Skriftene
Lære og pakter 127


Kapittel 127

Et brev fra profeten Joseph Smith til de siste dagers hellige i Nauvoo, Illinois, med retningslinjer om dåp for de døde. Brevet er datert den 1. september 1842 i Nauvoo.

1–4: Joseph Smith fryder seg i forfølgelser og trengsler. 5–12: Opptegnelser må føres over dåpshandlinger for de døde.

1 Ettersom Herren har åpenbart for meg at mine fiender både i Missouri og i denne delstaten igjen begynte å forfølge meg – og ettersom de forfølger meg auten grunn og ikke har den ringeste skygge eller snev av rett eller rettferdighet på sin side når det gjelder å anlegge sak mot meg, og alle deres påstander er grunnlagt på løgner av verste slag – har jeg funnet det nødvendig og klokt å forlate stedet en liten stund av hensyn til min egen sikkerhet og dette folks sikkerhet. Jeg vil gjerne si til alle jeg har forretningsforbindelser med, at jeg har overlatt mine affærer til fullmektiger og sekretærer som vil ordne alle forretningsanliggender hurtig og korrekt og vil påse at all min gjeld blir betalt i rett tid, ved å selge eiendom eller på annen måte som saken måtte kreve eller omstendighetene måtte tilsi. Når jeg får vite at stormen har stilnet av, vil jeg vende tilbake til dere igjen.

2 Og med hensyn til ade farer som jeg er kalt til å gjennomgå, forekommer de meg å være ganske små ettersom det å være utsatt for menneskenes bmisunnelse og vrede har vært min lodd hele mitt liv, noe jeg synes er høyst forunderlig, hvis jeg ikke fra før verdens grunnvoll ble lagt var ceslet til noe godt eller dårlig – kall det hva dere vil. Døm selv. Gud kjenner alle disse ting, enten de er gode eller dårlige, men likevel er jeg vant til å svømme på dypt vann. Alt dette er blitt en vane for meg, og i likhet med Paulus har jeg lyst til å juble i dtrengsler, for til denne dag har mine fedres Gud befridd meg fra dem alle og vil befri meg heretter, for se og gi akt, jeg skal seire over alle mine fiender, for Gud Herren har sagt det.

3 La derfor alle de hellige fryde seg og være overmåte glade, for aIsraels Gud er deres Gud, og han vil utmåle en rettferdig gjengjeldelse som lønn over alle deres undertrykkeres hoder.

4 Og videre, sannelig så sier Herren: La arbeidet på mitt atempel og alt det arbeide jeg har gitt dere, fortsette og ikke opphøre, og la deres bflid og deres utholdenhet og tålmodighet og deres arbeidsinnsats fordobles, og dere skal på ingen måte miste deres lønn, sier Hærskarenes Herre. Og hvis de cforfølger dere – slik forfulgte de profetene og rettferdige menn som var før dere. For alt dette er det en lønn i himmelen.

5 Og videre gir jeg dere et ord med hensyn til adåpen for deres bavdøde.

6 Sannelig, så sier Herren til dere når det gjelder deres avdøde: Når noen av dere blir adøpt for deres avdøde, la det være en bskriver, og la ham være øyenvitne til deres dåpshandlinger, la ham høre med sine ører så han kan bekrefte en sannhet, sier Herren,

7 så alle deres nedtegnelser kan bli anedtegnet i himmelen. Hva som helst dere bbinder på jorden, skal være bundet i himmelen, hva som helst dere løser på jorden, skal være løst i himmelen,

8 for jeg er i ferd med å agjengi mange ting til jorden som hører til bprestedømmet, sier Hærskarenes Herre.

9 Og videre, la det være orden i alle aopptegnelser, så de kan anbringes i arkivene i mitt hellige tempel for å holdes i erindring fra generasjon til generasjon, sier Hærskarenes Herre.

10 Jeg vil si til alle de hellige, at jeg ønsket, med et inderlig sterkt ønske, at jeg kunne ha talt til dem fra forhøyningen over emnet dåp for de døde den kommende sabbat. Men ettersom det ikke står i min makt å gjøre det, vil jeg skrive Herrens ord om dette emne fra tid til annen og sende det til dere i posten i likhet med mange andre ting.

11 Jeg avslutter nå mitt brev for denne gang da jeg ikke har mer tid, for fienden er på vakt, og som Frelseren sa: aDenne verdens fyrste kommer, og han har ikke noe i meg.

12 Se, min bønn til Gud er at dere alle må bli frelst. Og jeg undertegner som deres tjener i Herren, som profet og aseer i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.

Joseph Smith.