Skriftene
Lære og pakter 36


Kapittel 36

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Edward Partridge i nærheten av Fayette, New York, den 9. desember 1830 (se forordet til kapittel 35). I Joseph Smiths historie står det at Edward Partridge “var et mønster på fromhet og en av Herrens store menn.”

1–3: Herren legger sin hånd på Edward Partridge ved Sidney Rigdons hånd. 4–8: Enhver som mottar evangeliet og prestedømmet, skal kalles til å gå ut og forkynne.

1 Så sier Gud Herren, Israels aMektige: Se, jeg sier til deg, min tjener bEdward, at du er velsignet, og dine synder er deg forlatt, og du er kalt til å forkynne mitt evangelium som med en basuns røst,

2 og jeg vil legge min ahånd på deg ved min tjener, Sidney Rigdons hånd, og du skal motta min Ånd, Den hellige ånd, ja, bTrøsteren, som skal lære deg rikets cfredelige ting,

3 og du skal forkynne det med høy røst og si: Hosianna, velsignet være Den Aller Høyeste Guds navn.

4 Og nå, dette kall og bud, som angår alle mennesker, gir jeg deg,

5 at alle som kommer til mine tjenere Sidney Rigdon og Joseph Smith jr. og mottar dette kall og bud, skal bli aordinert og sendt ut for å bforkynne det evige evangelium for nasjonene,

6 idet de roper omvendelse og sier: aLa dere frelse fra denne vrange generasjon, og kom ut av ilden idet dere til og med hater de bklær som er besmittet av kjødet.

7 Og dette bud skal bli gitt til min kirkes eldster, at enhver som vil motta det i hjertets oppriktighet, kan bli ordinert og sendt ut, ja, slik som jeg har sagt.

8 Jeg er Jesus Kristus, Guds Sønn. Bind derfor omkring deres lender, og jeg vil plutselig komme til mitt atempel. Slik er det. Amen.