ท่านจงถ่อมใจ
  Footnotes

  55

  ท่านจงถ่อมใจ

  สงบ

  1. ท่านจงถ่อมใจในความอ่อนแอแล้วพระเจ้าเที่ยงแท้จะทรงนำ

  จะจูงมือท่านให้เดินตามและจะตอบคำสวดอ้อนวอน

  ท่านจงถ่อมใจในการร้องขอแล้วพระผู้เป็นเจ้าจะอวยพร

  จะอวยพรให้รู้แน่นอนว่าพระองค์อาทรห่วงใย

  2. ท่านจงถ่อมใจในงานรับใช้แล้วพระผู้เป็นเจ้าจะทรงสอน

  ให้รับใช้ชนด้วยอุทรเปี่ยมรักแท้อ่อนโยนเบิกบาน

  ท่านจงถ่อมใจในปรารถนาแล้วพระผู้เป็นเจ้าจะพาท่าน

  จะพาท่านหวนคืนสู่บ้านอยู่ชั่วกาลกับพระเบื้องบน

  เนื้อร้องและทำนอง : กริทช์ เทอร์เบิร์ก โรว์ลี, เกิด 1927 © 1985 ศยส.

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 112:10

  อีเธอร์ 12:27