Skriftene
Lære og pakter 28


Kapittel 28

Åpenbaring gitt gjennom profeten Joseph Smith til Oliver Cowdery i Fayette, New York i september 1830. Hiram Page, et medlem av Kirken, hadde en viss sten og hevdet at han ved hjelp av den mottok åpenbaringer om Sions oppbygging og Kirkens orden. Flere medlemmer var blitt bedratt av disse påstandene, og til og med Oliver Cowdery ble påvirket i negativ retning. Like før en fastsatt konferanse adspurte profeten Herren inderlig om denne saken og mottok følgende åpenbaring.

1–7: Joseph Smith har nøklene til mysteriene, og bare han mottar åpenbaringer for Kirken. 8–10: Oliver Cowdery skal forkynne for lamanittene. 11–16: Satan bedro Hiram Page og ga ham falske åpenbaringer.

1 Se, jeg sier til deg, aOliver, at det skal bli gitt deg å bli hørt av kirken i alle ting du skal blære dem ved cTrøsteren, om de åpenbaringer og bud som jeg har gitt.

2 Men se, sannelig, sannelig sier jeg deg, aingen skal utpekes til å motta bud og åpenbaringer i denne kirke bortsett fra min tjener, bJoseph Smith jr., for han mottar dem likesom Moses.

3 Og du skal være lydig mot de ting som jeg skal gi til ham, likesom aAron, og trofast forkynne budene og åpenbaringene med kraft og bmyndighet til kirken.

4 Og hvis du noen gang er ledet av Trøsteren til å atale eller undervise, eller til enhver tid når du er ledet ved bud til det samme for kirken, kan du gjøre det.

5 Men du skal ikke skrive det som bud, men som visdom.

6 Og du skal ikke befale ham som er satt over deg og over kirken.

7 For jeg har gitt ham anøklene til de bmysterier og åpenbaringer som er forseglet inntil jeg utpeker en annen i hans sted.

8 Og nå, se, jeg sier deg at du skal reise til alamanittene og forkynne mitt bevangelium til dem, og hvis de lar seg undervise av deg, skal du la min kirke bli opprettet blant dem, og du skal motta åpenbaringer, men skriv dem ikke som bud.

9 Og nå, se, jeg sier deg at det er ikke åpenbart, og intet menneske vet hvor abyen bSion skal bygges, men det skal bli gitt senere. Se, jeg sier deg at den skal ligge på grensen mot lamanittene.

10 Du skal ikke forlate dette sted før etter konferansen, og min tjener, Joseph, skal utpekes til å presidere over konferansen ved konferansens stemmegivning, og det han sier til deg, skal du tale.

11 Og videre skal du ta din bror, Hiram Page, og i aenerom fortelle ham at det han har skrevet fra denne stenen, ikke er av meg, og at bSatan har cbedratt ham.

12 For se, disse ting er ikke blitt gitt til ham, ei heller skal noen i denne kirke bli gitt noe som strider mot kirkens pakter.

13 For alle ting må gjøres med orden og med afelles samtykke i kirken, ved troens bønn.

14 Og du skal hjelpe til med å bringe orden i alle disse ting i overensstemmelse med kirkens pakter før du reiser til lamanittene.

15 Og det skal atilkjennegis for deg fra den tid du reiser og til den tid du kommer tilbake, hva du skal gjøre.

16 Og du må opplate din munn og til alle tider forkynne mitt evangelium med fryd. Amen.