Skriftene
Lære og pakter 48


Kapittel 48

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 10. mars 1831. Profeten hadde spurt Herren hvordan de skulle gå frem for å anskaffe jordeiendommer hvor de hellige kunne slå seg ned. Dette var et viktig spørsmål for Kirkens medlemmer som hadde utvandret fra de østlige delene av De forente stater for å være lydige mot Herrens befaling om at de skulle samles i Ohio (se kap. 37:1–3; 45:64).

1–3: De hellige i Ohio skal dele sine jordeiendommer med sine brødre. 4–6: De hellige skal kjøpe jord, bygge en by og følge de råd som blir gitt av deres presiderende embedsmenn.

1 Det er nødvendig at dere for tiden blir på deres bosteder slik det vil passe best etter deres omstendigheter.

2 Og hvis dere har jordeiendommer, skal dere dele med brødrene som kommer fra øst,

3 og hvis dere ikke har jord, la dem inntil videre kjøpe i områdene rundt omkring som det synes dem best, for det er nødvendig at de inntil videre har et sted å bo.

4 Det er nødvendig at dere sparer alle de penger dere kan, og på rettferdig vis tjener så mye som mulig, så dere med tiden kan bli istand til å kjøpe jord til arv, ja, til byen.

5 Stedet skal ennå ikke åpenbares, men etter at deres brødre er kommet fra øst, skal bestemte menn utpekes, og de skal bli gitt å kjenne stedet eller det skal åpenbares til dem.

6 Og de skal bli utpekt til å kjøpe jordeiendommer og begynne å legge byens grunnvoll, og da skal dere begynne å samles med deres familier, hver mann med sin familie, alt etter hans omstendigheter og slik det blir anvist ham av kirkens presidentskap og biskop i henhold til de lover og befalinger som dere har mottatt og som dere heretter skal motta. Og slik er det. Amen.

Skriv ut