Skriftene
Lære og pakter 27
forrige neste

Kapittel 27

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i august 1830. Under forberedelsen til en gudstjeneste hvor nadverden skulle forrettes med brød og vin, gikk Joseph ut for å skaffe vin. Han ble møtt av et himmelsk sendebud og mottok denne åpenbaringen hvorav en del ble skrevet ned med en gang og resten i september samme år. Vann brukes nå i stedet for vin når nadverden forrettes i Kirken.

1–4: Herren forklarer hva man skal spise og drikke når man tar del i nadverden. 5–14: Kristus og hans tjenere fra alle evangelieutdelinger skal ta del i nadverden. 15–18: Ta Guds fulle rustning på.

1 Lytt til Jesu Kristi røst, han som er deres Herre, deres Gud og deres Forløser, hvis ord er alevende og kraftig.

2 For se, jeg sier dere at det ikke er avgjørende hva dere spiser eller drikker når dere tar del i anadverden, såfremt dere gjør det med øyet fullt og helt vendt mot min bære og minnes for Faderen mitt legeme som ble nedlagt for dere, og mitt cblod som ble utgytt til deres synders dforlatelse.

3 Derfor gir jeg dere en befaling at dere ikke skal kjøpe vin eller sterke drikker av deres fiender.

4 Derfor skal dere ikke drikke noen vin uten at den er nylaget av dere selv, ja, i dette min Faders rike som skal bygges opp på jorden.

5 Se, jeg har en vis hensikt med dette, derfor, undre dere ikke, for den time kommer da jeg vil adrikke av vintreets frukt med dere på jorden, og med bMoroni, som jeg har sendt til dere for å åpenbare Mormons bok, som inneholder fylden av mitt evige evangelium, og til hvem jeg har overgitt nøklene til cEfra’ims stavs opptegnelse,

6 og også med aElias til hvem jeg har overgitt nøklene til å gjenopprette alt det som er sagt om de siste dager ved alle de hellige profeters munn siden verdens begynnelse,

7 og også med Johannes – sønn av Sakarja, den Sakarja som han a(Elias) besøkte og ga det løfte at han skulle få en sønn, og at hans navn skulle være bJohannes, og han skulle være fylt med Elias’ ånd –

8 den Johannes som jeg sendte til dere, mine tjenere, Joseph Smith jr. og Oliver Cowdery, for å ordinere dere til det første aprestedømme som dere har mottatt, så dere kunne bli kalt og bordinert likesom cAron,

9 og også med aElijah til hvem jeg har overgitt nøklene til å ha makt til å bvende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene for at ikke hele jorden skal bli slått med en forbannelse,

10 og også med Josef og Jakob, Isak og Abraham, deres fedre, hos hvem aløftene forblir,

11 og også med Mikael, eller aAdam, alles far, alles fyrste, den gamle av dager,

12 og også med Peter og Jakob og Johannes som jeg sendte til dere – ved hvem jeg har aordinert dere og bekreftet dere til å være bapostler og spesielle cvitner om mitt navn og til å ha nøklene til deres tjenestegjerning og til de samme ting som jeg åpenbarte for dem,

13 og til hvem jeg har aoverdratt bnøklene til mitt rike og en cevangelieutdeling for dsiste gang og i etidenes fylde da jeg skal samle alle ting til fett, både det som er i himmelen og det som er på jorden –

14 og også med alle dem som min Fader har agitt meg ut av verden.

15 Derfor, oppløft deres hjerter og fryd dere, og bind omkring deres lender og ta min fulle arustning på så dere kan motstå den onde dag og bli bstående etter å ha gjort alt.

16 Stå derfor, med deres lender aombundet med bsannhet, iført crettferdighetens dbrynje og deres føtter skodd med den beredskap som efredens evangelium gir, som jeg har sendt mine fengler for å overgi til dere.

17 Grip troens skjold hvorved dere skal kunne slukke alle de ugudeliges abrennende piler,

18 og ta frelsens hjelm og min Ånds sverd – min Ånd vil jeg utgyte over dere, og mitt ord som jeg vil åpenbare til dere – og vær enige med hensyn til alt hva dere ber meg om, og stå trofaste inntil jeg kommer, så skal dere bli atatt opp, for der jeg er, skal dere bogså være. Amen.