โลกจงสุขี
  Footnotes

  94

  โลกจงสุขี

  ยินดีปรีดา

  1. พระทรงบังเกิดโลกจงสุขี

  ชุลีน้อมรับพระเจ้า!

  ให้ทุกดวงใจเตรียมไว้คอยเฝ้า

  เชิญเราแลเทพร้องเพลง

  เชิญเราแลเทพร้องเพลง

  เชิญเราเชิญเราแลเทพร้องเพลง

  2. พระเยซูครองโลกจงชมชื่น

  เริงรื่นร้องเพลงสุนทร

  ให้นาทุ่งราบน้ำหินดินดอน

  สะท้อนเพลงก้องกังวาน

  สะท้อนเพลงก้องกังวาน

  สะท้อนสะท้อนเพลงก้องกังวาน

  3. บาปและความเศร้าจะไม่งอกงาม

  หนามไม่ลุกลามในสวน

  พระมาอวยพรดับทุกข์ทั่วถ้วน

  ของมวลชนชาวโลกา

  ของมวลชนชาวโลกา

  ของมวลของมวลชนชาวโลกา

  4. จงชื่นชมในพระผู้สูงสุด

  ยามอิสเร็ลแผ่กระจาย

  ดังดาราในนภาพร่างพราย

  กราบไหว้พระผู้เป็นเจ้า

  กราบไหว้พระผู้เป็นเจ้า

  กราบไหว้กราบไหว้พระผู้เป็นเจ้า

  เนื้อร้อง : ไอแซค วัตต์ส, 1674–1748; ดัดแปลงโดย วิลเลียม ดับเบิลยู. เฟลพ์ส, 1792–1872, รวมอยู่ในหนังสืเพลงสวด ศยส. ที่ตีพิมพ์ครั้งแรก, 1835

  ทำนอง : จอร์จ เอฟ. แฮนเดิล, 1685–1759; เรียบเรียงโดย โลเวลล์ เมสัน, 1792–1872

  แอลมา 5:50

  เพลงสดุดี 97:1

  เพลงสดุดี 98:4–9