Skriftene
Lære og pakter 68


Kapittel 68

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 1. november 1831, som svar på bønn om at Herrens vilje måtte gjøres kjent når det gjelder Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson og William E. McLellin. Selv om deler av denne åpenbaringen ble rettet mot disse fire menn, gjelder mye av innholdet hele Kirken. Denne åpenbaringen ble utvidet under Joseph Smiths ledelse da den ble utgitt i 1835-utgaven av Lære og pakter.

1–5: Eldstenes ord når de er drevet av Den hellige ånd, er hellig skrift. 6–12: Eldstene skal forkynne og døpe, og tegn skal følge de sanne troende. 13–24: Den førstefødte av Arons sønner kan være presiderende biskop (eller med andre ord ha nøklene til å presidere som biskop) under ledelse av Det første presidentskap. 25–28: Foreldre blir befalt å undervise sine barn i evangeliet. 29–35: De hellige skal helligholde sabbaten, arbeide flittig og be.

1 Min tjener, Orson Hyde, ble ved sin ordinasjon kalt til å forkynne det evige evangelium ved aden levende Guds Ånd, fra folk til folk og fra sted til sted, i de ugudeliges forsamlinger og i deres synagoger, og til å samtale med og utdype all hellig skrift for dem.

2 Og se, og gi akt, dette er et mønster for alle de som ble ordinert til dette prestedømme, og som er beskikket til den misjon å dra ut –

3 og dette er mønsteret for dem, at de skal atale som de blir drevet av Den hellige ånd.

4 Og hva som helst de taler når de er drevet av aDen hellige ånd, skal være hellig skrift, skal være Herrens vilje, skal være Herrens sinn, skal være Herrens ord, skal være Herrens røst og bGuds kraft til frelse.

5 Se, dette er Herrens løfte til dere, ja, til dere, O mine tjenere.

6 Vær derfor ved godt mot og afrykt ikke, for jeg, Herren, er med dere og vil stå ved deres side, og dere skal vitne om meg, ja, Jesus Kristus, at jeg er den levende Guds Sønn, at jeg var, at jeg er, og at jeg skal komme.

7 Dette er Herrens ord til deg, min tjener aOrson Hyde, og også til min tjener Luke Johnson, og til min tjener Lyman Johnson, og til min tjener William E. McLellin, og til alle trofaste eldster i min kirke:

8 a ut i all verden, bforkynn evangeliet til enhver cskapning ved å bruke den dmyndighet jeg har gitt dere og ved å edøpe i Faderens og i Sønnens og i Den hellige ånds navn.

9 Og aden som tror og blir døpt, skal bli bfrelst, og den som ikke tror, skal bli cfordømt.

10 Og den som tror, skal bli velsignet med de ategn som følger, ja, som skrevet er.

11 Og til dere skal det bli gitt å kjenne atidenes tegn, og tegnene på Menneskesønnens komme.

12 Og så mange som Faderen skal vitne om, skal dere bli gitt makt til å abesegle til evig liv. Amen.

13 Og nå, dette er de punkter som kommer i tillegg til paktene og budene:

14 Det vil heretter i Herrens beleilige tid bli beskikket flere abiskoper i kirken, og de skal tjene på samme måte som den første,

15 derfor skal de være ahøyprester som er verdige, og de skal utpekes av Det melkisedekske prestedømmes bFørste presidentskap, med mindre de er direkte etterkommere av cAron.

16 Og hvis de er direkte etterkommere av aAron, har de en lovfestet rett til biskopembedet, hvis de er de førstefødte av Arons sønner.

17 For den førstefødte har rett til å presidere over dette prestedømme, og har anøklene, eller myndigheten, til det samme prestedømme.

18 Ingen mann har lovfestet rett til dette embede, til å ha dette prestedømmes nøkler, med mindre han er en adirekte etterkommer av Aron og er den førstefødte.

19 Men da en ahøyprest i Det melkisedekske prestedømme har myndighet til å virke i alle mindre embeder, kan han virke i en bbiskops embede når det ikke finnes en direkte etterkommer av Aron, dersom han blir kalt, beskikket og ordinert til denne stilling av Det melkisedekske prestedømmes Første presidentskap.

20 Og en direkte etterkommer av Aron må også utpekes av dette presidentskap, og bli funnet verdig, og bli asalvet og bordinert under dette presidentskaps hender, ellers er de ikke lovlig bemyndiget til å virke i sitt prestedømme.

21 Men i kraft av forordningen om den rett de har til det prestedømme som går fra far til sønn, kan de kreve å bli salvet hvis de på noen måte kan bevise sin herkomst eller fastslå det ved åpenbaring fra Herren under det ovennevnte presidentskaps hender.

22 Og videre, ingen biskop eller høyprest som blir beskikket til dette embede, kan stilles for en domstol eller dømmes for noen som helst forbrytelse av andre enn kirkens aFørste presidentskap,

23 og i den grad presidentskapet finner ham skyldig på grunn av vitneprov som ikke kan bestrides, skal han dømmes.

24 Og hvis han omvender seg, skal han bli atilgitt i henhold til kirkens pakter og bud.

25 Og videre, i den grad aforeldre i Sion eller i noen av hennes organiserte bstaver har barn, og de ikke clærer dem å forstå læren om omvendelse, tro på Kristus den levende Guds Sønn og om dåp og Den hellige ånds gave ved håndspåleggelse når de er dåtte år gamle, skal esynden være på foreldrenes hoder.

26 For dette skal være en lov for aSions innbyggere og for alle hennes organiserte staver.

27 Og deres barn skal adøpes til sine bsynders forlatelse når de er cåtte år gamle, og motta håndspåleggelsen.

28 Og de skal også lære sine barn å abe og vandre rettskaffent for Herren.

29 Og Sions innbyggere skal også gi akt på asabbatsdagen og holde den hellig.

30 Og Sions innbyggere skal også huske å utføre sitt arbeide ettersom de er utpekt til å arbeide i all trofasthet, for den dovne skal Herren komme i hu.

31 Nå, jeg, Herren, finner ikke behag i Sions innbyggere, for det er alediggjengere blant dem, og deres barn vokser også opp i bugudelighet, ei heller csøker de oppriktig etter evighetens rikdommer, men deres øyne er fulle av begjær.

32 Således skulle det ikke være, og det må avskaffes blant dem. Derfor skal min tjener, Oliver Cowdery, bringe disse ord til Sions land.

33 Og et bud gir jeg til dem, at den som ikke oppsender sine abønner til Herren til enhver tid, ham skal dere bkomme i hu for mitt folks dommer.

34 Disse aord er sanne og troverdige, overtre dem derfor ikke og bta heller ikke noe bort fra dem.

35 Se, jeg er aAlfa og Omega, og jeg bkommer hastig. Amen.