Skriftene
Lære og pakter 67


Kapittel 67

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, tidlig i november 1831. Anledningen var en spesiell konferanse, hvor de vurderte og bestemte seg for å utgi de åpenbaringer som allerede var mottatt fra Herren gjennom profeten (se forordet til kapittel 1). William W. Phelps hadde nylig opprettet Kirkens trykkeri i Independence, Missouri. På konferansen ble det bestemt å utgi åpenbaringene i Book of Commandments (Budenes Bok) og trykke 10 000 eksemplarer (som på grunn av uforutsette vanskeligheter senere ble redusert til 3000 eksemplarer). Mange av brødrene bar sine høytidelige vitnesbyrd om at de åpenbaringer som da var samlet for utgivelse, virkelig var sanne, hvilket ble bekreftet av Den hellige ånd som ble utgydt over dem. I Joseph Smiths historie står det at etter at åpenbaringen kjent som kapittel 1 hadde blitt mottatt, ble det en del diskusjon rundt språket som var brukt i åpenbaringene. Deretter fulgte denne åpenbaringen.

1–3: Herren våker over sine eldster og hører deres bønner. 4–9: Han utfordrer den viseste til å etterligne den minste av hans åpenbaringer. 10–14: Trofaste eldster skal bli levendegjort av Ånden og skal se Guds åsyn.

1 Se, og lytt, O min kirkes aeldster, som er forsamlet, deres bønner har jeg hørt, og deres hjerter kjenner jeg, og deres ønsker er kommet opp til meg.

2 Se, og gi akt, mine aøyne hviler på dere, og himlene og jorden er i mine hender, og evighetens rikdommer tilfaller det meg å gi.

3 Dere forsøkte å tro at dere skulle motta den velsignelse som ble tilbudt dere, men se, sannelig sier jeg dere, det var afrykt i deres hjerter, og sannelig, dette er grunnen til at dere ikke kunne motta.

4 Og nå gir jeg, Herren, dere et avitnesbyrd om sannheten av disse bud som ligger fremfor dere.

5 Deres øyne har betraktet min tjener, Joseph Smith jr., og hans aspråk har dere kjent, hans ufullkommenheter har dere også kjent, og dere har søkt kunnskap i deres hjerter, så dere kunne uttrykke dere i et bedre språk enn ham, dette vet dere også.

6 Men velg nå fra Budenes Bok, ja, om så det minste av budene, og utnevn den aller aviseste blant dere,

7 og hvis det finnes noen blant dere som kan skrive ett likesom det, da er dere rettferdiggjort når dere sier at dere ikke vet om de er sanne.

8 Men hvis dere ikke kan skrive ett likesom det, da er dere under fordømmelse hvis dere ikke abærer vitnesbyrd om at de er sanne.

9 For dere vet at det ikke finnes noen urettferdighet i dem, og det som er arettferdig, kommer ned fra oven, fra blysenes Fader.

10 Og videre, sannelig sier jeg dere, at det er deres privilegium, og et løfte gir jeg dere som er blitt utpekt til denne tjenestegjerning, at hvis dere legger bort amisunnelse og bfrykt og cydmyker dere for meg – for dere er ikke ydmyke nok – skal dsløret revne og dere skal ese meg og vite at jeg er, ikke med det kjødelige og heller ikke med det naturlige sinn, men med det åndelige.

11 For intet amenneske har noensinne i kjødet sett Gud uten å være levendegjort av Guds Ånd.

12 Heller ikke kan noe anaturlig menneske tåle Guds nærvær, heller ikke noen med et kjødelig sinn.

13 Dere er ikke istand til å tåle Guds nærvær nå, heller ikke englers betjening, derfor, fortsett i atålmodighet inntil dere blir bfullkommengjort.

14 La ikke deres sinn vende seg tilbake, og når dere er averdige, i min egen beleilige tid, skal dere forstå og vite hva som ble overdratt til dere ved min tjener Joseph Smith juniors hånd. Amen.