Skriftene
Lære og pakter 81
forrige neste

Kapittel 81

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Hiram, Ohio, den 15. mars 1832. Frederick G. Williams kalles til å være høyprest og rådgiver i Det høye prestedømmes presidentskap. De historiske opptegnelser viser at da denne åpenbaringen ble mottatt i mars 1832, ble Jesse Gause kalt til å være Joseph Smiths rådgiver i presidentskapet, men da han ikke fortsatte å leve på en måte som var i pakt med denne utnevnelsen, ble kallet senere gitt til Frederick G. Williams. Åpenbaringen (datert mars 1832) skulle betraktes som et skritt på veien til den offisielle organiseringen av Det første presidentskap. Stillingen som rådgiver i dette presidentskapet nevnes spesielt, og det blir forklart hvor betydningsfullt dette kallet er. Bror Gause tjenestegjorde en tid, men ble utelukket av Kirken i desember 1832. Bror Williams ble beskikket til dette spesifiserte embedet den 18. mars 1833.

1–2: Det første presidentskap innehar alltid rikets nøkler. 3–7: Hvis Frederick G. Williams er trofast i sitt kall, vil han arve evig liv.

1 Sannelig, sannelig sier jeg deg, min tjener Frederick G. Williams: Lytt til røsten fra ham som taler, til Herren din Guds ord, og gi akt på det kall som du er kalt til, ja, til å være en ahøyprest i min kirke og en rådgiver for min tjener Joseph Smith jr.,

2 til hvem jeg har gitt arikets nøkler som alltid tilhører bDet høye prestedømmes presidentskap:

3 Derfor, sannelig, jeg anerkjenner ham og vil velsigne ham, og også deg, i den grad du er trofast i råd, i det embede jeg har utpekt deg til, alltid i bønn, både høyt og i ditt hjerte, offentlig og i lønndom, og også i ditt kall når du forkynner evangeliet i de levendes land og blant dine brødre.

4 Og ved å gjøre disse ting, vil du gjøre det største gode mot dine medmennesker og gi større aherlighet til ham som er din Herre.

5 Derfor, vær trofast, forbli i det embede jeg har utpekt deg til, astyrk de svake, løft de hengende hender, og bgi kraft til de cvaklende knær.

6 Og hvis du er trofast inntil enden, skal du få audødelighetens krone og bevig liv i de cboliger jeg har beredt i min Faders hus.

7 Se, og gi akt, dette er ordene fra Alfa og Omega, ja, Jesus Kristus. Amen.