ออกไปด้วยศรัทธา
  Footnotes

  134

  ออกไปด้วยศรัทธา

  กระฉับกระเฉง

  1. ออกไปด้วยศรัทธาบอกโลกา

  ถึงองค์พระเยซูคริสต์

  แจ้งการเป็นบุตรพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์

  ป่าวคำเรืองฤทธิ์เดชา

  ออกไปด้วยความหวังพลังล้ำ

  แพร่พระคำไปทั่วหล้า

  ว่าเหล่าผู้คนชนชาตินานา

  ล้วนธิดาบุตรพระเจ้า

  2. ออกไปด้วยความรักบอกโลกา

  ความปรีดาของครอบครัว

  ว่าเราอาจอยู่คู่คนรัก

  ทั่วหน้าชั่วกาลนานนิรันดร์

  ออกไปรับใช้ให้ดีที่สุด

  ไม่หยุดคิดถึงรางวัล

  แล้วท่านจะซึ้งถึงสุขอนันต์

  จากการรับใช้พระคริสต์

  3. ออกไปด้วยพลังบอกโลกา

  ว่ากิตติคุณฟื้นฟู

  ว่าเรามีชีวิตชั่วนิจอยู่

  ทางเยซูคริสต์เท่านั้น

  ออกไปป่าวความจริงยิ่งสิริ

  แห่งสันติรักสุขสันต์

  ว่าเราที่ใส่ใจคำราชัน

  อาจสรรเสริญพระในสรวง

  เนื้อร้อง : รูธ เอ็ม. การ์ดเนอร์ เกิด 1927 © 1985 ศยส.

  ทำนอง : ไลอัลล์ เจ. การ์ดเนอร์ เกิด 1926 © 1985 ศยส.

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 42:6

  มัทธิว 24:14