มาเถิด ท่านบุตรพระเจ้า (ชาย)
  Footnotes

  159

  มาเถิด ท่านบุตรพระเจ้า

  ชาย

  อาจหาญ

  1. มาเถิดท่านบุตรพระเจ้าผู้เอาฐานะปุโรหิต

  ไปรวมผู้คนพระคริสต์แผ่พระกิตติคุณนิรันดร์

  เริ่มแล้วคือการงานยุคสุดท้าย

  เพื่อรวมอิสเรลกระจายเข้ากัน

  และนำเขากลับไซอันเพื่อสรรเสริญลูกแกะ

  2. มาเถิดแกะที่กระจายและหมายฟังเสียงผู้เลี้ยงท่าน

  ยามเก็บเกี่ยวพรตระการซึ่งโบราณเผยไว้นานวัน

  ศาสดาทำนายไว้นานมา

  ท่านจะถูกพากลับฝูงราชัน

  และนำกลับบ้านไซอันเพื่อสรรเสริญลูกแกะ

  3. กลับใจรับบัพติศมาให้บาปชีวาท่านผันผ่าน

  และกระหายพระวิญญาณแล้วท่านจะรวมเป็นเดียวกัน

  วางความกังวลท่านที่พระองค์

  พระจะทรงฟังสวดอ้อนวอนนั้น

  และนำกลับบ้านไซอันเพื่อสรรเสริญลูกแกะ

  4. คราโศกเศร้าท่านผ่านพ้นและทุกข์ทนท่านอันตรธาน

  วิญญาณท่านจะทะยานรอคอยการฟี้นคืนชีวัน

  แล้วท่านจะเนาเบื้องพระบาทา

  รื่นรมย์อุราดังอยู่สวรรค์

  หนี่งพันปีในไซอันเพื่อสรรเสริญลูกแกะ

  เมื้อร้อง : ธอมัส เดเวนพอร์ท, 1815–1888

  ทำนอง : ออร์สัน แพรทท์ อิวอิช, 1851–1932

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 33:5–11

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 133:7–8, 56