Skriftene
Lære og pakter 6
forrige neste

Kapittel 6

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829. Oliver Cowdery begynte å arbeide som skriver ved oversettelsen av Mormons bok den 7. april 1829. Han hadde allerede mottatt en guddommelig tilkjennegivelse som bekreftet sannheten av profetens vitnesbyrd om platene som Mormons boks opptegnelser var gravert på. Profeten adspurte Herren gjennom urim og tummim og mottok følgende svar.

1–6: De som arbeider for Herrens sak, blir frelst. 7–13: Ingen gave er større enn frelsens gave. 14–27: Et vitnesbyrd om sannheten kommer ved Åndens kraft. 28–37: Se hen til Kristus og gjør stadig det som er godt.

1 Et stort og avidunderlig verk er i ferd med å komme frem blant menneskenes barn.

2 Se, jeg er Gud, gi akt på mitt aord som er levende og kraftig, bskarpere enn et tveegget sverd, så det kløver både ledd og marg, gi derfor akt på mine ord.

3 Se, amarken er allerede hvit til innhøstning, derfor, den som ønsker å høste, la ham kraftig støte frem med sin sigd og høste mens det er dag, så han kan vinne evig frelse for sin sjel i Guds rike.

4 Ja, enhver som vil astøte frem med sin sigd og høste, er kalt av Gud.

5 Derfor, hvis dere vil abe meg, skal dere få, hvis dere vil banke på, skal det lukkes opp for dere.

6 Nå, ettersom dere har bedt, se, jeg sier dere, hold mine bud og asøk å fremme og grunnfeste bSions sak.

7 aSøk ikke etter brikdom, men etter cvisdom, og se, dGuds mysterier skal foldes ut for dere, og da skal dere bli rike. Se, den som har eevig liv, er rik.

8 Sannelig, sannelig sier jeg dere, hva dere enn ønsker av meg, skal bli gitt dere, og hvis dere ønsker det, skal dere bli et redskap til å gjøre mye godt i denne generasjon.

9 Tal ikke annet enn aomvendelse til denne generasjon, hold mine bud, og hjelp til med å bringe mitt verk frem ifølge mine befalinger, og dere skal bli velsignet.

10 Se, du har en gave, og velsignet er du på grunn av din gave. Husk at den er ahellig og kommer ovenfra.

11 Og hvis du vil aadspørre, skal du kjenne bmysterier som er store og vidunderlige, derfor skal du bruke din cgave så du kan forstå mysterier, så du kan bringe mange til kunnskap om sannheten, ja, doverbevise dem om deres villfarne veier.

12 Gjør ikke din gave kjent for noen andre enn dem som er av din tro. Vis ikke ringeakt for ahellige ting.

13 Hvis du vil gjøre godt, ja, og aholde btrofast ut inntil cenden, skal du bli frelst i Guds rike, hvilket er den største av alle Guds gaver, for det er ingen gave større enn dfrelsens gave.

14 Sannelig, sannelig sier jeg deg, velsignet er du for det du har gjort, for du har aadspurt meg, og se, så ofte som du har adspurt, er du blitt undervist av min Ånd. Om det ikke hadde vært således, ville du ikke ha kommet til det sted hvor du nå er.

15 Se, du vet at du har adspurt meg, og jeg opplyste din aforstand, og nå forteller jeg deg dette for at du kan vite at du er blitt opplyst av sannhetens Ånd.

16 Ja, jeg forteller deg dette så du kan vite at det er ingen, uten Gud, som akjenner dine tanker og ditt bhjertes hensikter.

17 Jeg forteller deg disse ting så de kan være et vitnesbyrd for deg om at de ord, eller det verk du har skrevet, er asant.

18 Vær derfor aflittig, og bstå trofast med min tjener Joseph i alle vanskelige omstendigheter han måtte komme i for ordets skyld.

19 Forman ham når han feiler, og motta også formaninger fra ham. Vær tålmodig, vær sindig, vis måtehold, ha tålmodighet, tro, håp og kjærlighet.

20 Se, du er Oliver, og jeg har talt til deg på grunn av dine ønsker. aGjem derfor disse ord i ditt hjerte. Vær trofast og flittig i å holde Guds befalinger, og jeg vil omfavne deg i min kjærlighets armer.

21 Se, jeg er Jesus Kristus, aGuds Sønn. Jeg er den samme som kom til mitt beget, og mine egne tok ikke imot meg. Jeg er clyset som skinner i dmørket, og mørket fatter det ikke.

22 Sannelig, sannelig sier jeg deg, hvis du ønsker enda et vitnesbyrd, så husk den natten da du ropte til meg i ditt hjerte om å få avite sannheten av disse ting.

23 Talte jeg ikke afred til ditt sinn om saken? Hvilket større bvitnesbyrd kan du få enn det som kommer fra Gud?

24 Og nå, se, du har mottatt et vitnesbyrd, for hvis jeg har fortalt deg noe som intet menneske vet, har du da ikke mottatt et vitnesbyrd?

25 Og se, jeg gir deg en gave hvis du ønsker det av meg, til å aoversette likesom min tjener Joseph.

26 Sannelig, sannelig sier jeg deg at det finnes aopptegnelser som inneholder mye av mitt evangelium, men de er blitt holdt tilbake på grunn av folkets bugudelighet.

27 Og nå befaler jeg deg at hvis du har gode ønsker – et ønske om å samle deg skatter i himmelen – da skal du med din gave hjelpe til å bringe frem i lyset de deler av mine askrifter som har vært skjult på grunn av ugudelighet.

28 Og nå, se, jeg gir deg, og likeledes min tjener Joseph, nøklene til denne gave som skal bringe dette verk frem i lyset, og ved to eller tre avitners ord skal ethvert ord stå fast.

29 Sannelig, sannelig sier jeg dere, hvis de forkaster mine ord og denne del av mitt evangelium og min gjerning, velsignet er dere, for de kan ikke gjøre mer mot dere enn de gjorde mot meg.

30 Og selv om de agjør mot dere som de gjorde mot meg, velsignet er dere, for dere skal bbo hos meg i cherlighet.

31 Men hvis de ikke aforkaster mine ord som skal stadfestes ved det bvitnesbyrd som skal bli gitt, velsignet er de, og da skal dere ha glede over frukten av deres arbeide.

32 Sannelig, sannelig sier jeg dere som jeg sa til mine disipler, hvor to eller tre er aforsamlet i mitt navn angående en sak, se, der vil jeg være bmidt iblant dem, slik jeg også er midt iblant dere.

33 aVær ikke redde for å gjøre godt, mine sønner, for det som dere bsår, det skal dere også høste. Hvis dere derfor sår det gode, skal deres lønn være å høste det gode.

34 Derfor, frykt ikke, lille hjord, gjør godt, la jord og helvete forene seg mot dere, for hvis dere er bygget på min aklippe, kan de ikke få overhånd.

35 Se, jeg fordømmer dere ikke. Gå bort og asynd ikke mer, arbeid sindig med det jeg har befalt dere.

36 aSe hen til meg i enhver tanke, tvil ikke, frykt ikke.

37 aSe sårene som gjennomtrengte min side, og også bnaglemerkene i mine hender og føtter, vær trofaste, hold mine bud, og dere skal carve dhimmelens rike. Amen.