สิริสรรเสริญเกียรตินานา
  Footnotes

  29

  สิริสรรเสริญเกียรตินานา

  พิชิตชัย

  1. สิริสรรเสริญเกียรตินานา

  แด่ราชาพระผู้ไถ่

  องค์ที่เด็กเล็กร้องพ้องใจ

  โฮซันนาไปวิจิตร

  พระเป็นราชาอิสราเอล

  พระเป็นโอรสเดวิด

  พระองค์ทรงนามงามทั่วทิศ

  ว่าองค์ศักดิ์สิทธิ์ราชา

  2. เทวาพากันสรรเสริญซ้อง

  กึกก้องไปในสวรรค์

  ชาวชนและสิ่งทรงสร้างสรรค์

  พร้อมใจกันอัญชุลี

  ชาวฮีบรูเดินชูใบปาล์ม

  ต้อนรับนามพระทรงสรี

  เรามอบสรรเสริญสดุดี

  แด่องค์ภูมีด้วยรัก

  3. ก่อนพระพลีชนม์เพื่อเราผอง

  เขาร้องเพลงสวดเยินยอ

  บัดนี้เราร้องพร้องเพลงเพราะ

  มอบต่อพระในเมืองฟ้า

  พระองค์รับสรรเสริญของเขา

  รับรักเราเฝ้าวันทา

  ทรงโปรดปรานงานดีนานา

  ทรงเป็นราชาปรานี

  เนื้อร้อง : เทียดัลฟ์ แห่งออร์ลีนส์, ประมาณ 760–821

  ทำนอง : เมลไควร์ เทส์ชเนอร์, 1584–1635

  เพลงสดุดี 148

  ยอห์น 12:12–13