พระผู้เป็นเจ้าโปรดอวยพรศาสดา
  Footnotes

  11

  พระผู้เป็นเจ้าโปรดอวยพรศาสดา

  สวดอ้อนวอน

  1. โปรดอวยพรศาสดา

  ให้เริงร่าแข็งแรงสุข

  ใสใจประเสริฐ

  ให้คำท่านฝังกมล

  คนพระจะอวยพรเลิศ

  เพื่อเลือกสิ่งเจิดจ้ากว่า

  ในความชอบธรรม

  2. อาณาจักรจะแผ่ไป

  สุดกว้างไกลดังกล่าวไว้

  โดยศาสดา

  ความจริงลุกไหม้ดวงใจ

  ทุกดวงเราร่วมชีวา

  รีบพุ่งมุ่งหน้าสู่เป้า

  หมายที่เฝ้าคอย

  3. ให้สิทธิชนเป็นหนึ่ง

  ประหนึ่งพระบิดาและ

  พระบุตรพระองค์

  ร่วมกายและใจไร้ขัด

  แย้งเพื่อเราจะยืนยง

  ด้วยความมั่นคงกล้าหาญ

  ชั่วกาลนิรันดร์

  เนื้อร้อง : เบอร์นาร์ด สโนว์, 1822–1894

  ทำนอง : แฮร์รี เอ. ดีน, เกิด 1892 © 1985 ศยส.

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 107:22

  ๓ นีไฟ 19:23