จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน!
  Footnotes

  27

  จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน!

  แข็งขัน

  1. จงยินดีและสรรเสริญ

  พระเจ้าทรงเป็นราชัน!

  ชาวโลกจงขอบพระทัย

  ขับขานสรรเสริญนิรันดร์

  [Chorus]

  จงเบิกบานใจร้องเพลงเปล่งเสียง!

  จงมาร่าเริงยินดีปรีดา!

  จงเบิกบานใจร้องเพลงเปล่งเสียง!

  จงมาร่าเริงยินดีปรีดา!

  2. พระผู้ช่วยให้รอดครอง

  ด้วยความรักและสัจจา

  เมื่อชำระบาปเราแล้ว

  ทรงประทับในเมืองฟ้า

  [Chorus]

  จงเบิกบานใจร้องเพลงเปล่งเสียง!

  จงมาร่าเริงยินดีปรีดา!

  จงเบิกบานใจร้องเพลงเปล่งเสียง!

  จงมาร่าเริงยินดีปรีดา!

  3. อาณาจักรพระยั่งยืน

  ทรงครองโลกและสวรรค์

  พระคริสต์มีกุญแจไข

  นรกและความตายนั่น

  [Chorus]

  จงเบิกบานใจร้องเพลงเปล่งเสียง!

  จงมาร่าเริงยินดีปรีดา!

  จงเบิกบานใจร้องเพลงเปล่งเสียง!

  จงมาร่าเริงยินดีปรีดา!

  เนื้อร้อง : ชาร์ลส เวสลีย์, 1708–1788

  ทำนอง : โฮเรโช พาร์เคอร์, 1863–1919

  ฟีลิปปี 4:4

  เพลงสดุดี 32:11