พระบิดาบนสวรรค์
  Footnotes

  65

  พระบิดาบนสวรรค์

  สวดอ้อนวอน

  1. พระบิดาบนสวรรค์ความรักพระนั้นมากมาย

  โปรดฟังบุตรหญิงชายทั้งหลายทั่วโลกแซ่ซ้อง

  เปล่งเสียงดังวันทาเมตตาให้สันติครอง

  ครองอยู่ชั่วนิรันดร์

  2. ขอสันติเปี่ยมใจเกินเปรียบได้สิ่งนานา

  สันติในโลกาความปรีดาแด่ใจท้อ

  เราวางใจพระมั่นเพราะสันติพระเคียงคลอ

  เคียงคลอตลอดไป

  3. พระเจ้าของบิดรโปรดอวยพรทุกชาติเถิด

  ด้วยสันติประเสริฐแหล่งเกิดความรอดประชา

  ให้โลกรับพระนามทั่วเขตคามในภายหน้า

  เพื่อวันทาพระองค์

  เนื้อร้อง : แองกัส เอส. ฮิบบาร์ด

  ทำนอง : ไฟรดริช เอฟ. เฟลมมิง, 1778–1813

  เพลงสดุดี 29:11

  ยอห์น 14:27