แสงสวรรค์
  Footnotes

  151

  แสงสวรรค์

  ศรัทธากล้า

  1. แสงพระผู้เป็นเจ้า

  ส่องต้องหล้าพฤกษาธารามาลี

  และจุดความหวังเราในฤดี

  ถึงสิ่งที่จะมีมา

  [Chorus]

  พระบิดาขอแสงสวรรค์

  ฉายฉันเราทุกคน

  โปรดต้องตาเราให้ได้ยล

  น้อมตนฟังบัญชา

  งานศักดิ์สิทธิ์ของเรา

  คือป่าวข่าวพระองค์ไปทั่วหล้า

  แสงแห่งศรัทธาอยู่ในอุรา

  สัจจะนำทางเรา

  2. แสงแห่งศรัทธาพักพาอาศัย

  ในหทัยเด็กทั่วหน้า

  ดั่งดอกตูมที่รอบานเบ่งตา

  มันโตมาด้วยระวี

  [Chorus]

  พระบิดาขอแสงสวรรค์

  ฉายฉันเราทุกคน

  โปรดต้องตาเราให้ได้ยล

  น้อมตนฟังบัญชา

  งานศักดิ์สิทธิ์ของเรา

  คือป่าวข่าวพระองค์ไปทั่วหล้า

  แสงแห่งศรัทธาอยู่ในอุรา

  สัจจะนำทางเรา

  3. วันนี้เรารู้ถึงพระประสงค์

  พระองค์ด้วยแสงศรัทธา

  โปรดทำใจเราผุดผ่องโสภา

  โปรดเผยอุราแก่เรา

  [Chorus]

  พระบิดาขอแสงสวรรค์

  ฉายฉันเราทุกคน

  โปรดต้องตาเราให้ได้ยล

  น้อมตนฟังบัญชา

  งานศักดิ์สิทธิ์ของเรา

  คือป่าวข่าวพระองค์ไปทั่วหล้า

  แสงแห่งศรัทธาอยู่ในอุรา

  สัจจะนำทางเรา

  เนื้อร้อง : มาทิลดา วัทท์ส คาฮูน, 1881–1973© 1944 ศยส.

  ทำนอง : มิลเดรด ที. เพททิท, 1895–1977 เรียบเรียง © 1944 ศยส.

  เพลงสดุดี 43:3

  โครินธ์ ฉบับที่สอง 4:6

  โครินธ์ ฉบับที่สอง 5:7