สวดอ้อนวอนขอบพระทัย
  Footnotes

  39

  สวดอ้อนวอนขอบพระทัย

  ปีติยินดี

  1. เราร่วมชุมนุมอ้อนวอนขอพรจากองค์พระเจ้า

  พระองค์ทรงสอนเรารีบเร้าบอกพระประสงค์

  การกดขี่ที่เลวร้ายบัดนี้หายลับดับลง

  ซ้องสรรเสริญนามพระองค์ผู้ไม่หลงลืมลูกหลาน

  2. พระผู้เป็นเจ้าเคียงข้างนำทางอยู่คู่เรามา

  แต่งตั้งเรารักษาพระอาณาจักรสวรรค์

  แต่ต้นในการต่อสู้เราผู้พิชิตโรมรัน

  พระองค์ทรงอยู่คู่กันเกียรติอนันต์แด่พระองค์!

  3. เราล้วนสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงนำผู้มีชัย

  วอนพระองค์คงใกล้สืบต่อไปเพื่อคุ้มครอง

  ขอเราเหล่าชุมนุมชนหลีกพ้นทุกข์ทนหม่นหมอง

  ขอพระนามสรรเสริญก้อง! โอให้ผองเราเป็นไท!

  เนื้อร้อง : นิรนาม, ประเทศเนเธอแลนด์, ประมาณ 1626, แปลโดย เธียดอร์ เบเคอร์, 1851–1934

  ทํานอง : นิรนาม, เนเธอแลนด์, ประมาณ 1625, เรียบเรียงโดย เอ็ดวาร์ด เครมเซอร์, 1838–1914

  เพลงสดุดี 100:4–5

  อิสยาห์ 12:1–6