พระคริสต์เจ้าคืนชีพวันนี้
  Footnotes

  93

  พระคริสต์เจ้าคืนชีพวันนี้

  ปรีดา

  1. พระคริสต์เจ้าคืนชีพวันนี้ อาเลลูยา!

  เทวามนุษย์สดุดี อาเลลูยา!

  จงเปล่งความยินดีมีชัย อาเลลูยา!

  โลกแมนสรวงโห่ร้องอวยชัย อาเลลูยา!

  2. งานการไถ่เสร็จสิ้นแล้วนา อาเลลูยา!

  พระต่อสู้ทรงชัยชนะ อาเลลูยา!

  ทุกขเวทนาผ่านไป อาเลลูยา!

  ม่านมืดมนของโลกมลาย อาเลลูยา!

  3. คืนชนม์มาราชาของเรา อาเลลูยา!

  เหล็กไนความตายอยู่ไหนเล่า? อาเลลูยา!

  ตายเพื่อความรอดแก่ประชา อาเลลูยา!

  ความตายไหนเล่าชัยชนะ? อาเลลูยา!

  เนื้อร้อง : ชาร์ลส เวสลีย์, 1707–1788

  ทำนอง : นิรนาม, ไลรา เดวิดิคา, 1708

  มัทธิว 28:5–6

  โครินธ์ ฉบับที่หน่ึง 15:20, 53–57