พระผู้เป็นเจ้ารักเราจึงส่งพระบุตร
  Footnotes

  84

  พระผู้เป็นเจ้ารักเราจึงส่งพระบุตร

  สง่างาม

  1. พระเจ้ารักเราจึงส่งพระบุตร

  พระคริสต์ เยซู พระผู้ชดใช้

  ทางซึ่งพระองค์แสดงต่อเรา

  เป็นทางเดียวพาสู่พระเป็นเจ้า

  2. มาอย่างมนุษย์บุตรพระเป็นเจ้า

  พระถ่อมองค์ลงทำตามบัญญัติ

  พระวายชนม์ศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์

  เพื่อชดใช้กฎที่ถูกละเมิด

  3. โอ้รักแสนสดใสรักสูงส่ง!

  ฉันกตัญญูมากต่อพระองค์

  พลีกรรมของพระฉันมีส่วนได้

  สถิตในดวงหทัยพระองค์

  4. พระองค์บัญชาให้ฉันทำตาม

  พระประสงค์ทั้งคำและกระทำ

  ให้ฉันอ่อนน้อมเชื่อฟังดังบุตร

  เรียนทำจากพระผู้บริสุทธิ์

  5. ศีลระลึกนี้ใช้เป็นเครื่องหมาย

  พระกายโลหิตเพื่อฉันมอบให้

  การรับส่วนเป็นคำสัญญาว่า

  ข้าระลึกถึงพระเจ้าของข้า

  เนื้อร้อง : เอ็ดวาร์ด พี. คิมบัลล์, 1882–1937

  ทำนอง : อเล็กซานเดอร์ ชไรเนอร์, เกิด 1901, © ศยส.

  ยอห์น 3:16–17

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 34:3