Skriftene
Lære og pakter 95


Kapittel 95

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith i Kirtland, Ohio, den 1. juni 1833. Denne åpenbaringen er en fortsettelse av guddommelige befalinger om å bygge et hus for tilbedelse og undervisning, Herrens hus (se kapittel 88:119–136).

1–6: De hellige blir refset for å ha unnlatt å bygge Herrens hus. 7–10: Herren ønsker å bruke sitt hus til å begave sitt folk med kraft fra det høye. 11–17: Huset skal innvies til et sted for tilbedelse og for apostlenes skole.

1 Sannelig, så sier Herren til dere som jeg elsker, og dem jeg elsker arefser jeg også, så deres synder kan bli btilgitt, for med refselsen bereder jeg en vei så de kan bli cbefridd fra enhver dfristelse, og jeg har elsket dere –

2 derfor må dere nødvendigvis refses og irettesettes for mitt åsyn,

3 for dere har syndet svært alvorlig mot meg ved at dere ikke i alle ting har tatt hensyn til den store befaling jeg har gitt dere med hensyn til å bygge amitt hus,

4 som skal være den forberedelse hvorved jeg akter å forberede mine apostler til å abeskjære min vingård for siste gang, så jeg kan utføre min bunderlige gjerning, så jeg kan cutgyte min Ånd over alt kjød.

5 Men se, sannelig sier jeg dere at det er mange som er blitt ordinert blant dere som jeg har kalt, men få av dem er autvalgt.

6 De som ikke er utvalgt, har begått en svært alvorlig synd ved at de vandrer i amørke ved høylys dag.

7 Og av denne grunn ga jeg dere en befaling at dere skulle sammenkalle deres ahøytidelige forsamling så deres bfaste og deres sorg kunne nå opp til cHerren Sebaots ører, hvilket betyr til dskaperen av den første dag, begynnelsen og enden.

8 Ja, sannelig sier jeg dere, jeg ga dere en befaling at dere skulle bygge et hus, og i dette hus akter jeg å abegave dem som jeg har utvalgt, med kraft fra det høye,

9 for dette er aFaderens løfte til dere, derfor befaler jeg dere å bli her, likesom mine apostler i Jerusalem.

10 Men mine tjenere begikk en svært alvorlig synd, og i aprofetenes skole oppsto bstridigheter som var svært alvorlige for meg, sier deres Herre, derfor sendte jeg dem bort for å bli refset.

11 Sannelig sier jeg dere, det er min vilje at dere skal bygge et hus. Hvis dere holder mine bud, skal dere ha kraft til å bygge det.

12 Hvis dere aikke holder mine bud, skal ikke bFaderens kjærlighet vedbli hos dere, derfor skal dere vandre i mørke.

13 Nå, her er visdom og Herrens vilje: La huset bygges, ikke etter verdens vis, for jeg vil ikke at dere skal leve etter verdens vis –

14 derfor, la det bli bygget på den måte som jeg skal vise til tre av dere som dere skal utpeke og ordinere til denne myndighet.

15 Og størrelsen skal være fem og femti ganger fem og seksti fot, bredde og lengde, innvendige mål.

16 Og la første etasje innvies til meg, til ofringen av deres sakramenter, og til deres forkynnelse og til deres faste og til deres bønner og til å afremlegge deres aller helligste ønsker for meg, sier deres Herre.

17 Og la annen etasje innvies til meg, til skole for mine apostler, sier Sønnen aAhman, eller med andre ord Alphus, eller med andre ord Omegus, ja, Jesus Kristus, deres bHerre. Amen.