Skriftene
Lære og pakter 44


Kapittel 44

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Kirtland, Ohio i slutten av februar 1831. For å rette seg etter de krav som her blir fremsatt, bestemte Kirken å avholde en konferanse i begynnelsen av juni måned samme år.

1–3: Eldstene skal komme sammen til konferanse. 4–6: De skal organisere seg i henhold til landets lov og ha omsorg for de fattige.

1 Se, så sier Herren til dere, mine tjenere, jeg anser det for nødvendig at eldstene i min kirke sammenkalles fra øst og fra vest, fra nord og fra syd, ved brev eller på annen måte.

2 Og det skal skje at i den grad de er trofaste og utøver tro på meg, vil jeg utøse min Ånd over dem på den dag de kommer sammen.

3 Og det skal skje at de skal gå ut i områdene rundt omkring og forkynne omvendelse til folket.

4 Og mange skal bli omvendt så dere skal få makt til å organisere dere i henhold til menneskets lover,

5 for at deres fiender ikke skal ha makt over dere, så dere kan være beskyttet på alle måter, så dere kan være istand til å holde mine lover, så ethvert bånd hvormed fienden forsøker å ødelegge mitt folk, kan bli brutt.

6 Se, jeg sier dere at dere må se til de fattige og trengende og hjelpe dem så de kan bli bevart inntil alt kan bli gjort i henhold til min lov som dere har mottatt. Amen.

Skriv ut