โปรดทรงสถิตกับข้า!
  Footnotes

  77

  โปรดทรงสถิตกับข้า!

  คารวะ

  1. องค์พระเยซูโปรดทรงสถิตกับข้า

  จวนค่ำยามเย็นราตรีเคลื่อนใกล้เข้ามา

  เมื่อผู้ช่วยใดไม่อาจช่วยให้รอดได้

  เมื่อสุขสลายขอพระสถิตกับข้า

  2. ชีวิตข้าเจ้านับวันใกล้มรณา

  ความสุขฝ่ายโลกเสื่อมถอยพลอยโศกโศกา

  เห็นความแปรเปลี่ยนเน่าเปื่อยวนเวียนเรื่อยไป

  พระผู้ไม่แปรเปลี่ยนโปรดสถิตกับข้า

  3. ทุกโมงยามข้าขอพระสถิตชิดเนา

  พระคุณทำลายอำนาจชั่วที่ลวงเรา

  ยามทุกข์หรือสุขพระเป็นที่พึ่งนำพา

  ผู้ใดไม่ปานโปรดทรงสถิตกับข้า

  เนื้อร้อง : เฮนรี เอฟ. ไลท์, 1793–1847

  ทำนอง : วิลเลียม เอช. มองค์, 1823–1889

  ลูกา 24:29

  ยอห์น 15:4–12