Skriftene
Lære og pakter 71
forrige neste

Kapittel 71

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Sidney Rigdon i Hiram, Ohio, den 1. desember 1831. Profeten hadde fortsatt å oversette Bibelen med Sidney Rigdon som skriver inntil denne åpenbaringen ble mottatt, men arbeidet ble nå midlertidig lagt til side så de kunne utføre de instrukser som ble gitt her. Brødrene skulle dra ut og forkynne for å dempe de uvennlige følelser som hadde oppstått mot Kirken på grunn av publiserte brev skrevet av den frafalne Ezra Booth.

1–4: Joseph Smith og Sidney Rigdon blir sendt ut for å forkynne evangeliet. 5–11: De helliges fiender vil bli gjort til skamme.

1 Se, så sier Herren til dere mine tjenere, Joseph Smith jr. og aSidney Rigdon, at den tid sannelig er kommet da jeg finner det nødvendig og påkrevet at dere opplater deres munn for å bforkynne mitt evangelium og det som hører riket til, og forklarer dets cmysterier ut fra Skriftene i forhold til den Ånd og kraft som skal bli gitt dere, ja, som jeg vil.

2 Sannelig sier jeg dere, forkynn for verden i områdene rundt omkring, og i kirken også, ennå en stund, inntil det skal bli tilkjennegitt for dere.

3 Sannelig, dette er en oppgave som jeg gir dere for en stund.

4 Derfor, arbeid i min vingård. Kall på jordens innbyggere og bær vitnesbyrd, og bered veien for de bud og åpenbaringer som skal komme.

5 Nå, se, dette er visdom. Den som leser, la ham aforstå det og også bgodta det,

6 for den som godtar det, skal få ai overflod, ja, endog kraft.

7 Gjør derfor deres fiender atil skamme, be dem bmøte dere både offentlig og privat, og hvis dere er trofaste, skal de bli gjort til skamme.

8 La dem derfor komme frem med sine sterke argumenter mot Herren.

9 Sannelig, så sier Herren til dere, intet avåpen som blir smidd mot dere, skal ha fremgang,

10 og hvis noe menneske hever sin røst mot dere, skal han gjøres til skamme i min egen beleilige tid.

11 Hold derfor mine bud; de er sanne og pålitelige. Slik er det. Amen.