พระวิญญาณพระเจ้า
  Footnotes

  2

  พระวิญญาณพระเจ้า

  ปรีดา

  1. พระวิญญาณพระเจ้าเหมือนดังไฟกำลังลุกไหม้!

  รัศมีแห่งยุคสุดท้ายเริ่มฉายออกมา

  ภาพปรากฏและพรครั้งโบราณหวนกลับมาใหม่

  บรรดาเทพสวรรค์ลงมาเยี่ยมเยือนโลกา

  [Chorus]

  เราจะร่วมร้องเพลง

  จะโห่ร้องกับทัพสวรรค์

  โฮซันนาแด่พระผู้เป็นเจ้าและลูกแกะ!

  พระสิริมีแด่พระองค์ในที่สูงสุด

  ต่อนี้ไปและชั่วนิรันดร์ เอเมนและเอเมน

  2. พระองค์ทรงขยายความเข้าใจของสิทธิชน

  ฟื้นฟูผู้วินิจฉัยและอื่นอื่นเช่นก่อน

  ความรู้และพลังของพระผู้เป็นเจ้าแผ่ไป

  ม่านปกคลุมพิภพเริ่มคลี่คลายขยายจร

  [Chorus]

  เราจะร่วมร้องเพลง

  จะโห่ร้องกับทัพสวรรค์

  โฮซันนาแด่พระผู้เป็นเจ้าและลูกแกะ!

  พระสิริมีแด่พระองค์ในที่สูงสุด

  ต่อนี้ไปและชั่วนิรันดร์ เอเมนและเอเมน

  3. เราจะร่วมสวดอ้อนวอนในการชุมนุมศักดิ์สิทธิ์

  เพื่อขยายอาณาจักรสวรรค์ให้ไพศาล

  เพื่อว่าโดยศรัทธาเราจะเริ่มรับช่วงมาได้

  ภาพปรากฏพรและสิริพระเป็นเจ้านั้น

  [Chorus]

  เราจะร่วมร้องเพลง

  จะโห่ร้องกับทัพสวรรค์

  โฮซันนาแด่พระผู้เป็นเจ้าและลูกแกะ!

  พระสิริมีแด่พระองค์ในที่สูงสุด

  ต่อนี้ไปและชั่วนิรันดร์ เอเมนและเอเมน

  4. เป็นสุขเพียงใดในวันที่สิงห์และลูกแกะ

  นั้นจะนอนลงด้วยกันโดยไม่มีเรื่องขัดใจ

  และอีเฟรมครองมงกุฎด้วยพรคนในไซอัน

  เมื่อพระเยซูเสด็จโดยราชรถแห่งไฟ

  [Chorus]

  เราจะร่วมร้องเพลง

  จะโห่ร้องกับทัพสวรรค์

  โฮซันนาแด่พระผู้เป็นเจ้าและลูกแกะ!

  พระสิริมีแด่พระองค์ในที่สูงสุด

  ต่อนี้ไปและชั่วนิรันดร์ เอเมนและเอเมน

  เนื้อร้อง : วิลเลียม ดับเบิลยู. เฟลพ์ส, รวมอยู่ในหนังสือเพลงสวด ศยส. ที่ตีพิมพ์ครั้งแรก, 1835 ร้องในการอุทิศพระวิหารเคิร์ทแลนด์ในปี 1836

  ทำนอง : นิรนาม, ประมาฌ 1844

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 109:79–80

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 110