Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 124


Tiết 124

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại Nauvoo, Illinois, ngày 19 tháng Giêng năm 1841. Các Thánh Hữu bị bắt buộc phải rời khỏi Missouri, vì sự đàn áp gia tăng, và những thủ tục tố tụng bất hợp pháp của các nhân viên chính phủ truy tố họ. Lệnh tiêu diệt họ do Thống Đốc Tiểu Bang Missouri là Lilburn W. Boggs ban hành, đề ngày 27 tháng Mười năm 1838, khiến họ không có cách nào khác hơn được. Trong năm 1841, khi điều mặc khải này được ban cho, thì thành phố Nauvoo đã được thiết lập lên bởi các Thánh Hữu, tọa lạc trên địa điểm trước kia là làng Commerce, Illinois, và tại đây trụ sở của Giáo Hội đã được lập lên.

1–14, Joseph Smith được truyền lệnh phải làm một bản tuyên ngôn long trọng về phúc âm gửi đến tổng thống Hoa Kỳ, các vị thống đốc và các lãnh tụ của mọi quốc gia; 15–21, Hyrum Smith, David W. Patten, Joseph Smith Sr. và những người khác trong số những người sống và những người chết được ban phước vì sự thanh liêm và đức hạnh của họ; 22–28, Các Thánh Hữu được truyền lệnh phải xây cất một ngôi nhà tiếp tân những người khách lạ và một đền thờ ở Nauvoo; 29–36, Phép báp têm cho người chết phải được thực hiện trong các đền thờ; 37–44, Dân của Chúa luôn luôn xây cất các đền thờ cho việc thực hiện các giáo lễ thiêng liêng; 45–55, Các Thánh Hữu được miễn khỏi phải xây cất đền thờ ở Hạt Jackson vì sự đàn áp của kẻ thù họ; 56–83, Những lời chỉ dẫn về việc xây cất Ngôi Nhà Nauvoo được ban cho; 84–96, Hyrum Smith được kêu gọi làm vị tộc trưởng và nhận được các chìa khóa và đứng vào chỗ của Oliver Cowdery; 97–122, William Law và những người khác được khuyên dạy về những công việc lao nhọc của họ; 123–145, Các chức sắc trung ương và địa phương được kêu gọi, cùng với các bổn phận và nhóm túc số mà họ thuộc vào.

1 Thật vậy, Chúa đã phán vậy với ngươi, hỡi tôi tớ Joseph Smith của ta, ta rất hài lòng về những sự dâng hiến và sự thú nhận của ngươi mà ngươi đã làm; vì chính ta đã dấy ngươi lên vì mục đích này, để ta có thể tỏ sự thông sáng của ta qua những vật yếu kém của thế gian.

2 Những lời cầu nguyện của ngươi được chấp nhận trước mặt ta; và để đáp lại những lời cầu nguyện đó, ta nói cho ngươi hay rằng giờ đây ngươi được kêu gọi gấp để làm một bản tuyên ngôn long trọng về phúc âm của ta, và về giáo khu này là giáo khu mà ta đã thiết lập lên làm một viên đá góc nhà của Si Ôn, nó sẽ được đánh bóng bằng sự thanh nhã theo kiểu của một lâu đài.

3 Tuyên ngôn này phải được gửi đến tất cả các vua của thế gian, đến bốn góc của thế gian, đến vị tổng thống đáng kính được bầu lên, và các vị thống đốc cao thượng của quốc gia, nơi ngươi đang cư ngụ, và đến tất cả các quốc gia trên khắp trái đất.

4 Hãy để cho tuyên ngôn này được viết lên trong tinh thần nhu mì và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, là Đấng sẽ ở trong ngươi khi ngươi viết ra tuyên ngôn này;

5 Vì ngươi sẽ được Đức Thánh Linh tiết lộ cho biết ý muốn của ta về các vị vua và những vị thẩm quyền ấy, ngay cả những gì sẽ xảy ra cho họ trong tương lai.

6 Vì này, ta sắp kêu gọi họ chú ý đến ánh sáng và vinh quang của Si Ôn, vì thời kỳ định để ưu đãi Si Ôn đã đến rồi.

7 Vậy nên, các ngươi hãy kêu gọi họ bằng một tuyên ngôn vang dội, và bằng chứng ngôn của các ngươi, chớ sợ họ, vì họ ví như cỏ, và tất cả vinh quang của họ ví như hoa cỏ chóng tàn, để họ không thể nào bào chữa được—

8 Và để ta có thể viếng họ vào ngày viếng phạt, là lúc mà ta sẽ cất bỏ màn che mặt của ta, để định phần những kẻ áp bức cùng với những kẻ giả hình, tại nơi có tiếng nghiến răng, nếu chúng chối bỏ các tôi tớ của ta và chứng ngôn của ta mà ta đã tiết lộ cho họ biết.

9 Và lại nữa, ta sẽ đến viếng và làm mềm lòng họ, nhiều người trong bọn họ vì lợi ích của các ngươi, để cho các ngươi được ân điển trước mặt họ, khiến họ có thể đến với ánh sáng của lẽ thật, và những người Dân Ngoại có thể đến để tôn cao hay nâng cao Si Ôn.

10 Vì ngày viếng phạt của ta sẽ đến rất mau, nó đến vào một giờ mà các ngươi không ngờ được; và nơi nào sẽ là nơi an toàn cho dân ta, và nơi nào sẽ là nơi dung thân ẩn náu cho dân còn lại của ta?

11 Hãy tỉnh dậy, hỡi các vua của thế gian! Hãy đến đây, hãy đến với vàng bạc của các ngươi để giúp đỡ dân ta, tới nhà của các con gái của Si Ôn.

12 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho ngươi hay, hãy để cho tôi tớ Robert B. Thompson của ta giúp người viết tuyên ngôn này, vì ta rất hài lòng về hắn, và hắn cần phải ở bên cạnh ngươi;

13 Vậy nên, hãy để hắn nghe theo lời khuyên nhủ của ngươi, và rồi ta sẽ ban cho hắn phước lành gấp bội; từ nay về sau, hắn phải trung thành và chân thật trong mọi điều, rồi hắn sẽ trở nên vĩ đại trước mắt ta;

14 Nhưng hắn phải ghi nhớ rằng, ta sẽ đòi hỏi nơi bàn tay của hắn về công việc quản lý của hắn.

15 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho ngươi hay, phước thay cho tôi tớ Hyrum Smith của ta; vì ta, là Chúa, yêu thương hắn vì sự thanh liêm của lòng hắn, vì hắn yêu những gì ngay chính trước mặt ta, lời Chúa phán.

16 Lại nữa, hãy để tôi tớ John C. Bennett của ta giúp đỡ ngươi về công việc của ngươi trong việc gửi lời của ta đến các vị vua và dân chúng trên thế gian, và sát cánh bên ngươi, tức là ngươi tôi tớ Joseph Smith của ta, trong những giờ phút đau thương của ngươi; rồi phần thưởng của hắn sẽ không mất nếu hắn nhận những lời khuyên nhủ của ngươi.

17 Và vì tình thương yêu của mình hắn sẽ trở nên vĩ đại, vì hắn sẽ thuộc về ta nếu hắn làm được như vậy, lời Chúa phán. Ta đã thấy công việc mà hắn đã làm, việc làm ấy ta chấp nhận nếu hắn tiếp tục, rồi ta sẽ đội cho hắn mão triều thiên với những phước lành và vinh quang lớn lao.

18 Và lại nữa, ta nói cho ngươi hay rằng ý muốn của ta là tôi tớ Lyman Wight của ta phải tiếp tục thuyết giảng cho Si Ôn, trong tinh thần nhu mì, và bằng cách thừa nhận ta trước thế gian; rồi ta sẽ nâng hắn lên trên cánh chim đại bàng; và hắn sẽ đạt được vinh quang và vinh hiển cho mình và cho danh ta.

19 Để khi hắn hoàn tất công việc của hắn, ta có thể tiếp nhận hắn về với ta, như ta đã làm với tôi tớ David Patten là người hiện giờ đang ở bên ta, và cả Edward Partridge của ta, và cả tôi tớ già của ta là Joseph Smith, Sr., là người ngồi cùng với Áp Ra Ham ở bên tay phải của người, và phước và thánh thay cho người, vì người thuộc về ta.

20 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho ngươi hay, tôi tớ George Miller của ta không gian xảo; hắn có thể tin cậy được vì sự thanh liêm của lòng hắn; và vì tình yêu thương mà hắn có đối với chứng ngôn của ta, nên ta, là Chúa, yêu thương hắn.

21 Vậy nên, ta nói cho ngươi hay, ta đóng ấn lên đầu hắn chức vụ giám trợ, giống như tôi tớ Edward Partridge của ta, để hắn có thể nhận được những sự hiến dâng của nhà ta, để hắn có thể ban các phước lành lên đầu dân nghèo của ta, lời Chúa phán. Không một ai được khinh dể tôi tớ George của ta, vì hắn sẽ tôn trọng ta.

22 Hãy để cho tôi tớ George của ta, và tôi tớ Lyman của ta, và tôi tớ John Snider của ta, và những người khác xây một ngôi nhà cho danh ta, theo kiểu nhà mà tôi tớ Joseph của ta sẽ cho họ thấy, trên địa điểm mà hắn cũng sẽ cho họ thấy.

23 Và nhà này sẽ phải là nhà trọ, một ngôi nhà mà những người lạ từ phương xa đến trú ngụ trong đó; vì thế nó phải là một ngôi nhà tốt lành, xứng đáng cho mọi sự thu nhận, ngõ hầu người lữ khách mỏi mệt có thể tìm thấy được sự lành mạnh và an toàn trong khi suy ngẫm lời của Chúa; và viên đá góc nhà mà ta đã chỉ định cho Si Ôn.

24 Ngôi nhà này sẽ là một chỗ ở lành mạnh, nếu nó được xây cất lên cho danh ta, và nếu người mà được chỉ định quản lý nó không cho phép một vật ô uế nào được lọt vào. Nó phải thánh khiết, bằng không thì Chúa Thượng Đế của ngươi sẽ không ngự trong đó.

25 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, hãy để tất cả các thánh hữu của ta từ phương xa đến.

26 Và các ngươi hãy gửi gấp các sứ giả đi, phải, những sứ giả được chọn lựa, và nói với họ rằng: Các người hãy đem hết vàng bạc, hết ngọc ngà châu báu cùng tất cả những cổ vật của các người lại đây; và cùng với tất cả những người có sự hiểu biết về những cổ vật, và những ai muốn đến thì có thể đến, và mang đến những cây hoàng dương, cây tinh sam, cây thông, cùng mọi thứ cây quý giá khác trên thế gian này;

27 Và với sắt, với đồng, với thau, và với kẽm cùng với tất cả những vật quý giá của các người trên thế gian; và xây cất một ngôi nhà cho danh ta, để cho Đấng Tối Cao ngự trong đó.

28 Vì trên thế gian này không có một chỗ nào Ngài có thể đến để phục hồi lại điều các người đã mất, hay điều mà Ngài đã lấy đi, đó là sự trọn vẹn của chức tư tế.

29 Vì trên thế gian này chưa có hồ báp têm để cho họ, các thánh hữu của ta, có thể chịu phép báp têm cho những người đã chết—

30 Vì giáo lễ này thuộc về nhà của ta, và không thể được ta chấp nhận, trừ phi trong những ngày nghèo nàn của các ngươi, là lúc các ngươi không có khả năng xây cất một ngôi nhà cho ta.

31 Nhưng ta truyền lệnh cho các ngươi, tất cả thánh hữu của ta, phải xây cất một ngôi nhà cho ta; và ta ban cho các ngươi một thời gian đầy đủ để xây cất một nhà cho ta; và trong thời gian này, việc làm phép báp têm của các ngươi sẽ được ta chấp nhận.

32 Nhưng này, khi thời gian ấn định chấm dứt, việc làm phép báp têm của các ngươi cho người chết sẽ không được ta chấp nhận; và nếu các ngươi không làm những việc này vào lúc thời gian ấn định chấm dứt, thì các ngươi với tư cách là giáo hội sẽ bị chối từ, cùng với những người chết của các ngươi, lời Chúa Thượng Đế của ngươi phán.

33 Vì thật vậy ta nói cho các ngươi hay, sau khi các ngươi đã có đủ thời gian để xây cất một ngôi nhà cho ta rồi, là nơi mà giáo lễ báp têm cho người chết thuộc về, và vì mục đích đó mà ngôi nhà này đã được lập ra trước khi thế gian được tạo dựng, thì việc làm phép báp têm của các ngươi cho người chết không thể được ta chấp nhận;

34 Vì bên trong ngôi nhà này có các chìa khóa của thánh chức tư tế mới được sắc phong, để các ngươi có thể nhận được vinh hiển và vinh quang.

35 Và sau thời gian này, việc làm phép báp têm của các ngươi cho người chết, do những người sống rải rác ở các nơi khác, không được ta chấp nhận, lời Chúa phán.

36 Vì đã được quy định rằng, ở Si Ôn, và ở các giáo khu của nó, và ở Giê Ru Sa Lem, là những nơi mà ta đã chỉ định để làm chỗ dung thân, sẽ là những nơi cho việc làm phép báp têm của các ngươi cho người chết.

37 Và lại nữa, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, làm sao để những lễ thanh tẩy của các ngươi có thể được ta chấp nhận, trừ phi các ngươi thực hiện các lễ ấy trong ngôi nhà mà các ngươi đã xây cất lên cho danh ta?

38 Chính vì lý do này mà ta đã truyền lệnh cho Môi Se phải làm một đền tạm, để họ có thể đem theo với họ trong vùng hoang dã, và phải xây cất một ngôi nhà trên đất hứa, để cho những giáo lễ đó có thể được tiết lộ, đó là những giáo lễ đã bị che giấu trước khi thế gian được tạo dựng.

39 Vậy nên, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, những lễ xức dầu của các ngươi, và lễ thanh tẩy của các ngươi, và những phép báp têm của các ngươi cho người chết cùng những buổi họp long trọng của các ngươi, và những lễ kỷ niệm cho những vật hy sinh của các ngươi bởi các con trai Lê Vi, và để nhận những lời sấm trong những nơi hết sức thánh thiện mà các ngươi được tiếp nhận qua các cuộc đàm thoại, cùng những luật lệ và mạng lệnh của các ngươi, cho sự khởi đầu của các điều mặc khải và nền tảng của Si Ôn, và cho vinh quang, vinh dự cùng phước lành thiên ân ban cho mọi dân cư của Si Ôn, đều được sắc phong qua giáo lễ trong ngôi nhà thánh của ta, là ngôi nhà mà dân của ta luôn luôn được truyền lệnh phải xây cất lên cho thánh danh của ta.

40 Và thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, hãy xây cất ngôi nhà này cho danh ta, để ta có thể mặc khải những giáo lễ của ta ở trong đó cho dân ta biết;

41 Vì ta thấy thích hợp để mặc khải cho giáo hội của ta biết về những điều đã bị che giấu trước khi thế gian được tạo dựng, những điều thuộc về gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn.

42 ta sẽ biểu lộ cho tôi tớ Joseph Smith của ta biết về tất cả những việc liên quan đến ngôi nhà này, cùng chức tư tế của nó, và địa điểm nơi mà nó phải được xây cất lên.

43 Và các ngươi phải xây cất nó lên tại nơi mà các ngươi đã suy tính việc xây cất nó, vì đó là nơi ta đã chọn để các ngươi xây cất.

44 Nếu các ngươi làm việc với hết sức lực của mình, thì ta sẽ biệt riêng nơi đó ra để nó sẽ trở nên được thánh.

45 Và nếu dân của ta biết nghe theo tiếng nói của ta, và tiếng nói của các tôi tớ của ta, là những người mà ta đã chỉ định để hướng dẫn dân của ta, này, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, họ sẽ không bị dời khỏi chỗ của họ.

46 Nhưng nếu họ không nghe theo tiếng nói của ta, hay tiếng nói của những người này, là những người mà ta đã chỉ định, thì họ sẽ không được ban phước lành, vì họ làm ô uế đất thánh của ta, và những giáo lễ cùng những pháp lệnh thiêng liêng của ta, và những lời thánh của ta mà ta ban cho họ.

47 Và chuyện sẽ xảy ra rằng, nếu các ngươi xây cất một ngôi nhà cho danh ta, và không làm theo những lời ta phán dạy, thì ta sẽ không thực hiện lời thề mà ta lập với các ngươi, và cũng không làm trọn vẹn những lời hứa mà các ngươi đang trông đợi nơi bàn tay của ta, lời Chúa phán.

48 Vì, thay vì nhận được phước lành, bởi những việc làm của chính các ngươi, các ngươi sẽ chuốc lấy sự rủa sả, cơn thịnh nộ, cơn phẫn nộ và sự đoán phạt lên đầu mình, bởi những điều rồ dại của các ngươi, cùng mọi điều khả ố của các ngươi, mà các ngươi đã làm trước mặt ta, lời Chúa phán.

49 Thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, khi nào ta truyền lệnh cho bất cứ một người nào trong số con cái loài người làm một việc gì cho danh ta, và các con cái loài người đó đem hết sức lực của mình và tất cả những gì họ có để làm việc đó, và không ngừng tận tụy, nhưng lại bị kẻ thù đến tấn công họ và ngăn cản không cho họ thực hiện công việc đó, này, điều cần thiết cho ta là không đòi hỏi công việc đó nơi bàn tay của các con cái loài người đó nữa, mà chấp nhận sự hiến dâng của họ.

50 Và những điều bất chính và phạm những thánh luật cùng những giáo lệnh của ta, ta sẽ viếng phạt trên đầu của những người ngăn cản công việc của ta, cho đến thế hệ thứ ba và thứ tư, chừng nào chúng không biết hối cải và thù ghét ta, lời Đức Chúa Trời phán.

51 Vậy nên, vì lý do này mà ta đã chấp nhận những sự dâng hiến của những người mà ta đã truyền lệnh phải xây một thành phố và một ngôi nhà cho danh ta, tại hạt Jackson, Missouri, và đã bị kẻ thù của họ cản trở, lời Chúa Thượng Đế của các ngươi phán.

52 Và ta sẽ đáp lại bằng sự đoán phạt, cơn thịnh nộ, và cơn phẫn nộ, khóc lóc, đau đớn và nghiến răng lên trên đầu chúng, cho đến thế hệ thứ ba và thứ tư, chừng nào chúng không biết hối cải và thù ghét ta, lời Chúa Thượng Đế của các ngươi phán.

53 Và ta ban điều này cho các ngươi làm thí dụ để an ủi các ngươi về tất cả những người đã được truyền lệnh phải làm công việc và đã bị cản trở bởi bàn tay kẻ thù của họ, và bởi áp lực, lời Chúa Thượng Đế của các ngươi phán.

54 Vì ta là Chúa Thượng Đế của các ngươi, và sẽ cứu tất cả những anh em nào của các ngươi có tấm lòng thanh khiết, và đã bị sát hại ở đất Missouri, lời Chúa phán.

55 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, một lần nữa ta truyền lệnh cho các ngươi phải xây cất một ngôi nhà cho danh ta, ngay tại chốn này, để các ngươi có thể tự chứng tỏ với ta rằng các ngươi trung thành trong mọi việc ta truyền lệnh cho các ngươi phải làm, ngõ hầu ta có thể ban phước cho các ngươi, và đội mão triều thiên bằng vinh hiển, sự bất diệt, và cuộc sống vĩnh cửu.

56 Và giờ đây ta nói cho các ngươi hay, về vấn đề nhà trọ của ta mà ta đã truyền lệnh cho các ngươi phải xây cất lên để cho những người khách lạ trú ngụ, hãy xây cất nó cho danh ta và lấy danh ta mà đặt cho nó, và hãy để cho tôi tớ Joseph của ta và gia quyến hắn có một chỗ ở trong ấy, hết thế hệ này đến thế hệ khác.

57 Vì phép xức dầu này, ta đã đặt lên đầu hắn để cho phước lành của hắn cũng sẽ được đặt lên đầu con cháu hắn sau này.

58 Và giống như ta đã nói với Áp Ra Ham về các dân trên thế gian này, thì nay ta cũng nói với tôi tớ Joseph của ta như vậy: Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà các sắc tộc trên thế gian này sẽ được phước.

59 Vậy nên, hãy để cho tôi tớ Joseph của ta và dòng dõi hắn sau này có một chỗ ở trong nhà đó, từ thế hệ này đến thế hệ khác, mãi mãi và đời đời, lời Chúa phán.

60 Và hãy đặt tên cho ngôi nhà đó là Nhà Nauvoo; và hãy làm cho nó trở thành một chỗ ở xinh đẹp cho người ta trú ngụ, và nơi nghỉ ngơi cho người lữ khách mỏi mệt, để người này có thể suy ngẫm về vinh quang của Si Ôn, và vinh quang của nơi này, là viên đá góc nhà của Si Ôn;

61 Để người này cũng có thể nhận được lời khuyên nhủ của những người mà ta đặt lên làm những cây danh tiếng, và làm những người canh gác trên tường thành của nó.

62 Này, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, hãy để tôi tớ George Miller của ta, và tôi tớ Lyman Wight của ta, và tôi tớ John Snider của ta, và tôi tớ Peter Haws của ta tự tổ chức và chỉ định một người trong bọn họ làm chủ tịch nhóm túc số của họ cho mục đích xây cất ngôi nhà đó.

63 Và họ phải lập ra một bản điều lệ mà qua đó họ có thể thu nhận được tiền qua cổ phần cho việc xây cất ngôi nhà ấy.

64 Và họ không được nhận kém hơn năm mươi đô la cho một cổ phần trong ngôi nhà đó, và họ được phép thu nhận mười lăm ngàn đô la từ bất cứ người nào mua cổ phần trong ngôi nhà ấy.

65 Nhưng họ không được phép nhận cổ phần giá trị hơn mười lăm ngàn đô la từ bất cứ một người nào.

66 Và họ cũng không được nhận kém hơn năm mươi đô la cho một cổ phần trong ngôi nhà đó từ bất cứ một người nào.

67 Và họ không được phép chấp nhận bất cứ một người nào, là cổ phần viên trong ngôi nhà này, trừ phi người đó trả tiền cho cổ phần của mình vào tay họ vào lúc người đó thu nhận cổ phần;

68 Và số cổ phần mà người đó nhận được trong ngôi nhà đó tùy theo số tiền mà người đó trả vào tay họ; nhưng nếu người đó không trả vào tay họ gì hết, thì người đó sẽ không được nhận bất cứ cổ phần nào trong ngôi nhà đó.

69 Và nếu bất cứ người nào trả tiền cho cổ phần của mình vào tay họ, thì số tiền ấy phải là cho cổ phần trong ngôi nhà đó, cho chính người đó và cho con cháu của người đó sau này, từ thế hệ này đến thế hệ khác, miễn là người đó và những người thừa kế của mình còn giữ cổ phần này, và không tự ý và tự nguyện bán hay sang nhượng cổ phần này ra khỏi tay của họ, nếu các ngươi muốn làm theo ý muốn của ta, lời Chúa Thượng Đế của các ngươi phán.

70 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, nếu tôi tớ George Miller của ta, và tôi tớ Lyman Wight của ta, và tôi tớ John Snider của ta, cùng tôi tớ Peter Haws của ta, nhận được bất cứ cổ phần nào bằng hiện kim hay bằng tài sản mà họ thu nhận có giá trị tương đương với tiền mặt, thì họ không được dành bất cứ phần nào trong số cổ phần ấy cho một mục đích nào khác ngoài mục đích của ngôi nhà đó.

71 Và nếu họ đem bất cứ phần nào của số cổ phần đó dùng vào mục đích nào khác, ngoài mục đích của ngôi nhà đó, mà không có sự ưng thuận của cổ phần viên ấy, và không chịu trả lại gấp bốn lần số tiền mà họ đã dùng cho mục đích khác, ngoài mục đích của ngôi nhà đó, thì họ sẽ bị rủa sả, và phải bị cất ra khỏi chỗ của mình, lời Đức Chúa Trời phán, vì ta, Chúa, là Thượng Đế, và không thể bị nhạo báng về bất cứ điều nào trong những việc này.

72 Thật vậy ta nói cho các ngươi hay, tôi tớ Joseph của ta phải trả tiền cho cổ phần của mình vào tay họ cho việc xây cất ngôi nhà đó, theo như hắn thấy tốt nhất; nhưng tôi tớ Joseph của ta không thể trả nhiều hơn mười lăm ngàn đô la cho cổ phần trong ngôi nhà đó, và cũng không thể ít hơn năm mươi đô la; và bất cứ người nào khác cũng vậy, lời Chúa phán.

73 Và cũng có những người khác muốn biết ý muốn của ta về họ, vì họ có hỏi ta về điều đó.

74 Vậy nên, ta nói với các ngươi biết về tôi tớ Vinson Knight của ta, nếu hắn muốn làm theo ý muốn của ta, thì hắn phải đóng cổ phần vào trong ngôi nhà đó cho chính hắn, và con cháu hắn sau này, từ thế hệ này đến thế hệ khác.

75 Và hắn phải cất cao tiếng nói dài và lớn lên giữa dân chúng, để bênh vực quyền lợi cho người nghèo khó và người túng thiếu; và hắn không được thất bại và lòng hắn cũng không được chán nản; rồi ta sẽ chấp nhận những vật hiến dâng của hắn, vì những vật hiến dâng đó cho ta không giống như những vật dâng hiến của Ca In, vì hắn sẽ thuộc về ta, lời Chúa phán.

76 Gia đình hắn hãy vui vẻ lên và lòng họ hãy xa lánh khỏi sự buồn phiền; vì ta đã chọn lựa và xức dầu cho hắn, và hắn sẽ được vinh dự giữa gia quyến của hắn, vì ta sẽ tha thứ tất cả tội lỗi của hắn, lời Chúa phán. A Men.

77 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, tôi tớ Hyrum của ta phải đóng cổ phần vào trong ngôi nhà đó theo như hắn thấy tốt nhất, cho chính hắn và cho con cháu hắn sau này, từ thế hệ này đến thế hệ khác.

78 Hãy để tôi tớ Isaac Galland của ta đóng cổ phần vào trong ngôi nhà đó; vì ta, là Chúa, yêu mến hắn về công việc hắn đã làm, và sẽ tha thứ tất cả tội lỗi của hắn; vậy nên, hắn phải được nhớ đến quyền lợi của hắn trong ngôi nhà đó, từ thế hệ này đến thế hệ khác.

79 Hãy để tôi tớ Isaac Galland được chỉ định ở giữa các ngươi, và được sắc phong bởi tôi tớ William Marks của ta, và được hắn ban phước lành, để đi với tôi tớ Hyrum của ta ngõ hầu hoàn thành công việc mà tôi tớ Joseph của ta sẽ cho họ biết, rồi họ sẽ được ban phước lành lớn lao.

80 Tôi tớ William Marks của ta phải đóng tiền cổ phần của mình vào trong ngôi nhà đó, theo như hắn thấy tốt nhất, cho chính hắn và con cháu hắn, từ thế hệ này đến thế hệ khác.

81 Tôi tớ Henry G. Sherwood của ta phải đóng tiền cổ phần của mình vào trong ngôi nhà đó, theo như hắn thấy tốt nhất, cho chính hắn và cho con cháu hắn sau này, từ thế hệ này đến thế hệ khác.

82 Tôi tớ William Law của ta phải đóng tiền cổ phần của mình vào trong ngôi nhà đó, cho hắn và cho con cháu hắn sau này, từ thế hệ này đến thế hệ khác.

83 Nếu hắn muốn làm theo ý muốn của ta thì hắn đừng có đem gia đình hắn đến các vùng đất miền đông, ngay cả đến Kirtland; mặc dù ta, là Chúa, sẽ xây dựng Kirtland, nhưng ta, là Chúa, đã chuẩn bị một tai họa giáng xuống dân cư ở đó.

84 Và đối với tôi tớ Almon Babbitt của ta, có nhiều điều mà ta không được hài lòng; này, hắn có khát vọng bắt mọi người phải theo lời khuyên nhủ của hắn thay vì lời khuyên nhủ mà ta đã lập ra, tức là lời khuyên nhủ của Chủ Tịch Đoàn của Giáo Hội ta; và hắn đã dựng lên một con bê bằng vàng cho dân của ta thờ.

85 Chớ để cho một người nào đã đến đây cố gắng tuân giữ các giáo lệnh của ta mà phải rời bỏ chốn này.

86 Nếu họ sinh sống ở đây, thì hãy để họ sống cho ta; và nếu họ chết, thì hãy để họ chết cho ta; vì ở đây, họ sẽ được nghỉ ngơi khỏi mọi lao nhọc, và sẽ tiếp tục công việc của mình.

87 Vậy nên, tôi tớ William của ta phải đặt lòng tin cậy vào ta, và đừng lo âu về gia đình mình nữa, vì bệnh tật trong vùng đất này. Nếu ngươi yêu mến ta thì hãy tuân giữ các giáo lệnh của ta; rồi bệnh tật trong vùng đất này sẽ biến thành vinh quang của ngươi.

88 Tôi tớ William của ta phải đi rao truyền phúc âm vĩnh viễn của ta với tiếng nói lớn và với niềm vui lớn lao, khi hắn được Thánh Linh của ta cảm ứng để nói với các dân cư tại Warsaw, và cũng với các dân cư tại Carthage, và cũng với các dân cư tại Burlington, và cũng với các dân cư tại Madison, cùng kiên nhẫn và hăng say chờ đợi những chỉ thị thêm ở đại hội trung ương của ta, lời Chúa phán.

89 Nếu hắn muốn làm theo ý của ta, thì từ nay về sau hắn phải tuân theo lời khuyên bảo của tôi tớ Joseph của ta, và với lợi tức của mình, hãy giúp đỡ những quyền lợi của người nghèo khó, cùng phổ biến bản phiên dịch mới về lời thánh của ta cho các dân cư trên thế gian.

90 Và nếu hắn làm được như vậy, thì ta sẽ ban cho hắn phước lành gấp bội, để hắn khỏi bị bỏ rơi, và dòng dõi của hắn sẽ khỏi phải đi xin ăn.

91 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, tôi tớ William của ta phải được chỉ định, sắc phong và xức dầu để làm cố vấn cho tôi tớ Joseph của ta, thay thế cho tôi tớ Hyrum của ta, để tôi tớ Hyrum của ta có thể nắm giữ chức vụ Tộc Trưởng trong Chức Tư Tế, là chức vụ đã được chỉ định cho hắn bởi cha hắn, bởi phước lành và cũng bởi quyền hạn;

92 Để cho từ nay về sau, hắn sẽ nắm giữ các chìa khóa phước lành tộc trưởng ban lên trên đầu tất cả dân ta,

93 Để cho bất cứ ai được hắn ban phước lành thì sẽ được phước lành, và bất cứ ai bị hắn rủa sả thì sẽ bị rủa sả; để cho bất cứ những gì hắn ràng buộc dưới thế gian cũng sẽ được ràng buộc trên trời; và bất cứ những gì hắn cởi bỏ dưới thế gian này cũng sẽ được cởi bỏ trên trời.

94 Và từ giờ trở đi, ta chỉ định cho hắn được làm một vị tiên tri, và một vị tiên kiến, và một vị mặc khải cho giáo hội của ta, giống như tôi tớ Joseph của ta;

95 Để hắn có thể cùng đoàn kết hành động với tôi tớ Joseph của ta; và để hắn nhận những lời khuyên nhủ từ tôi tớ Joseph của ta, là người sẽ chỉ cho hắn biết các chìa khóa mà nhờ đó hắn có thể cầu xin và tiếp nhận, và được đội mão triều thiên bằng cùng một phước lành, vinh quang, vinh hiển, chức tư tế, và những ân tứ của chức tư tế mà trước kia đã được đội vào kẻ đã từng là tôi tớ Oliver Cowdery của ta;

96 Để cho tôi tớ Hyrum của ta có thể làm chứng về những điều mà ta sẽ bày tỏ cho hắn thấy, ngõ hầu danh hắn có thể được ghi nhớ một cách tôn kính từ thế hệ này đến thế hệ khác, mãi mãi và đời đời.

97 Tôi tớ William Law của ta cũng phải nhận được những chìa khóa để nhờ đó hắn có thể cầu xin và nhận được phước lành; hắn phải khiêm nhường trước mặt ta, và không gian xảo, rồi hắn sẽ nhận được Thánh Linh của ta, đó là Đấng An Ủi, là Đấng sẽ biểu hiện cho hắn thấy lẽ thật của tất cả mọi điều, và sẽ ban cho hắn, vào chính lúc đó, những lời nào hắn cần phải nói.

98 những điềm triệu này sẽ đi theo hắn—hắn sẽ chữa lành người bệnh, hắn sẽ xua đuổi được các quỷ dữ, và sẽ được giải cứu khỏi những người muốn bỏ thuốc độc hại hắn;

99 Và hắn sẽ được dẫn vào những lối đi, nơi mà rắn độc không thể nào cắn gót chân của hắn được, và tư tưởng của hắn sẽ được bay bổng lên cao như cưỡi trên cánh chim đại bàng vậy.

100 Và nếu ta có muốn hắn làm cho kẻ chết sống lại, thì hắn không được giữ lại tiếng nói của mình.

101 Vậy nên, tôi tớ William của ta phải cất cao giọng mà không tiếc lời, với niềm vui và hân hoan, và Hô Sa Na Đấng ngự trên ngai mãi mãi và đời đời, lời Chúa Thượng Đế của các ngươi phán.

102 Này, ta nói cho các ngươi hay, ta có một nhiệm vụ sẵn sàng cho tôi tớ William của ta, và tôi tớ Hyrum của ta, và chỉ dành cho hai người này mà thôi; và tôi tớ Joseph của ta thì phải ở lại nhà, vì hắn được cần đến. Phần còn lại thì ta sẽ cho các ngươi biết sau. Quả thật vậy. A Men.

103 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, nếu tôi tớ Sidney của ta muốn phục vụ ta và muốn làm cố vấn cho tôi tớ Joseph của ta, thì hắn hãy đứng lên và đến đứng trong chức vụ kêu gọi của mình, và biết hạ mình trước mặt ta.

104 Và nếu hắn muốn dâng cho ta một của lễ vừa ý, và những điều thú nhận, cùng ở lại với dân của ta, thì này, ta, là Chúa, Thượng Đế của các ngươi, sẽ chữa lành cho hắn để hắn sẽ được chữa lành; và hắn sẽ cất cao tiếng nói của hắn lên một lần nữa trên các núi, và làm phát ngôn viên trước mặt ta.

105 Hắn phải đến và đem gia đình đến định cư gần chỗ tôi tớ Joseph của ta cư ngụ.

106 Và trong tất cả các cuộc du hành của hắn, hắn phải cất cao tiếng nói của hắn như bằng tiếng vang của kèn đồng, và cảnh cáo các dân cư trên thế gian này phải lẩn trốn cơn thịnh nộ sẽ xảy đến.

107 Hắn phải phụ giúp tôi tớ Joseph của ta, và tôi tớ William Law của ta cũng phải phụ giúp tôi tớ Joseph của ta, trong việc làm một bản tuyên ngôn long trọng gửi đến các vua của thế gian, như ta đã phán truyền với các ngươi từ trước.

108 Nếu tôi tớ Sidney của ta muốn làm theo ý muốn của ta, thì bảo hắn đừng có đem gia đình hắn đến các vùng đất miền đông, nhưng hắn phải dời chỗ ở như ta đã phán.

109 Này, ý muốn của ta là không muốn hắn tìm sự an toàn và nơi dung thân nào khác ngoài thành phố ta đã chỉ định cho các ngươi, đó là thành phố Nauvoo.

110 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, ngay bây giờ, nếu hắn biết nghe theo tiếng nói của ta, thì mọi việc sẽ tốt đẹp cho hắn. Quả thật. A Men.

111 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, tôi tớ Amos Davies của ta phải đóng tiền cho cổ phần của mình vào tay của những người mà ta đã chỉ định xây cất nhà trọ, đó là Nhà Nauvoo.

112 Nếu hắn muốn có quyền lợi thì hắn phải làm như vậy; và hắn phải nghe theo lời khuyên nhủ của tôi tớ Joseph của ta, và hắn phải lao động với chính đôi bàn tay của mình, để hắn có thể lấy được sự tín nhiệm của người khác.

113 Và khi nào hắn chứng tỏ được lòng trung thành của mình trong mọi sự việc mà sẽ được giao phó vào sự chăm lo của hắn, phải, dù chỉ trong một vài việc, nhưng rồi hắn sẽ được giao phó cho cai quản nhiều việc;

114 Vậy nên, hắn phải hạ mình để được tôn cao. Quả thật vậy. A Men.

115 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, nếu tôi tớ Robert D. Foster của ta sẽ tuân theo tiếng nói của ta, thì hắn phải xây cất một căn nhà cho tôi tớ Joseph của ta, theo đúng hợp đồng mà hắn đã ký kết với Joseph, thì cửa sẽ thỉnh thoảng mở ra cho hắn.

116 Và hắn phải hối cải về tất cả những sự rồ dại của mình, và khoác lên mình lòng bác ái; và phải chấm dứt làm điều tà ác, và từ bỏ tất cả những lời nói nặng của mình;

117 Và cũng phải đóng tiền cho cổ phần của mình vào tay của nhóm túc số của Nhà Nauvoo, cho chính hắn và cho con cháu hắn sau này, từ thế hệ này đến thế hệ khác;

118 Và phải nghe theo lời khuyên nhủ của các tôi tớ Joseph, và Hyrum, và William Law của ta cùng những người có thẩm quyền mà ta đã kêu gọi để đặt nền móng của Si Ôn; và điều này sẽ tốt đẹp cho hắn mãi mãi và đời đời. Quả thật vậy. A Men.

119 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, chớ để một ai đóng tiền cho cổ phần của họ cho nhóm túc số của Nhà Nauvoo trừ phi người ấy là người tin vào Sách Mặc Môn và những điều mặc khải mà ta đã ban cho các ngươi, lời Chúa Thượng Đế của các ngươi phán;

120 Vì những gì hơn hay kém điều này đều do quỷ dữ mà ra, và sẽ bị đi kèm theo bằng những lời rủa sả chứ không phải bằng những phước lành, lời Chúa Thượng Đế của các ngươi phán. Quả thật vậy. A Men.

121 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, nhóm túc số của Nhà Nauvoo phải nhận được tiền thù lao công bình cho tất cả mọi công lao mà họ làm trong việc xây dựng Nhà Nauvoo; và tiền lương của họ phải được đồng ý giữa bọn họ, như về giá cả của tiền lương.

122 Và mỗi người nào đóng tiền cho cổ phần đều phải chịu một phần tiền lương cho việc cấp dưỡng họ, nếu việc ấy cần thiết, lời Chúa phán; bằng không thì công lao của họ sẽ được tính như là họ đóng tiền cho cổ phần trong ngôi nhà đó. Quả thật vậy. A Men.

123 Thật vậy ta nói cho các ngươi hay, giờ đây ta ban cho các ngươi những chức sắc thuộc Chức Tư Tế của ta, để các ngươi có thể nắm giữ những chìa khóa của chức ấy, đó là Chức Tư Tế theo ban Mên Chi Xê Đéc, là Chức Tư Tế theo ban Con Độc Sinh của ta.

124 Trước hết, ta ban cho các ngươi Hyrum Smith để làm vị tộc trưởng cho các ngươi, để nắm giữ các phước lành gắn bó của giáo hội ta, đó là Đức Thánh Linh hứa hẹn, nhờ Ngài mà các ngươi được ấn chứng đến ngày cứu chuộc, để các ngươi không thể sa ngã mặc dù sự cám dỗ có thể xảy đến với các ngươi.

125 Ta ban cho các ngươi tôi tớ Joseph của ta để làm vị anh cả chủ tọa toàn thể giáo hội của ta, để làm người phiên dịch, vị mặc khải, vị tiên kiến và vị tiên tri.

126 Ta ban cho hắn tôi tớ Sidney Rigdon của ta, và tôi tớ William Law của ta để làm cố vấn, ngõ hầu những người này họp thành một nhóm túc số và Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, để tiếp nhận những lời sấm cho toàn thể giáo hội.

127 Ta ban cho các ngươi tôi tớ Brigham Young của ta để làm chủ tịch hội đồng Mười Hai Vị du hành;

128 Mười Hai người này nắm giữ các chìa khóa để mở cửa thẩm quyền của vương quốc ta trên bốn góc của thế gian, và sau đó gửi lời của ta đến mọi người.

129 Những người đó là Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, Orson Hyde, William Smith, John Taylor, John E. Page, Wilford Woodruff, Willard Richards, George A. Smith;

130 David Patten thì ta đã đem về với ta; này, chức tư tế của hắn không ai có thể lấy được; nhưng, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, một người khác có thể được chỉ định giữ cùng chức vụ này.

131 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, ta ban cho các ngươi một hội đồng thượng phẩm, để làm đá góc nhà của Si Ôn—

132 Họ có tên như sau: Samuel Bent, Henry G. Sherwood, George W. Harris, Charles C. Rich, Thomas Grover, Newel Knight, David Dort, Dunbar Wilson—Seymour Brunson thì ta đã đem về với ta; không một ai có thể lấy chức tư tế của hắn được, nhưng một người khác có thể được chỉ định giữ cùng chức vụ này thay thế hắn; và thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, tôi tớ Aaron Johnson của ta phải được sắc phong cho chức vụ này thay thế hắn—David Fullmer, Alpheus Cutler, William Huntington.

133 Và lại nữa, ta ban cho các ngươi Don C. Smith để làm chủ tịch nhóm túc số các thầy tư tế thượng phẩm;

134 Giáo lễ này được lập ra trong mục đích đào tạo những người sẽ được chỉ định giữ các chức chủ tịch địa phương hay tôi tớ trông nom các giáo khu rải rác ở bên ngoài;

135 Và họ cũng có thể đi du hành nếu họ muốn, nhưng thật ra thì họ được sắc phong làm các chủ tịch địa phương; đó là chức vụ kêu gọi của họ, lời Chúa Thượng Đế của các ngươi phán.

136 Ta ban cho hắn Amasa Lyman và Noah Packard để làm cố vấn, để họ có thể chủ tọa nhóm túc số các thầy tư tế thượng phẩm của giáo hội ta, lời Chúa phán.

137 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, ta ban cho các ngươi John A. Hicks, Samuel Williams và Jesse Baker, mà chức tư tế của họ là để chủ tọa nhóm túc số các anh cả, là nhóm túc số được thiết lập lên gồm có những giáo sĩ địa phương; mặc dù họ có thể du hành, tuy nhiên họ được sắc phong làm các giáo sĩ địa phương cho giáo hội ta, lời Chúa phán.

138 Và lại nữa, ta ban cho các ngươi Joseph Young, Josiah Butterfield, Daniel Miles, Henry Herriman, Zera Pulsipher, Levi Hancock, James Foster để chủ tọa nhóm túc số các thầy bảy mươi;

139 Nhóm túc số này được thiết lập lên gồm có các anh cả du hành để đi làm chứng cho danh ta trên khắp thế gian này, ở bất cứ nơi nào mà hội đồng thượng phẩm du hành, tức là các sứ đồ của ta, sẽ phái họ đến để chuẩn bị con đường trước mặt ta.

140 Sự khác biệt giữa nhóm túc số này với nhóm túc số các anh cả là một bên đi du hành luôn luôn, còn một bên thì thỉnh thoảng chủ tọa các chi nhánh giáo hội; một bên thì thỉnh thoảng có trách nhiệm chủ tọa, còn một bên thì không có trách nhiệm chủ tọa nào hết, lời Chúa Thượng Đế của các ngươi phán.

141 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, ta ban cho các ngươi Vinson Knight, Samuel H. Smith và Shadrach Roundy, nếu hắn chịu nhận, để chủ tọa giám trợ đoàn; lời giải thích về giám trợ đoàn này đã được ban cho các ngươi ở trong sách Giáo Lý và Giao Ước.

142 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, ta ban cho các ngươi Samuel Rolfe và các cố vấn của hắn để chủ tọa các thầy tư tế, cùng chủ tịch các thầy giảng và các cố vấn của hắn, và luôn cả chủ tịch các thầy trợ tế và các cố vấn của hắn cùng chủ tịch giáo khu và các cố vấn của hắn.

143 Ta ban cho các ngươi những chức vụ trên, và những chìa khóa của các chức vụ ấy để trợ giúp và điều khiển công việc của giáo vụ và làm toàn thiện các tín hữu của ta.

144 Và ta truyền lệnh cho các ngươi là các ngươi phải kêu gọi người vào tất cả các chức vụ này và chấp thuận những tên mà ta đã đề cập đến, nếu không, thì bác bỏ chúng tại buổi đại hội trung ương của ta.

145 Và các ngươi phải chuẩn bị chỗ cho tất cả các chức vụ này trong ngôi nhà của ta khi các ngươi xây cất nó cho danh ta, lời Chúa Thượng Đế của các ngươi phán. Quả thật vậy. A Men.