เชิญประชาผู้รู้พระคุณ
  Footnotes

  40

  เชิญประชาผู้รู้พระคุณ

  กระฉับกระเฉง

  1. เชิญประชาผู้รู้พระคุณ

  ร้องเพลงฉลองการเก็บเกี่ยว

  ข้าวในฉางห่างอันตราย

  ก่อนพายุฟ้าฝนทําลาย

  พระเป็นเจ้าทรงเตรียมให้เรา

  ไม่ให้ขาดอดอยากซบเซา

  มาพระวิหารพระเป็นเจ้า

  ร้องเพลงฉลองการเก็บเกี่ยว

  2. ทั่วโลกเป็นนาพระเป็นเจ้า

  ผลิดอกผลถวายสรรเสริญ

  ข้าวสาลีละมานปนกัน

  งอกเป็นสุขหรือทุกข์มหันต์

  เริ่มมีกอแล้วก่อเป็นรอง

  แล้วมีข้าวปรากฏเป็นพวง

  โอ้พระเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว

  โปรดให้เราเป็นข้าวงามดี

  เนื้อร้อง : เฮนรี อัลฟอร์ด, 1810–1871

  ทํานอง : จอร์จ เจ. เอลวีย์, 1816–1893

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 86:1–7

  มาระโก 4:26–28