ประจักษ์พยาน
  Footnotes

  60

  ประจักษ์พยาน

  คิดคำนึง

  1. พยานของวิญญาณบริสุทธิ์

  ดังคำพูดผู้รู้มา

  ได้ยกฉันสู่พระองค์อีกครา

  โอบิดาวิญญาณฉัน

  2. ฉันรู้พระองค์อยู่ในสวรรค์

  ฉันรู้พระผู้ไถ่ครอง

  ฉันรู้ศาสดาสอนเราผอง

  เพื่อเราปองพรนิรันดร์

  3. นัยตาฉันเปียกใจฉันเปี่ยมซ่าน

  พระวิญญาณตรัสวันนี้

  โอพระเจ้าได้โปรดชุบชีวี

  สถิตที่กลางทรวงฉัน

  4. เมื่อประจักษ์พยานล้นดวงจิต

  พลันชีวิตหายปวดร้าว

  เพราะสวรรค์เปิดแม้ชั่วครู่คราว

  สกาวต่อตาฉันเอง

  เนื้อร้อง : โลเรน ซี. ดันน์, เกิด 1930 © 1985

  ทำนอง : ไมเคิล ฟินลินสัน มูดี, เกิด 1941 © 1985 ศยส.

  โครินธ์ ฉบับที่หน่ึง 2:9–13

  แอลมา 5:45–46