ในความรำลึกนึกถึงการตรึง
  Footnotes

  87

  ในความรำลึกนึกถึงการตรึง

  สวดอ้อนวอน

  1. ในความรำลึกนึกถึงการตรึง เราจึงมารวมกัน

  พระบิดาขอพระวิญญาณอยู่ที่นี่นา

  เพื่อบรรดาเราสัมผัสพลัง

  2. ในเกทเสมนีพระผู้ช่วยดื่มถ้วยขมขื่น

  ไร้ฝืนฤดีเพื่อเราทุกคนบนคัลวารี

  พระภูมีทรงถูกตรึงกางเขน

  3. เราคารวะด้วยขนมปังรวมทั้งถ้วยน้ำที่เรารับไป

  พระกายฟกช้ำโลหิตหลั่งไหล

  การไถ่ไร้บาปเพื่อเราทั้งหลาย

  4. พระบิดาขอศีลระลึกนี้ชำระชีวีวิญญาณสะอาด

  ผู้กินและดื่มด้วยจิตผุดผาด

  เพื่อเขาอาจเนาในพระผู้ช่วย

  เนื้อร้อง : แฟรงค์ เอ. คุยแมน, 1880–1963 © 1948 ศยส.

  ทำนอง : อเล็กแซนเดอร์ ชไรเนอร์, เกิด 1901 © 1948 ศยส.

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 20:75

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 19:18–19