Skriftene
Lære og pakter 3


Kapittel 3

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith i Harmony, Pennsylvania, i juli 1828 angående tapet av 116 manuskriptsider som var blitt oversatt fra den første del av Mormons bok, og som ble kalt Lehis bok. Profeten hadde motvillig gitt fra seg disse sidene til Martin Harris som en kortere tid hadde virket som skriver ved oversettelsen av Mormons bok. Åpenbaringen ble gitt gjennom urim og tummim. (se kapittel 10.)

1–4: Herrens kurs er et evig kretsløp. 5–15: Joseph Smith må omvende seg eller miste gaven til å oversette. 16–20: Mormons bok kommer frem for å frelse Lehis ætt.

1 Guds agjerninger, planer og hensikter kan ikke forstyrres, ei heller kan de tilintetgjøres.

2 For aGud går ikke på krokete stier, ei heller vender han seg til høyre eller til venstre, ei heller viker han fra det han har sagt, derfor er hans stier rette, og hans bkurs er et evig kretsløp.

3 Kom i hu, ja, kom i hu at det ikke er aGuds verk som er forstyrret, men menneskenes verk.

4 For selv om et menneske kan ha mange åpenbaringer og ha kraft til å gjøre mange mektige gjerninger, må han likevel – hvis han aroser seg av sin egen styrke og holder bGuds råd for intet og følger sin egen viljes tilskyndelser og sine ckjødelige lyster – falle, og nedkalle en rettferdig Guds dhevn over seg.

5 Se, du ble betrodd disse ting, men hvor strenge var ikke dine befalinger, og husk også de løfter som ble gitt deg hvis du ikke overtrådte dem.

6 Og se, hvor ofte har du ikke aovertrådt Guds befalinger og lover og latt deg bovertale av mennesker.

7 For se, du skulle ikke ha afryktet mennesker mer enn Gud. Selv om menneskene akter Guds råd for intet og bforkaster hans ord,

8 skulle du likevel ha vært trofast, og han ville ha utstrakt sin arm og beskyttet deg mot alle amotstanderens brennende bpiler, og han ville ha vært med deg i enhver cvanskelig stund.

9 Se, du er Joseph, og du var utvalgt til å utføre Herrens verk, men på grunn av overtredelse, hvis du ikke er påpasselig, vil du falle.

10 Men kom ihu, Gud er barmhjertig, omvend deg derfor fra det du har gjort som er i strid med det bud jeg ga deg, og du er fremdeles utvalgt og er igjen kalt til arbeidet.

11 Hvis du ikke gjør dette, skal du bli overlatt til deg selv, og bli som andre mennesker og ikke lenger ha noen gave.

12 Og da du overlot det som Gud hadde gitt deg innsikt og kraft til å aoversette, overlot du det som var hellig i hendene på en ugudelig bmann,

13 som har aktet Guds råd for intet og har brutt de aller helligste løfter som ble gitt fremfor Gud, og har stolt på sin egen dømmekraft og har arost seg av sin egen visdom.

14 Og dette er grunnen til at du for en tid er blitt fratatt dine rettigheter,

15 for du har tillatt din aveileders råd å bli tråkket ned fra begynnelsen av.

16 Likevel skal mitt verk gå frem, for likesom kunnskapen om en aFrelser har kommet til verden gjennom bjødenes vitnesbyrd, slik skal også ckunnskapen om en Frelser komme til mitt folk,

17 og til anephittene, jakobittene, josephittene og zoramittene gjennom deres fedres vitnesbyrd,

18 og kunnskapen om dette avitnesbyrd skal komme til blamanittene, lemuelittene og ismaelittene som csank ned i vantro på grunn av sine fedres ugudelighet. Og Herren lot dem dødelegge sine brødre, nephittene, på grunn av deres misgjerninger og avskyeligheter.

19 Og nettopp i denne ahensikt er disse bplater som inneholder disse opptegnelsene, blitt bevart, for at de cløfter Herren har gitt til sitt folk, kunne bli oppfylt,

20 og for at alamanittene kunne komme til kunnskap om sine fedre og for at de kunne kjenne Herrens løfter, og for at de kan btro på evangeliet og cstole på Jesu Kristi fortjeneste og bli dherliggjort gjennom tro på hans navn – og for at de ved å omvende seg kunne bli frelst. Amen.