Писания
Учение и Завети 59


Раздел 59

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Сион, окръг Джаксън, щата Мисури, на 7август 1831 г. (History of the Church, 1:196–201). Преди да запише това откровение, Пророкът описва писмено земята Сион, в която хората са били събрани тогава. Земята бива осветена според както е наредил Господ, посвещава се и мястото на бъдещия храм. Господ обявява тези заповеди за изключително приложими за светиите в Сион.

1–4, Верните светии в Сион ще бъдат благословени; 5–8, Те трябва да обичат Господа, да Му служат и да спазват Неговите заповеди; 9–19, Светиите са благословени материално и духовно от спазването на Господния ден свят; 20–24, На праведните се обещава мир в този свят и вечен живот в идния свят.

1 Ето, благословени са, казва Господ, онези, които са възлезли в тази земя с аочи, отправени единствено към славата Ми, според Моите заповеди.

2 Защото онези, които живеят, ще анаследят земята и онези, които бумрат, ще починат от всичките си трудове и делата им ще ги следват; и те ще получат ввенец в гобиталищата на Отца Ми, които Аз съм приготвил за тях.

3 Да, благословени са онези, чиито нозе стоят на земята Сион, които са се подчинили на евангелието Ми, защото те ще получат за своя награда добрите неща на земята и тя ще произвежда в асилата си.

4 И те ще бъдат също увенчани с благословии свише, да, и с не малко заповеди, и с аоткровения във времето им, онези, които са бверни и вусърдни пред Мен.

5 Затова, Аз им давам заповед, като казвам тъй: аВъзлюби Господа, твоя Бог, с цялото си бсърце, с цялата си мощ, разум и сила; и в името на Исус Христос, ти ще Му вслужиш.

6 Възлюби аближния си като себе си. Не бкради; не впрелюбодействай, не губивай, не върши нищо подобно на това.

7 аБлагодари на Господа, твоя Бог, за всички неща.

8 Принеси ажертва на Господа, твоя Бог, в бправедност, тъкмо тази на едно съкрушено сърце и вкаещ се дух.

9 И за да може по-пълно да се запазиш анеопетнен от света, иди в молитвения дом и принеси в жертва свещенодействията си на Моя бсвят ден.

10 Защото наистина, това е ден, който ти е назначен, за да си починеш от трудовете си и да се апоклониш на Всевишния.

11 При все това, принасяй обетите си в праведност ежедневно и по всяко време.

12 Но помни, че на този, на Господния ден, ти ще принесеш адаровете си и приносите си на Всевишния, бизповядвайки греховете си пред твоите братя и пред Господа.

13 И на този ден не върши нищо друго, освен да приготвиш храната си с простосърдечие, та апостенето ти да бъде съвършено, с други думи брадостта ти да бъде пълна.

14 Истина, това е пост и молитва, сиреч, ликуване и молитва.

15 И доколкото вие вършите тези неща с аблагодарност, с брадостни всърца и лица, не с много гсмях, защото това е грях, а с радостно сърце и весело лице,

16 истина ви казвам, че доколкото правите това, всичко, що има по земята, е ваше: и полските зверове, и въздушните птици, и това, което се катери по дърветата и ходи по земята,

17 да, и билките, и добрите неща, които произхождат от земята, било за храна или облекло, или за къщи, или за хамбари, или за овощни градини, или за други градини, или за лозя.

18 Да, всички неща, които произхождат от аземята според сезона им, са създадени за полза и употреба от човека, да радват окото и да развеселяват сърцето;

19 да, за храна и за облекло, за вкус и за аромат, за усилване на тялото и за оживотворяване на душата.

20 И е угодно Богу това, че е дал всички тези неща на човека; защото за тази цел те бяха създадени: за да се използват благоразумно, не с излишество, нито насила.

21 И в нищо човек не анаскърбява Бога и срещу никой не е разпалена яростта Му, освен срещу онези, които не бпризнават Неговата ръка във всичко и не се подчиняват на заповедите Му.

22 Ето, тъй е според закона и пророците; затова не Ме безпокойте повече по този въпрос.

23 Но научете, че който върши делата на аправедността, ще получи бнаградата си, тъкмо вмир в този свят и гвечен живот в идния свят.

24 Аз, Господ, съм изрекъл това и Духът дава свидетелство. Амин.