พระผู้ช่วยด้วยความถ่อม
  Footnotes

  79

  พระผู้ช่วยด้วยความถ่อม

  อ่อนน้อม

  1. พระผู้ช่วยด้วยความถ่อมของเรา

  ขอพระวิญญาณเนาประจำ

  คราเราสวดขนมปังและน้ำ

  ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์นี้

  ให้ฉันจดจำว่าเพื่อฉันโอ

  พระหลั่งโลหิตสิ้นชีวี

  เมื่อพระหทัยสิ้นสลายที่

  คัลวารีบนไม้กางเขน

  2. เติมดวงจิตเราด้วยการอภัย

  สอนให้เราอดทนและรัก

  ให้คำวอนถึงพระที่พำนัก

  อันศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนสวรรค์

  เมื่อเราพิสูจน์ตนมีคุณค่า

  ต่อการสละพลีชีวัน

  ให้เราได้อยู่กับพระอีกครัน

  ฉายฉันเราด้วยพระสิริ

  เนื้อร้อง : เมเบิล โจนส์ แกบบอทท์, เกิด 1910 © 1948 ศยส.

  ทำนอง : โรว์แลนด์ เอช. พริทชาร์ด, 1811–1887

  ๒ นีไฟ 2:7

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 59:9