Skriftene
Lære og pakter 32
forrige neste


Kapittel 32

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Parley P. Pratt og Ziba Peterson i Manchester, New York, tidlig i oktober 1830. Eldstene var meget interessert i lamanittene og hadde sterke ønsker for dem når det gjaldt de velsignelser Kirken hadde fått vite var forutsagt for dem i Mormons bok. Følgelig ble Herren adspurt om Han ville tilkjennegi sin vilje og fortelle om eldstene nå skulle sendes til indianerstammene i vest. Åpenbaringen fulgte.

1–3: Parley P. Pratt og Ziba Peterson blir kalt til å forkynne for lamanittene og ledsage Oliver Cowdery og Peter Whitmer jr. 4–5: De må be for å forstå Skriftene.

1 Og nå, når det gjelder min tjener, aParley P. Pratt, se, jeg sier til ham, at så sant jeg lever, vil jeg at han skal forkynne mitt evangelium og blære av meg og være saktmodig og ydmyk av hjertet.

2 Og det jeg har utpekt ham til, er at han skal abli med mine tjenere, Oliver Cowdery og Peter Whitmer jr., ut i villmarken til blamanittene.

3 Og aZiba Peterson skal også bli med dem, og jeg vil selv gå med dem og være bmidt iblant dem, og jeg er deres ctalsmann hos Faderen, og ikke noe skal få makt over dem.

4 Og de skal gi aakt på disse ord og ikke påberope seg noen annen båpenbaring, og de skal alltid be så jeg kan cavdekke det til deres dforståelse.

5 Og de skal gi akt på disse ord, og ikke vise ringeakt, og jeg vil velsigne dem. Amen.