Písma
Nauka a smlouvy 132


Oddíl 132

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Nauvoo ve státě Illinois zaznamenané 12. července 1843, týkající se nové a věčné smlouvy, zahrnující věčnost manželské smlouvy a také pluralitu manželek (History of the Church, 5:501–507). I když zjevení bylo zaznamenáno v roce 1843, z dějepisných záznamů je zřejmé, že nauky a zásady obsažené v tomto zjevení byly Prorokovi známy od roku 1831.

1–6, Oslavení je získáno skrze novou a věčnou smlouvu; 7–14, Jsou uvedeny požadavky a podmínky oné smlouvy; 15–20, Celestiální manželství a pokračování rodinné jednotky umožňuje lidem, aby se stali bohy; 21–25, Těsná a úzká cesta vede k věčným životům; 26–27, Je dán zákon ohledně rouhání proti Duchu Svatému; 28–39, Zaslíbení věčného rozrůstání a oslavení jsou činěna prorokům a Svatým za všech věků; 40–47, Josephu Smithovi je dána moc svazovati a pečetiti na zemi a v nebi; 48–50, Pán na něj pečetí jeho oslavení; 51–57, Emma Smithová dostává radu, aby byla věrná a pravdivá; 58–66, Jsou uvedeny zákony řídící pluralitu manželek.

1 Vpravdě, tak praví Pán tobě, služebníče můj Josephe, že poněvadž ses dotazoval z ruky mé, abys věděl to a porozuměl tomu, jak jsem já, Pán, ospravedlnil služebníky své Abrahama, Izáka a Jákoba, podobně jako Mojžíše, Davida a Šalomouna, služebníky své, ohledně zásady a nauky týkající se toho, že měli mnoho amanželek a souložnic –

2 Viz a hleď, já jsem Pán, tvůj Bůh, a odpovím ti ohledně této záležitosti.

3 Tudíž, apřiprav srdce své, abys přijal pokyny, které ti brzo dám, a byl jich poslušen; neboť všichni ti, jimž byl tento zákon zjeven, ho musejí býti poslušni.

4 Neboť viz, zjevuji vám novou a věčnou asmlouvu; a nebudete-li se říditi touto smlouvou, potom jste bzatraceni; neboť nikdo nemůže czavrhnouti tuto smlouvu a míti dovoleno vstoupiti do slávy mé.

5 Neboť všichni, kteří chtějí míti apožehnání z rukou mých, se budou říditi bzákonem, jenž byl určen pro ona požehnání, a podmínkami jeho, jak byly ustanoveny před založením světa.

6 A co se týká nové a avěčné smlouvy, ta byla ustanovena pro plnost bslávy mé; a ten, kdo obdrží její plnost, musí a bude se říditi tímto zákonem, nebo bude zatracen, praví Pán Bůh.

7 A vpravdě pravím vám, že apodmínky tohoto zákona jsou tyto: Všechny smlouvy, dohody, pouta, závazky, bpřísahy, sliby, úkony, spojení, sdružení nebo očekávání, jež nejsou učiněna a uzavřena a czpečetěna dSvatým Duchem zaslíbení, skrze toho, kdo je pomazán, jak na čas, tak na celou věčnost, a je to také nanejvýše svaté, skrze ezjevení a přikázání prostřednictvím pomazaného mého, jehož jsem určil na zemi, aby měl tuto moc (a já jsem určil, aby služebník můj Joseph měl tuto moc v posledních dnech, a na zemi v určitém čase je vždy jen jeden, jemuž jsou tato moc a fklíče tohoto kněžství předány), nemají žádnou účinnost, působnost nebo platnost při vzkříšení z mrtvých a po něm; neboť všechny dohody, které nejsou učiněny za tímto účelem, mají konec, když lidé zemřou.

8 Vizte, můj dům je domem pořádku, praví Pán Bůh, a ne domem zmatku.

9 Přijmu aoběť, praví Pán, jež není učiněna ve jménu mém?

10 Nebo přijmu z rukou vašich to, co jsem aneurčil?

11 A určím vám něco, praví Pán, aniž je to skrze zákon, tak jak jsme vám já a Otec můj austanovili, dříve než byl svět?

12 Já jsem Pán, tvůj Bůh; a dávám vám toto přikázání – že žádný člověk anepřijde k Otci, leda skrze mne nebo skrze slovo mé, což je zákon můj, praví Pán.

13 A všechno, co je ve světě, ať je to ustanoveno lidmi skrze trůny nebo knížectví nebo moci nebo věci mající jméno, ať jsou jakékoli, co není skrze mne nebo skrze slovo mé, praví Pán, bude sraženo a anezůstane potom, co lidé zemřou, ani při vzkříšení, ani po něm, praví Pán, váš Bůh.

14 Neboť jakékoli věci, jež zůstávají, jsou skrze mne; a jakékoli věci, jež nejsou skrze mne, se budou třásti a budou zničeny.

15 Tudíž, jestliže se muž aožení s manželkou ve světě, a neožení se s ní skrze mne ani skrze slovo mé a učiní s ní smlouvu, dokud je ve světě, a ona s ním, jejich smlouva a manželství nemají platnost, když zemřou a když jsou mimo svět; tudíž, nejsou vázáni žádným zákonem, když jsou mimo svět.

16 Tudíž, když jsou mimo svět, ani se nežení, ani nejsou vydávány do amanželství; ale jsou určeni jako bandělé v nebi, kteřížto andělé jsou sloužící služebníci, aby sloužili těm, kdož jsou hodni daleko většího a nesmírného a věčného břemene slávy.

17 Neboť tito andělé se neřídili mým zákonem; tudíž, nemohou býti rozšířeni, ale zůstávají odděleně a osamoceně, bez oslavení, ve svém spaseném stavu po celou věčnost; a od nynějška nadále nejsou bohy, ale jsou anděly Božími na věky věků.

18 A opět, vpravdě pravím vám, jestliže se muž ožení s manželkou a učiní s ní smlouvu na čas a na celou věčnost, jestliže ona smlouva není skrze mne nebo skrze slovo mé, což je zákon můj, a není zpečetěna Svatým Duchem zaslíbení skrze toho, koho jsem pomazal a určil k této moci, potom není platná ani nemá sílu, když jsou mimo svět, protože nejsou spojeni skrze mne, praví Pán, ani skrze slovo mé; když jsou mimo svět, tam nemůže býti přijata, protože tam jsou určeni andělé a bozi, kolem nichž nemohou projíti; nemohou, tudíž, zděditi slávu mou; neboť můj dům je domem pořádku, praví Pán Bůh.

19 A opět, vpravdě pravím vám, jestliže se muž ožení s manželkou skrze slovo mé, což je zákon můj, a skrze anovou a věčnou smlouvu, a je to na ně bzpečetěno Svatým Duchem czaslíbení skrze toho, kdo je pomazán, jemuž jsem určil tuto moc a dklíče tohoto kněžství; a bude jim řečeno – Vyjdete v prvním vzkříšení; a bude-li to po prvním vzkříšení, v příštím vzkříšení; a zdědíte etrůny, království, knížectví a moci, panství, veškeré výšiny a hlubiny – potom bude zapsáno v Beránkově fKnize života, že se nedopustí žádné vraždy, čímž by prolil nevinnou krev, a jestliže setrváte ve smlouvě mé a nedopustíte se žádné vraždy, čímž byste prolili nevinnou krev, bude se jim naplňovati ve všech věcech všechno, co služebník můj na ně vložil, v čase a po celou věčnost; a bude to míti plnou platnost, až budou mimo svět; a projdou kolem andělů a bohů, kteří tam jsou rozmístěni, ke svému goslavení a slávě ve všech věcech, jak bylo zpečetěno na hlavu jejich, kterážto sláva bude plností a pokračováním semene na věky věků.

20 Potom budou bohy, protože nemají žádného konce; tudíž budou od věčnosti do věčnosti, protože pokračují; potom budou nade vším, protože jsou jim poddány všechny věci. Potom budou abohy, protože mají bveškerou moc, a andělé jim jsou poddáni.

21 Vpravdě, vpravdě, pravím vám, pokud se neřídíte azákonem mým, nemůžete dosáhnouti této slávy.

22 Neboť atěsná je brána a úzká je bcesta, která vede k oslavení a pokračování cživotů, a málo je těch, již ji nalézají, protože mne ve světě nepřijímáte ani mne neznáte.

23 Ale jestliže mne ve světě přijmete, potom mne budete znáti a obdržíte oslavení své; takže akde jsem já, vy budete také.

24 Toto jsou avěčné životy – poznati jediného moudrého a pravého Boha a Ježíše Krista, jehož bposlal. Já jsem on. Přijměte, tudíž, můj zákon.

25 aŠiroká je brána a prostorná je cesta, jež vede ke bsmrtím; a jsou mnozí, již tudy vcházejí, protože mne cnepřijímají, ani nesetrvávají v zákonu mém.

26 Vpravdě, vpravdě, pravím vám, jestliže se muž ožení s manželkou podle slova mého a jsou zpečetěni aSvatým Duchem zaslíbení, podle určení mého, a on nebo ona se dopustí jakéhokoli hříchu nebo přestupku proti nové a věčné smlouvě, čehokoli, a všelikých druhů rouhání, a jestliže se bnedopustí žádné vraždy, v níž by prolili nevinnou krev, přec vyjdou v prvním vzkříšení a vstoupí do oslavení svého; ale budou zničeni v těle a budou cvydáni týrání dSatanem do dne vykoupení, praví Pán Bůh.

27 aRouhání proti Duchu Svatému, které bnebude odpuštěno ve světě ani mimo svět, je v tom, že se dopustíte vraždy, v níž prolijete nevinnou krev, a souhlasíte s mou smrtí poté, co jste přijali mou novou a věčnou smlouvu, praví Pán Bůh; a ten, jenž se neřídí tímto zákonem, nemůže nikterak vstoupiti do slávy mé, ale bude czatracen, praví Pán.

28 Já jsem Pán, tvůj Bůh, a dám ti zákon Svatého kněžství svého, jak byl ustanoven mnou a Otcem mým, dříve než byl svět.

29 aAbraham obdržel všechny věci, kterékoli obdržel, skrze zjevení a přikázání, skrze slovo mé, praví Pán, a vstoupil do oslavení svého a sedí na trůnu svém.

30 Abraham obdržel azaslíbení ohledně semene svého a plodu ledví svého – z jehož bledví jsi ty, totiž, služebník můj Joseph – jež budou pokračovati, dokud jsou ve světě; a ohledně Abrahama a semene jeho, mimo svět budou pokračovati; jak ve světě, tak mimo svět budou pokračovati tak nespočetní jako chvězdy; nebo, kdybyste měli spočítati písek na břehu mořském, nemohli byste je vyčísliti.

31 Toto zaslíbení je vaše také, protože vy jste z aAbrahama a zaslíbení bylo učiněno Abrahamovi; a skrze tento zákon pokračují díla Otce mého, skrze něž oslavuje sebe.

32 Jděte, tudíž, a čiňte askutky Abrahamovy; vstupte do zákona mého, a budete spaseni.

33 Ale nevstoupíte-li do zákona mého, nemůžete obdržeti zaslíbení Otce mého, které učinil Abrahamovi.

34 Bůh apřikázal Abrahamovi a bSára dala cAgar Abrahamovi za manželku. A proč to učinila? Protože to byl zákon; a z Agar vzešel mnohý lid. Toto, tudíž, bylo, mezi jinými věcmi, naplněním zaslíbení.

35 Byl Abraham, tudíž, pod odsouzením? Vpravdě pravím vám: Ne; neboť já, Pán, jsem to apřikázal.

36 Abrahamovi bylo apřikázáno, aby obětoval syna svého bIzáka; nicméně, bylo psáno: cNezabiješ. Abraham však neodmítl a bylo mu to počítáno k dspravedlivosti.

37 Abraham obdržel asouložnice a ty mu porodily děti; a bylo mu to počítáno k spravedlivosti, protože ony mu byly dány a on setrval v zákonu mém; jako Izák také i bJákob nečinili žádné jiné věci nežli to, co jim bylo přikázáno; a protože nečinili žádné jiné věci nežli to, co jim bylo přikázáno, vstoupili do coslavení svého, podle zaslíbení, a sedí na trůnu a nejsou anděly, ale jsou bohy.

38 aDavid také obdržel bmnoho manželek a souložnic a také Šalomoun a Mojžíš, služebníci moji, a také mnozí další ze služebníků mých, od počátku stvoření až do tohoto času; a v ničem nehřešili kromě v těch věcech, které neobdrželi ode mne.

39 Davidovy manželky a souložnice mu byly adány ode mne rukou Nátana, služebníka mého, a dalších proroků, již měli bklíče této moci; a v žádné z těchto věcí proti mne nehřešil, kromě případu cUriáše a manželky jeho; a tudíž vypadl z oslavení svého a obdržel díl svůj; a nezdědí je mimo svět, neboť jsem je ddal jinému, praví Pán.

40 Já jsem Pán, tvůj Bůh, a dal jsem tobě, služebníče můj Josephe, určení aznovuzříditi všechny věci. Žádej, co chceš, a bude ti to dáno podle slova mého.

41 A poněvadž ses tázal ohledně cizoložství, vpravdě, vpravdě, pravím tobě, jestliže muž přijme manželku v nové a věčné smlouvě a jestliže ona je s jiným mužem a já jsem jí ho neurčil skrze svaté pomazání, zcizoložila a bude zničena.

42 Jestliže není v nové a věčné smlouvě, a je s jiným mužem, azcizoložila.

43 A jestliže manžel její je s jinou ženou a byl pod aslibem, porušil slib svůj a zcizoložil.

44 A jestliže ona nezcizoložila, ale je nevinná a neporušila slib svůj a ona to ví a já to zjevím tobě, služebníče můj Josephe, potom budeš míti moc, skrze moc Svatého kněžství mého, vzíti ji a dáti ji tomu, kdo nezcizoložil, ale byl avěrným; neboť on bude učiněn vládcem nad mnohým.

45 Neboť jsem ti předal aklíče a moc kněžství, skrze něž bznovuzřizuji všechny věci a oznamuji ti všechny věci v příhodném čase.

46 A vpravdě, vpravdě, pravím tobě, že cokoli azpečetíš na zemi, bude zpečetěno v nebi; a cokoli svážeš na zemi, ve jménu mém a skrze slovo mé, praví Pán, bude věčně svázáno v nebesích; a hříchy kohokoli bodpustíš na zemi, budou odpuštěny věčně v nebesích; a hříchy kohokoli zadržíš na zemi, budou zadrženy v nebi.

47 A opět, vpravdě pravím, kohokoli požehnáš, toho já požehnám, a kohokoli prokleješ, toho já aprokleji, praví Pán; neboť já, Pán, jsem tvůj Bůh.

48 A opět, vpravdě pravím tobě, služebníče můj Josephe, že cokoli dáš na zemi a komukoli dáš kohokoli na zemi, skrze slovo mé a podle zákona mého, to bude navštíveno požehnáními, a ne prokletími, a mocí mou, praví Pán, a bude bez odsouzení na zemi i v nebi.

49 Neboť já jsem Pán, tvůj Bůh, a budu s tebou až do akonce světa a po veškerou věčnost; neboť vpravdě bpečetím na tebe coslavení tvé a připravuji pro tebe trůn v království Otce svého, s Abrahamem, dotcem tvým.

50 Viz, viděl jsem aoběti tvé a odpustím všechny hříchy tvé; viděl jsem oběti tvé v poslušnosti toho, co jsem ti řekl. Jdi, tudíž, a já učiním cestu pro únik tvůj, jako jsem bpřijal Abrahamovo obětování syna jeho Izáka.

51 Vpravdě, pravím tobě: Přikázání dávám služebnici své Emmě Smithové, manželce tvé, již jsem ti dal, aby se zadržela a nepodílela se na tom, co jsem ti přikázal jí nabídnouti; neboť jsem to učinil, praví Pán, abych vás oba vyzkoušel, tak jako Abrahama, a abych mohl požadovati oběť z ruky vaší, skrze smlouvu a obětování.

52 A nechť služebnice moje aEmma Smithová přijme všechny ty, jež byly dány služebníku mému Josephovi a jež jsou ctnostné a čisté přede mnou; a ty, jež nejsou čisté, a pravily, že čisté jsou, budou zničeny, praví Pán Bůh.

53 Neboť já jsem Pán, tvůj Bůh, a vy budete poslušni hlasu mého; a dávám služebníku svému Josephovi, že bude učiněn vládcem nad mnohými věcmi; neboť byl avěrným nad málo věcmi a od nynějška nadále ho budu posilovati.

54 A přikazuji služebnici své Emmě Smithové, aby zůstala se služebníkem mým Josephem a přilnula k němu a k nikomu jinému. Ale nebude-li se říditi tímto přikázáním, bude zničena, praví Pán; neboť já jsem Pán, tvůj Bůh, a zničím ji, nesetrvá-li v zákonu mém.

55 Ale nebude-li se říditi tímto přikázáním, potom bude služebník můj Joseph činiti pro ni všechny věci, tak jak řekl; a já mu budu žehnati a rozmnožím ho a dám mu astonásobně v tomto světě, otců a matek, bratrů a sester, domů a pozemků, manželek a dětí, a koruny bvěčných životů ve věčných světech.

56 A opět, vpravdě pravím, nechť služebnice moje aodpustí služebníku mému Josephovi přestupky jeho; a potom jí budou odpuštěny přestupky její, v nichž přestoupila proti mně; a já, Pán, tvůj Bůh, jí budu žehnati a rozmnožím ji a učiním, aby se srdce její radovalo.

57 A opět, pravím, nechť služebník můj Joseph nevydává majetek svůj z rukou svých, aby nepřišel nepřítel a nezničil ho; neboť Satan ausiluje o to, aby ničil; neboť já jsem Pán, tvůj Bůh, a on je služebník můj; a viz a hleď, já jsem s ním, jako jsem byl s Abrahamem, otcem tvým, až k jeho boslavení a slávě.

58 Nyní, ohledně zákona akněžství, je mnoho věcí, které se ho týkají.

59 Vpravdě, jestliže je muž povolán Otcem mým, jako byl aAron, mým vlastním hlasem a hlasem toho, jenž mne poslal, a já jsem jej obdaroval bklíči moci tohoto kněžství, jestliže učiní cokoli ve jménu mém a podle zákona mého a skrze slovo mé, nedopustí se hříchu a já ho ospravedlním.

60 Nechť nikdo, tudíž, nenapadá služebníka mého Josepha; neboť já ho ospravedlním; neboť on učiní oběť, kterou požaduji z rukou jeho za přestupky jeho, praví Pán, váš Bůh.

61 A opět, co se týká zákona kněžství – jestliže se kterýkoli muž ožení s apannou a přeje si oženiti se s bdalší a ta první jí dá souhlas, a jestliže se ožení s druhou a ony jsou panny a nezaslíbily se žádnému jinému muži, potom je ospravedlněn; nemůže zcizoložiti, neboť ony jsou mu dány; neboť nemůže zcizoložiti s tím, co náleží jemu a nikomu jinému.

62 A jestliže má deset panen tímto zákonem jemu daných, nemůže zcizoložiti, neboť ony patří jemu a jsou mu dány; tudíž je ospravedlněn.

63 Ale jestliže jedna nebo kterákoli z deseti panen poté, co byla provdána, bude s jiným mužem, zcizoložila a bude zničena; neboť ony jsou mu dány, aby se amnožily a naplnily zemi, podle přikázání mého, a aby naplnily zaslíbení, které bylo dáno Otcem mým před založením světa, a pro oslavení své ve věčných světech, aby mohly roditi duše lidské; neboť v tom pokračuje bdílo Otce mého, aby mohl býti oslaven.

64 A opět, vpravdě, vpravdě, pravím vám, jestliže nějaký muž, jenž drží klíče této moci, má manželku a učí ji zákonu kněžství mého, co se týká těchto věcí, potom ona bude věřiti a sloužiti mu, nebo bude zničena, praví Pán, váš Bůh; neboť já ji zničím; neboť budu zvelebovati jméno své na všech těch, kdož přijímají zákon můj a setrvávají v něm.

65 Tudíž, bude to zákonné ve mně, jestliže ona tento zákon nepřijme, aby on obdržel všechny věci, kterékoli mu já, Pán, jeho Bůh, dám, protože ona neuvěřila a nesloužila mu podle slova mého; a stává se potom přestupnicí; a on je vyňat ze zákona Sáry, jež sloužila Abrahamovi podle zákona, když jsem přikázal Abrahamovi, aby si vzal Agar za manželku.

66 A nyní, co se týká tohoto zákona, vpravdě, vpravdě, pravím tobě, zjevím ti více později; tudíž, nechť toto postačí pro tuto chvíli. Viz, já jsem Alfa i Oméga. Amen.