han trekker deres sjeler ned til bhelvete. Og således lar han dem bli fanget i deres egen csnare.

27 Og således farer og flakker han aomkring på jorden og forsøker å bødelegge menneskenes sjeler.

28 Sannelig, sannelig sier jeg deg, ve den som lyver for å abedra, fordi han mener en annen lyver for å bedra, for slike skal ikke unnslippe bGuds rettferdighet.

29 Nå, se, de har forandret disse ord fordi Satan sier til dem: Han har bedratt dere. Og således smigrer han dem på avveie, til å gjøre misgjerninger for å få deg til å afriste Herren din Gud.

30 Se, jeg sier deg at du skal ikke oversette om igjen de ord som du har latt gå ut av dine hender.

31 For se, de skal ikke fullføre sine onde planer ved å lyve mot disse ord. For se, hvis du skulle frembringe de samme ord, vil de si at du har løyet – og at du har hevdet du har oversatt, men at du har motsagt deg selv.

32 Og se, de vil utgi dette, og Satan vil forherde folkets hjerter og oppegge dem til vrede mot deg så de ikke vil tro mine ord.

33 Således tenker aSatan å få overhånd over ditt vitnesbyrd i denne generasjon for at verket ikke skal komme frem i denne generasjon.

34 Men se, her er visdom, og ettersom jeg vil synliggjøre avisdom og gir deg befalinger angående disse ting – om hva du skal gjøre – så vis den ikke til verden før du er ferdig med oversettelsesarbeidet.

35 Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Her er visdom, vis den ikke til verden – for jeg sa: Vis den ikke til verden – for at du kan bli bevart.

36 Se, jeg sier ikke at du ikke skal vise den til de rettferdige.

37 Men da du ikke alltid kan avgjøre hvem som er arettferdig, eller da du ikke alltid kan skjelne den ugudelige fra den rettferdige – derfor sier jeg deg: Forhold deg btaus inntil jeg finner det tjenlig å kunngjøre for verden alle ting angående denne sak.

38 Og nå, sannelig sier jeg deg at en beretning om de ating som du har skrevet, og som er borte fra dine hender, er gravert på bNephis plater.

39 Ja, og du husker det var sagt i disse skrivelsene at en mer utførlig beretning om disse ting finnes på Nephis plater.

40 Og nå, fordi den beretning som er gravert på Nephis plater, er mer utførlig angående de ting som jeg i min visdom ville bringe til folkets kunnskap ved denne beretning,

41 skal du derfor oversette graveringene som er på aNephis plater, inntil du kommer til kong Benjamins regjeringstid, eller inntil du kommer til det som du har oversatt og som du har i behold.

42 Og se, du skal utgi den som Nephis opptegnelse, og således vil jeg forvirre dem som har forandret mine ord.

43 Jeg vil ikke tillate at de ødelegger mitt verk, ja, jeg vil vise dem at min visdom er større enn djevelens list.

44 Se, de har bare en del, eller en forkortelse, av Nephis beretning.

45 Se, det er mange ting gravert på Nephis plater som kaster større lys over mitt evangelium. Derfor er det en vis hensikt med at du skal oversette denne første del av Nephis graveringer og utgi den i dette verk.

46 Og se, alt det øvrige av dette averk inneholder alle deler av mitt bevangelium som mine hellige profeter – ja, også mine disipler – ci sine bønner ønsket skulle komme frem til dette folk.

47 Og jeg sa til dem at det skulle bli agitt dem i forhold til btroen i deres bønner.

48 Ja, og dette var deres tro – at mitt evangelium, som jeg ga dem så de kunne forkynne det i deres dager, kunne komme til deres brødre, alamanittene, og også til alle som var blitt lamanitter på grunn av frafall.

49 Nå, dette er ikke alt – troen i deres bønner var at dette evangelium også skulle gjøres kjent dersom andre nasjoner skulle komme til å eie dette land.

50 Og således etterlot de, gjennom sine bønner, en velsignelse over dette land at hver den som ville tro på dette evangelium i dette land, kunne få evig liv.

51 Ja, så det kunne være fritt for alle, uten hensyn til nasjon, slekt, tungemål eller folk.

52 Og nå, se, i forhold til troen i deres bønner vil jeg bringe denne del av mitt evangelium til mitt folks kunnskap. Se, jeg frembringer den ikke for å ødelegge det de har mottatt, men for å bygge det opp.

53 Og av denne grunn har jeg sagt: Hvis denne generasjon ikke forherder sine hjerter, vil jeg opprette min kirke iblant dem.

54 Nå sier jeg ikke dette for å ødelegge min kirke, men jeg sier det for å bygge opp min kirke.

55 Derfor, de som tilhører min kirke, behøver ikke å afrykte, for det er de som skal barve chimmelens rike.

56 Men det er de som ikke afrykter meg og ikke holder mine bud, men bygger seg bkirker for cvinnings skyld – ja, og alle som lever ugudelig og bygger opp djevelens rike – ja, sannelig, sannelig sier jeg deg, at det er dem jeg vil forvirre og få til å skjelve og ryste i sitt indre.

57 Se, jeg er Jesus Kristus, aGuds Sønn. Jeg kom til mitt eget, og mine egne tok ikke imot meg.

58 Jeg er alyset som skinner i mørket, og mørket fatter det ikke.

59 Jeg er den som sa til mine disipler: Jeg har aandre bfår som ikke hører til denne hjord, og mange var det som ikke cforsto meg.

60 Og jeg vil vise dette folk at jeg hadde andre får, og at de var en gren av aJakobs hus.

61 Og jeg vil bringe frem i lyset deres vidunderlige gjerninger som de gjorde i mitt navn.

62 Ja, og jeg vil også bringe frem i lyset mitt evangelium som ble gitt til dem, og se, de skal ikke fornekte det som du har mottatt, men de skal bygge det opp og skal bringe frem i lyset sannheten i min alære, ja, den eneste lære som er i meg.

63 Og dette gjør jeg for at jeg kan grunnfeste mitt evangelium, for at det ikke skal være så mye strid. Ja, aSatan oppegger folkets hjerter til bstrid om min lære, og i dette farer de vill, for de cforvrenger Skriftene og forstår dem ikke.

64 Derfor vil jeg avdekke dette store mysterium for dem.

65 For se, jeg vil asamle dem som en høne samler sine kyllinger under sine vinger – hvis de ikke forherder sine hjerter.

66 Ja, de kan komme hvis de vil og nyte vederlagsfritt av alivets vann.

67 Se, dette er min lære: Enhver som omvender seg og akommer til meg, er min bkirke.

68 Enhver som alærer mer eller mindre enn dette, er ikke av meg, men er bimot meg, derfor er han ikke av min kirke.

69 Og nå, se, alle som er av min kirke og forblir trofaste i min kirke inntil enden, dem vil jeg grunnfeste på min aklippe, og bhelvetes porter skal ikke få makt over dem.

70 Og nå, husk ordene fra ham som er verdens liv og alys, din Forløser, din bHerre og din Gud. Amen.