โอ้ พระบิดาผู้นิรันดร์
  Footnotes

  81

  โอ้ พระบิดาผู้นิรันดร์

  นมัสการ

  1. โอ้พระบิดาผู้นิรันดร์สถิตอยู่กลางนภา

  หากเห็นว่าเราบริสุทธิ์ เราวอนในนามเยซู

  โปรดอวยพรทำให้ศักดิ์สิทธิ์ขนมปังและน้ำนี้

  เพื่อเราผองจะระลึกถึงพลีกรรมแห่งสวรรค์นั้น

  2. โดยความเข้าใจน้อยของคนพลีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นั้น

  จะยกบาปเราหมดสิ้นไปด้วยเลือดและเนื้อพระองค์

  เพื่อว่าเราอาจเป็นพยานทรมานของพระบุตร

  และมีพระวิญญาณประจำเพื่อทำใจเราเป็นหนึ่ง

  3. เมื่อเยซูผู้ถูกเลือกสรรเสด็จมาจากเบื้องบน

  ทั้งพลีร่างกายเป็นค่าไถ่เพื่อชนะจิตด้วยรัก

  มนุษย์ไม่ได้ปรารถนาพระองค์ที่ความงดงาม

  พระเป็นผู้ช่วยตามสัญญาเพื่อมาชำระด้วยไฟ

  4. ปัญญานั้นย่อมไม่รู้จบแผนงานของความศักดิ์สิทธิ์

  ที่ทำความรอดให้สมบูรณ์และให้พระเจ้าเกิดมา

  เพื่อย่างเหยียบเดินผืนแผ่นดินเป็นอย่างคนธรรมดา

  โดยเกียรติสูงส่งพระยอมตาย หาไม่ทุกอย่างมลาย

  เนื้อร้อง : วิลเลียม ดับเบิลยู. เฟลพ์ส, 1792–1872

  รวมอยู่ในหนังสือเพลงสวด ศยส. ที่ตีพิมพ์ครั้งแรก, 1835

  ทำนอง : เฟลิกซ์ เมนเดลโซล, 1809–1847

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 20:77, 79

  อิสยาห์ 53:2–5