Písma
Nauka a smlouvy 19
předchozí další

Oddíl 19

Zjevení dané skrze Josepha Smitha v Manchesteru ve státě New York v březnu 1830 (History of the Church, 1:72–74). Ve svých dějinách ho Prorok uvedl jako „přikázání od Boha, a ne od člověka Martinu Harrisovi, dané tím, kdo je Věčný“ (History of the Church, 1:72).

1–3, Kristus má veškerou moc; 4–5, Všichni lidé musejí činiti pokání, nebo trpěti; 6–12, Věčný trest je Boží trest; 13–20, Kristus trpěl pro všechny, aby nemuseli trpěti, jestliže budou činiti pokání; 21–28, Kaž evangelium pokání; 29–41, Oznamuj radostné zvěsti.

1 Já jsem aAlfa i Oméga, bKristus Pán; ano, vpravdě já jsem on, počátek i konec, Vykupitel světa.

2 Já, uskutečniv a adokončiv vůli toho, jehož jsem, a to Otce, ohledně mne – učiniv to, abych si mohl bpodmaniti všechny věci –

3 Drže veškerou amoc, až ke bzničení Satana a díla jeho na ckonci světa a v poslední veliký den soudu, který uvedu na obyvatele jeho, dsoudě každého člověka podle edíla jeho a skutků, jež vykonal.

4 A zajisté každý člověk musí činiti apokání, nebo btrpěti, neboť já, Bůh, jsem cnekonečný.

5 Pročež, aneodvolávám soudy, které uvedu, ale běda vyjde, pláč, bnářek a skřípění zubů, ano, k těm, kteří budou shledáni na clevici mé.

6 Nicméně, anení psáno, že nebude žádného konce těmto mukám, ale je psáno bnekonečná muka.

7 Opět, je psáno avěčné zatracení; pročež je to zjevnější než jiná písma, aby to mohlo působiti na srdce dětí lidských, to vše pro slávu jména mého.

8 Pročež, vysvětlím vám toto tajemství, neboť je pro vás vhodné to znáti, tak jako to znali moji apoštolové.

9 Pravím vám, kteří jste vyvoleni v této věci, tak jako jednomu, abyste mohli vejíti do aodpočinutí mého.

10 Neboť, vizte, atajemství božskosti, jak je veliké! Neboť, vizte, já jsem nekonečný a trest, který je dáván z ruky mé, je trest nekonečný, neboť bNekonečný je jméno mé. Pročež –

11 aVěčný trest je Boží trest.

12 Nekonečný trest je Boží trest.

13 Pročež, přikazuji ti, abys činil pokání a zachovával apřikázání, která jsi obdržel rukou služebníka mého Josepha Smitha ml. ve jménu mém;

14 A bylo to všemohoucí mocí mou, že jsi je obdržel;

15 Tudíž přikazuji ti, abys činil pokání – čiň pokání, jinak tě budu bíti holí úst svých a prchlivostí svou a hněvem svým, a autrpení tvá budou těžká – jak těžká, nevíš, jak pronikavá, nevíš, ano, jak těžko snesitelná, nevíš.

16 Neboť viz, já, Bůh, jsem avytrpěl tyto věci za všechny, aby oni nemuseli btrpěti, jestliže budou činiti cpokání;

17 Ale jestliže nebudou činiti pokání, musejí atrpěti stejně jako já;

18 Kteréžto utrpení způsobilo mně, dokonce Bohu, největšímu ze všech, že jsem se chvěl bolestí a krvácel v každém póru a trpěl v těle i v duchu – a přál jsem si, abych anemusel píti ten hořký kalich a mohl se stáhnouti –

19 Nicméně, sláva buď Otci, a já jsem vypil a adokončil jsem přípravy své pro děti lidské.

20 Pročež, přikazuji ti opět, abys činil pokání, jinak tě pokořím všemohoucí mocí svou; a abys avyznal hříchy své, jinak budeš trpěti tyto tresty, o nichž jsem mluvil, z nichž v nejmenší, ano, vpravdě v nejnižší míře jsi zakusil v době, kdy jsem odňal svého Ducha.

21 A přikazuji ti, abys anekázal nic než pokání a abys bneukazoval tyto věci světu, dokud to nebude moudrost ve mně.

22 Neboť oni nyní nemohou asnésti maso, ale bmléko musejí obdržeti; pročež, nesmějí poznati tyto věci, aby nezahynuli.

23 Uč se ode mne a naslouchej slovům mým; akráčejbmírnosti Ducha mého, a budeš míti cpokoj ve mně.

24 Já jsem aJežíš Kristus; přišel jsem skrze vůli Otce a činím jeho vůli.

25 A opět, přikazuji ti, že nebudeš ažádostiv bmanželky bližního svého; ani nebudeš usilovati o život bližního svého.

26 A opět, přikazuji ti, že nebudeš žádostiv svého vlastního majetku, ale uděl z něho štědře na vytisknutí Knihy Mormonovy, jež obsahuje apravdu a slovo Boží –

27 Jež je slovem mým k apohanům, aby brzo mohla jíti k bŽidům, z nichž Lamanité jsou czbytkem, aby mohli uvěřiti v evangelium a nevyhlíželi příchod dMesiáše, který již přišel.

28 A opět, přikazuji ti, aby ses amodlil bnahlas, stejně jako v srdci svém; ano, před světem, stejně jako v skrytu, na veřejnosti, stejně jako v soukromí.

29 A budeš aoznamovati radostné zvěsti, ano, budeš je zvěstovati na horách a na každém vysokém místě a mezi každým lidem, který ti bude dovoleno spatřiti.

30 A budeš to činiti ve vší pokoře, adůvěřuje ve mne, nespílaje těm, kteří spílají.

31 A o asložitých naukách nebudeš mluviti, ale budeš oznamovati pokání a bvíru ve Spasitele a codpuštění hříchů dkřtem a eohněm, ano, totiž fDuchem Svatým.

32 Viz, toto je veliké a poslední apřikázání, které ti dám ohledně této záležitosti; neboť toto postačí pro každodenní život tvůj, až do konce života tvého.

33 A bídy se ti dostane, nebudeš-li těchto arad dbáti, ano, dokonce zničení tebe a majetku.

34 aUděl část ze svého majetku, ano, a to část ze svých pozemků a všeho, kromě toho, co potřebuješ pro podporu své rodiny.

35 Zaplať adluh, který jsi bdohodl s tiskařem. Osvoboď se z cporoby.

36 aOpusť svůj dům a domov, kromě toho, když si budeš přáti viděti svou rodinu;

37 A amluv otevřeně ke všem; ano, kaž, nabádej, oznamuj bpravdu, dokonce hlasem velikým, se zvukem radosti, volaje – hosana, hosana, požehnáno budiž jméno Pána Boha!

38 aModli se vždy, a já bvyleji Ducha svého na tebe a veliké bude požehnání tvé – ano, dokonce větší, než kdybys obdržel poklady země a pomíjejícnosti v téže míře.

39 Viz, můžeš toto čísti, aniž by ses radoval a pozdvihoval srdce své veselím?

40 Nebo můžeš nadále pobíhati jako slepý vůdce?

41 Nebo můžeš býti apokorný a mírný a chovati se moudře přede mnou? Ano, bpojď ke mně, ke svému Spasiteli. Amen.