Raštai
Doktrina ir Sandoros 88


88 Skyrius

Apreiškimas, duotas per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1832 m. gruodžio 27 d. (History of the Church, 1:302–312). Pranašas jį pavadino „,alyvmedžio lapu‘ … nuskintu nuo rojaus medžio, Viešpaties taikos žinia mums“ (History of the Church, 1:316). Istoriniai užrašai rodo, kad šio apreiškimo dalys buvo gautos 1832 m. gruodžio 27 ir 28 dienomis bei 1833 m. sausio 3 dieną.

1–5 Ištikimi šventieji gauna tą Guodėją, kuris yra amžinojo gyvenimo pažadas; 6–13 Viską kontroliuoja ir valdo Kristaus šviesa; 14–16 Prikėlimas įgyvendinamas per Išpirkimą; 17–31 Paklusimas celestialiniam, terestrialiniam arba telestialiniam įstatymui ruošia žmones aititinkamoms karalystėms ir šlovėms; 32–35 Tie, kurie pasirenka gyventi nuodėmėje, ir toliau pasilieka nešvarūs; 36–41 Visas karalystes valdo įstatymas; 42–45 Dievas viskam davė įstatymą; 46–50 Žmogus suvoks net patį Dievą; 51–61 Palyginimas apie žmogų, siunčiantį savo tarnus į lauką ir iš eilės juos aplankantį; 62–73 Artinkitės prie Viešpaties ir išvysite jo veidą; 74–80 Šventinkite save ir mokykite vienas kitą karalystės doktrinų; 81–85 Kiekvienas įspėtas žmogus turi įspėti savo artimą; 86–94 Ženklai, stichijų perversmai ir angelai ruošia kelią Viešpaties atėjimui; 95–102 Angelų trimitai šaukia mirusiuosius eilės tvarka; 103–116 Angelų trimitai skelbia evangelijos sugrąžinimą, Babilonės žlugimą ir didžiojo Dievo kovą; 117–126 Siekite mokytumo, įkurkite Dievo namus (šventyklą) ir apsirenkite tikrosios meilės raiščiu; 127–141 Nustatoma Pranašų mokyklos tvarka, įskaitant kojų plovimo apeigą.

1 Iš tiesų, taip sako Viešpats jums, kurie susirinkote, kad gautumėte jo valią jums.

2 Štai, tai patinka jūsų Viešpačiui, ir angelai adžiūgauja dėl jūsų; jūsų maldų bšalpos pasiekė cSabaotų Viešpaties ausis ir yra užrašytos pašventintųjų vardų dknygoje – būtent tų, kurie priklauso celestialiniam pasauliui.

3 Todėl dabar aš siunčiu ant jūsų kitą aGuodėją, būtent ant jūsų, mano draugai, kad gyventų jūsų širdyse, būtent pažado bŠventoji Dvasia; šis kitas Guodėjas yra tas pats, kurį pažadėjau savo mokiniams, kaip užrašyta Jono liudijime.

4 Šis Guodėjas yra aamžinojo gyvenimo, būtent celestialinės karalystės bšlovės, pažadas, kurį jums duodu;

5 ši šlovė yra aPirmagimio bažnyčios šlovė, būtent Dievo, visų švenčiausio, per jo Sūnų Jėzų Kristų –

6 ajis pakilo aukštybėn ir taip pat bnusileido žemiau visko; per tai jis csuvokė viską, kad galėtų būti visame ir per viską, – tiesos dšviesa;

7 tiesa, kuri šviečia. Ji yra Kristaus ašviesa. Ir taip pat jis yra saulėje ir yra saulės šviesa, ir jos galia, kuria ji buvo bsutverta.

8 Ir taip pat jis yra mėnulyje ir yra mėnulio šviesa, ir jo galia, kuria šis buvo sutvertas;

9 ir taip pat žvaigždžių šviesa ir jų galia, kuria jos buvo sutvertos;

10 ir taip pat žemės šviesa, ir jos galia, būtent žemės, ant kurios astovite.

11 Ir šviečianti šviesa, kuri teikia jums šviesą, yra per tą, kuris apšviečia jūsų akis, kuri yra ta pati šviesa, kuri gaivina jūsų asupratimą;

12 akuri sklinda nuo Dievo akivaizdos, kad bpripildytų erdvės neaprėpiamybę, –

13 šviesa, kuri yra avisame kame, kuri teikia bgyvybę viskam, kuri yra cįstatymas, kuriuo viskas valdoma, būtent galia savo soste sėdinčio Dievo, esančio amžinybės širdyje, esančio visa ko viduryje.

14 Dabar, iš tiesų sakau jums, kad prikėlimas iš mirusiųjų įgyvendinamas per aišpirkimą, kuris įvykdytas dėl jūsų.

15 O advasia ir bkūnas yra žmogaus csiela.

16 Ir aprikėlimas iš mirusiųjų yra sielos išpirkimas.

17 Ir siela išperkama per tą, kuris viską gaivina, kurio širdyje nutarta, kad ažemės bvargšai ir cromieji ją paveldės.

18 Todėl ji turi būti pašventinta nuo viso neteisumo, kad būtų paruošta acelestialinei šlovei;

19 nes po to, kai ji pripildys savo sukūrimo saiką, ji bus karūnuota ašlove, būtent Dievo Tėvo akivaizda;

20 kad kūnai, priklausantys celestialinei karalystei, galėtų ją avaldyti per amžių amžius; nes šiam btikslui ji buvo sutverta ir sukurta, ir šiam tikslui jie buvo cpašventinti.

21 Ir tie, kurie nepašventinti per mano jums duotą įstatymą, būtent Kristaus įstatymą, turi paveldėti kitą karalystę, būtent terestrialinę karalystę arba telestialinę karalystę.

22 Nes tas, kuris nepajėgia laikytis celestialinės karalystės aįstatymo, negali išlaikyti celestialinės šlovės.

23 Ir tas, kuris negali laikytis terestrialinės karalystės įstatymo, negali išlaikyti aterestrialinės šlovės.

24 Ir tas, kuris negali laikytis telestialinės karalystės įstatymo, negali išlaikyti atelestialinės šlovės; todėl jis netinka šlovės karalystei. Todėl jis turi išlaikyti karalystę, kuri nėra šlovės karalystė.

25 Ir dar, iš tiesų sakau jums, ažemė laikosi celestialinės karalystės įstatymo, nes ji pripildo savo sukūrimo saiką ir nepažeidžia įstatymo, –

26 todėl ji bus apašventinta; taip, nepaisant to, kad ji bmirs, ji vėl bus atgaivinta ir išlaikys tą galią, kuria ji bus atgaivinta, ir ją cpaveldės dteisieji.

27 Nes nepaisant to, kad jie mirs, jie taip pat vėl akelsis, – bdvasinis kūnas.

28 Tie, kurie celestialinės dvasios, gaus tokį patį kūną, kuris buvo prigimtinis kūnas; būtent jūs gausite savo kūnus, ir jūsų ašlovė bus ta šlovė, kuria jūsų kūnai batgaivinti.

29 Jūs, kurie atgaivinti dalele acelestialinės bšlovės, tada gausite jos, būtent pilnatvę.

30 Ir tie, kurie atgaivinti dalele aterestrialinės šlovės, tada gaus jos, būtent pilnatvę.

31 Ir taip pat tie, kurie atgaivinti dalele atelestialinės šlovės, tada gaus jos, būtent pilnatvę.

32 Ir likusieji, taip pat bus aatgaivinti; tačiau jie vėl sugrįš į savo vietą mėgautis tuo, ką jie bnori gauti, kadangi jie nepanoro mėgautis tuo, ką galėjo gauti.

33 Nes kokia žmogui nauda, jeigu jam suteikiama dovana, o jis dovanos nepriima? Štai, jis nesidžiaugia tuo, kas jam duota, ir nesidžiaugia tuo, kuris yra dovanos davėjas.

34 Ir dar, iš tiesų sakau jums: tą, kurį įstatymas valdo, įstatymas taip pat ir saugo, jis ir tobulina, ir ašventina.

35 Tas, kuris alaužo įstatymą ir nesilaiko įstatymo, bet siekia tapti pats sau įstatymu ir nori likti nuodėmėje, ir visiškai pasineria į nuodėmę, negali būti pašventintas nei įstatymu, nei bgailestingumu; nei cteisingumu, nei teisybe. Todėl jis turi ir toliau likti dnešvarus.

36 Visos karalystės turi nustatytą įstatymą;

37 ir yra daug akaralysčių; nes nėra erdvės, kurioje nebūtų jokios karalystės; ir nėra karalystės, aukštesnės ar žemesnės, kurioje nebūtų erdvės.

38 Ir kiekvienai karalystei nustatytas aįstatymas; ir kiekvienam įstatymui yra tam tikros ribos ir sąlygos.

39 Visos esybės, negyvenančios pagal tas asąlygas, yra bneišteisintos.

40 Nes asąmonė glaudžiasi prie sąmonės, bišmintis priima išmintį; ctiesa apsikabina tiesą, ddora myli dorą; ešviesa glaudžiasi prie šviesos; fgailestingumas užjaučia gailestingumą ir pareiškia teises į savuosius; teisingumas eina savo keliu ir pareiškia teises į savuosius; teismas eina prieš veidą to, kuris sėdi soste ir viską valdo bei vykdo.

41 Jis asuvokia viską, ir viskas yra priešais jį, ir viskas yra aplink jį; ir jis yra virš visko ir visame, ir per viską, ir aplink viską; ir viskas yra per jį ir iš jo, būtent Dievo, per amžių amžius.

42 Ir dar, iš tiesų sakau jums: jis visiems dalykams nustatė įstatymą, pagal kurį jie juda sulig savo alaikais ir laikotarpiais;

43 ir yra nustatyti jų keliai, būtent dangų ir žemės keliai, kurie apima žemę ir visas planetas.

44 Ir jie teikia ašviesą vienas kitam savo laikais ir savo laikotarpiais, savo minutėmis, savo valandomis, savo dienomis, savo savaitėmis, savo mėnesiais, savo metais – Dievui visa tai bvieneri metai, bet ne žmogui.

45 Žemė sukasi ant savo sparnų, ir asaulė teikia savo šviesą dieną, ir mėnuo teikia savo šviesą naktį, ir žvaigždės taip pat teikia savo šviesą, besisukdamos ant savo sparnų savo šlovėje, Dievo bgalios viduje.

46 Su kuo man palyginti šias karalystes, kad jūs suprastumėte?

47 Štai, visos jos yra karalystės, ir bet kuris žmogus, kuris matė bet kurią ar mažiausią iš jų, amatė Dievą, judantį savo didybėje ir galybėje.

48 Sakau jums, jis matė jį; tačiau tas, kuris atėjo pas asavuosius, liko nesuprastas.

49 aŠviesa šviečia tamsoje, ir tamsa jos nesuvokia; tačiau ateis diena, kai bsuvoksite net patį Dievą, būdami atgaivinti juo ir per jį.

50 Tada jūs žinosite, kad matėte mane, kad aš esu ir kad aš esu tikroji šviesa, kuri yra jumyse, ir kad jūs esate manyje; kitaip jūs negalėtumėte klestėti.

51 Štai, aš prilyginsiu šias karalystes vyrui, turinčiam lauką; ir jis išsiuntė savo tarnus į lauką sukasti jo.

52 Ir jis sakė pirmajam: Eik ir dirbk lauke, ir pirmąją valandą aš ateisiu pas tave, ir tu matysi mano veido džiaugsmą.

53 Ir jis sakė antrajam: Tu irgi eik į lauką, ir antrąją valandą aš aplankysiu tave su savo veido džiaugsmu.

54 Ir taip pat trečiajam, sakydamas: Aš aplankysiu tave;

55 ir ketvirtajam, ir taip toliau, iki dvyliktojo.

56 Ir lauko viešpats pirmąją valandą nuėjo pas pirmąjį ir pasiliko su juo visą tą valandą, ir šis paliko džiugus nuo savo viešpaties veido šviesos.

57 Ir tada šis pasitraukė nuo pirmojo, kad galėtų aplankyti taip pat ir antrąjį, ir trečiajį, ir ketvirtąjį, ir taip toliau, iki dvyliktojo.

58 Ir taip jie visi gavo savo viešpaties veido šviesą, kiekvienas vyras savo valandą ir savo laiku, ir savo laikotarpiu –

59 pradedant nuo pirmojo ir taip toliau, iki apaskutiniojo, ir nuo paskutiniojo iki pirmojo, ir nuo pirmojo iki paskutiniojo;

60 kiekvienas vyras pagal savo eilę, kol baigėsi jo valanda, būtent pagal tai, kaip jo viešpats jam įsakė, kad jo viešpats būtų pašlovintas jame ir jis savo viešpatyje, kad jie visi būtų pašlovinti.

61 Todėl su šiuo palyginimu aš palyginsiu visas šias karalystes ir jų agyventojus – kiekvieną karalystę jos valandą ir jos laiku, ir jos laikotarpiu, būtent pagal Dievo paskelbtą įsaką.

62 Ir dar, iš tiesų sakau jums, mano adraugai: palieku šiuos žodžius jums, kad bapmąstytumėte savo širdyse, su šiuo įsakymu, kurį duodu jums, – kad cšauktumėtės manęs, kol aš arti, –

63 aartinkitės prie manęs, ir aš artinsiuos prie jūsų; stropiai manęs bieškokite, ir crasite; prašykite, ir gausite; belskite, ir bus jums atidaryta.

64 Ko tik aprašysite Tėvą mano vardu, kas jums breikalinga, tai bus jums duota.

65 Ir jei prašysite ko nors, kas jums anereikalinga, tai atneš jums bpasmerkimą.

66 Štai, tai, ką girdite, yra lyg tyruose šaukiančiojo abalsas – tyruose, kadangi jūs negalite jo matyti; mano balsas, kadangi mano balsas yra bDvasia; mano Dvasia yra tiesa; ctiesa gyvuoja ir niekada nesibaigia; ir jeigu ji yra jumyse, ji tarps.

67 Ir jeigu jūsų akis bus apašvęsta vien mano bšlovei, jūsų visas kūnas bus pripildytas šviesos, ir jumyse nebus tamsos; ir kūnas, kuris pripildytas šviesos, csuvokia viską.

68 Todėl ašventinkite save, kad jūsų bprotai taptų pašvęsti vien Dievui, ir ateis dienos, kai jūs jį cišvysite; nes jis atidengs jums savo veidą; ir tai bus jo metu ir jo būdu, ir pagal jo valią.

69 Atminkite šį didį ir paskutinį pažadą, kurį jums daviau; meskite toli nuo savęs savo atuščias mintis ir nesaikingą bjuoką.

70 Pasilikite, pasilikite šioje vietoje ir sušaukite iškilmingą susirinkimą, būtent tų, kurie yra pirmieji darbininkai šioje paskutinėje karalystėje.

71 Ir tegul tie, kuriuos jie aįspėjo per savo kelionę, šaukiasi Viešpaties ir savo širdyse kurį laiką apmąsto gautą įspėjimą.

72 Štai, aš pasirūpinsiu jūsų kaimenėmis ir pakelsiu vyresniuosius bei nusiųsiu pas jas.

73 Štai, aš pagreitinsiu savo darbą, kai bus tam laikas.

74 Ir aš duodu jums, kurie esate pirmieji adarbininkai šioje paskutinėje karalystėje, įsakymą, kad susirinktumėte drauge ir susiorganizuotumėte, ir pasiruoštumėte, ir bpasišventintumėte; taip, išvalytumėte savo širdis ir cnusivalytumėte rankas ir kojas priešais mane, kad aš padaryčiau jus dšvarius;

75 kad aš galėčiau paliudyti jūsų aTėvui ir jūsų Dievui, ir savo Dievui, kad jūs esate apvalyti nuo šios nelabos kartos kraujo; kad aš galėčiau, kai bus mano valia, įvykdyti šį pažadą, šį didį ir paskutinį pažadą, kurį daviau jums.

76 Taip pat duodu jums įsakymą nuo šiol ir toliau amelstis bei bpasninkauti.

77 Ir aš duodu jums įsakymą amokyti vienas kitą karalystės bdoktrinos.

78 Mokykite stropiai, ir mano amalonė bus su jumis, kad būtumėte tobuliau bišmokyti teorijos, principų, doktrinos, evangelijos įstatymo, visko, kas susiję su Dievo karalyste, kas jums reikalinga suprasti;

79 apie tai, kas adanguje ir žemėje, ir po žeme, kas buvo, kas yra, kas netrukus turi įvykti; kas namie, kas svetur, tautų bkarus ir sumaištis, ir žemę ištikusius teismus, ir taip pat pažinimą apie šalis ir karalystes –

80 kad būtumėte visokeriopai pasiruošę, kai aš vėl siųsiu jus išaukštinti pašaukimo, į kurį jus pašaukiau, ir misijos, kurią jums pavedžiau.

81 Štai, aš išsiunčiu jus aliudyti ir įspėti žmonių; ir kiekvienas įspėtas žmogus turi bįspėti savo artimą.

82 Todėl jie lieka be pasiteisinimo, ir jų nuodėmės – ant jų pačių galvų.

83 Tas, kuris aanksti manęs bieško, suras mane ir nebus paliktas.

84 Todėl pasilikite ir stropiai darbuokitės, kad būtumėte ištobulinti savo tarnystėje – išeiti tarp akitataučių paskutinį kartą, visi, kuriuos išvardins Viešpaties burna, bsurišti įstatymą ir užantspauduoti liudijimą, ir paruošti šventuosius teismo valandai, kuri ateis;

85 kad jų sielos išvengtų Dievo rūstybės, bjaurasties aišnaikinimo, kuris laukia nelabųjų, tiek šiame pasaulyje, tiek ir būsimajame pasaulyje. Iš tiesų sakau jums: tegul tie, kurie nėra pirmieji vyresnieji, toliau darbuojasi vynuogyne, kol juos bpašauks Viešpaties burna, nes jų laikas dar neatėjo; jų apdarai nėra capvalyti nuo šios kartos kraujo.

86 Pasilikite toje alaisvėje, kuria esate bišlaisvinti; cneįsipainiokite į dnuodėmę, bet tegul jūsų rankos būna ešvarios, kol ateis Viešpats.

87 Nes nedaug dienų praeis, ir ažemė bdrebės ir svirduliuos šen ir ten kaip girtas žmogus; ir csaulė paslėps savo veidą ir atsisakys teikti šviesą; ir mėnulis bus išmaudytas dkraujuje; ir ežvaigždės nepaprastai įpyks ir mesis žemyn, kaip kad figos krinta nuo figmedžio.

88 Ir po jūsų liudijimo ant žmonių ateina rūstybė ir pasipiktinimas.

89 Nes po jūsų liudijimo ateina liudijimas ažemės drebėjimų, kurie sukels dejones jos viduje, ir žmonės kris ant žemės ir nebepajėgs stovėti.

90 Ir taip pat ateina liudijimas griaustinių abalsu ir žaibų balsu, ir audrų balsu, ir jūros bangų, bloškiančių save už savo ribų, balsu.

91 Ir viskas bus asąmyšyje; ir tikrai žmonių širdys juos apvils; nes visus žmones apims baimė.

92 Ir dangaus viduriu praskris aangelai, šaukdami garsiu balsu, trimituodami Dievo trimitu, sakydami: Pasiruoškite, pasiruoškite, o žemės gyventojai; nes atėjo mūsų Dievo teismas. Štai, bJaunikis ateina; išeikite jo pasitikti.

93 Ir tuojau pasirodys adidis ženklas danguje, ir visi žmonės drauge jį matys.

94 Ir kitas angelas suskardens savo trimitą, sakydamas: Ta adidžiulė bbažnyčia, bjaurumų cmotina, kuri savo dištvirkavimo įniršio vynu nugirdė visas tautas, kuri persekioja Dievo šventuosius, kuri praliejo jų kraują, – ta, kuri sėdi ant daugelio vandenų ir ant jūros salų, – štai, ji yra žemės eraugės; ji yra surišta į pėdelius; jos raiščiai surišti stipriai, joks žmogus negali jų atrišti; todėl ji paruošta būti fsudeginta. Ir jis skardens savo trimitą ir ilgai, ir garsiai, ir visos tautos girdės tai.

95 Ir pusvalandžiui danguje stos atyla; ir iš karto po to dangaus uždanga bus išskleista, kaip išskleidžiamas suvyniotas britinys, ir Viešpaties cveidas bus atidengtas;

96 ir šventieji, kurie žemėje, kurie gyvi, bus atgaivinti ir apagauti aukštyn jo pasitikti.

97 Ir tie, kurie miegojo savo kapuose, aišeis, nes jų kapai bus atverti; ir jie taip pat bus pagauti aukštyn jo pasitikti dangaus stulpo viduryje –

98 jie yra Kristaus – apirmieji vaisiai, tie, kurie nusileis su juo pirmi, ir tie, kurie yra žemėje ir savo kapuose, kurie pirmi pagauti aukštyn jo pasitikti; ir visa tai – Dievo angelo trimito skardenimo balsu.

99 Ir po to kitas angelas suskardens, kas yra antrasis trimitas; ir tada ateina išpirkimas tų, kurie taps Kristaus jo atėjimo metu; kurie gavo savo dalį tame akalėjime, kuris paruoštas jiems, kad galėtų priimti evangeliją ir būti bteisiami kaip žmonės kūne.

100 Ir dar, suskardės kitas trimitas, kuris yra trečiasis trimitas; ir tada ateis žmonių advasios, kurios turi būti teisiamos ir yra pripažintos bsmerktinomis;

101 ir jos yra likusieji amirusieji; ir šie neatgis, kol pasibaigs btūkstantis metų, nei iki žemės pabaigos.

102 Ir suskardės kitas trimitas, kuris yra ketvirtasis trimitas, sakydamas: Tarp tų, kurie pasiliks iki tos didžios ir paskutinės dienos, būtent pabaigos, yra tokių, kurie ir toliau liks anešvarūs.

103 Ir suskardės kitas trimitas, kuris yra penktasis trimitas, kuris yra penktasis angelas, kuris, skrisdamas dangaus viduriu, įteikia anesibaigiančią evangeliją visoms tautoms, giminėms, liežuviams ir žmonėms;

104 ir toks bus jo trimito garsas, sakantis visiems žmonėms, tiek danguje, tiek ir žemėje, tiek ir po žeme – nes akiekviena ausis tai išgirs, ir kiekvienas kelis bklaupsis, ir kiekvienas liežuvis išpažins, kai jie girdės trimito garsą, sakantį: cBijokite Dievo ir pagarbinkite tą, kurs sėdi soste per amžių amžius; nes atėjo jo teismo valanda.

105 Ir dar, suskardens savo trimitą kitas angelas, kuris yra šeštasis angelas, sakydamas: aKrito ta, kuri savo ištvirkavimo įniršio vynu nugirdė visas tautas; ji puolė, puolė!

106 Ir dar, suskardens savo trimitą kitas angelas, kuris yra septintasis angelas, sakydamas: Atlikta; atlikta! Dievo aAvinėlis bnugalėjo ir vienas csumynė vyno spaustuvą, būtent Visagalio Dievo rūstybės niršulio vyno spaustuvą.

107 Ir tada angelai bus karūnuoti jo galios šlove, ir ašventieji bus pripildyti jo bšlovės ir gaus savo cpaveldą, ir bus dpadaryti lygūs su juo.

108 Ir tada pirmasis angelas vėl suskardens savo trimitą visų gyvųjų ausyse ir aapreikš slaptus žmonių darbus ir galingus Dievo darbus bpirmajame tūkstantmetyje.

109 Ir tada savo trimitą suskardens antrasis angelas ir apreikš slaptus žmonių darbus ir jų širdžių mintis ir ketinimus, ir galingus Dievo darbus antrajame tūkstantmetyje –

110 ir taip toliau, kol savo trimitą suskardens septintasis angelas; ir jis stovės ant žemės ir ant jūros, ir prisieks soste sėdinčiojo vardu, kad laiko jau anebebus; ir bŠėtonas bus surištas, ta senoji gyvatė, kuris vadinamas velniu, ir nebus išlaisvintas ctūkstantį metų.

111 Ir tada jis bus trumpam aišlaisvintas, kad galėtų surinkti savo armijas.

112 Ir aMykolas, septintasis angelas, būtent arkangelas, surinks savo armijas, būtent dangaus pulkus.

113 Ir velnias susirinks savo armijas; būtent pragaro pulkus ir išeis kautis prieš Mykolą ir jo armijas.

114 Ir tada ateina didžiojo Dievo akova; ir velnias bei jo armijos bus išmesti į savo vietą, tad jie jau niekada nebeturės jokios galios prieš šventuosius.

115 Nes Mykolas kovos jų kovas ir nugalės tą, kuris asiekia sosto to, kuris sėdi soste, būtent Avinėlio.

116 Tai yra Dievo ir apašventintųjų šlovė; ir jie daugiau nebematys bmirties.

117 Todėl iš tiesų sakau jums, mano adraugai: sušaukite savo iškilmingą susirinkimą, kaip aš jums įsakiau.

118 Ir kadangi visi neturi tikėjimo, stropiai siekite ir amokykite vienas kitą bišminties žodžių; taip, siekite iš geriausių cknygų išminties žodžių; siekite mokytumo, būtent mokymusi ir taip pat tikėjimu.

119 Organizuokitės; paruoškite visa, kas reikalinga; ir įkurkite anamus, būtent maldos namus, pasninkavimo namus, tikėjimo namus, mokymosi namus, šlovės namus, tvarkos namus, Dievo namus;

120 kad jūsų įėjimai būtų Viešpaties vardu, kad jūsų išėjimai būtų Viešpaties vardu; kad visi jūsų pasveikinimai būtų Viešpaties vardu, į Aukščiausiąjį pakeltomis rankomis.

121 Todėl atsikratykite visos savo atuščiakalbystės, viso bkvatojimo, visų savo cgeidulingų troškimų, viso dišdidumo ir lengvabūdiškumo, ir visų savo nelabų darbų.

122 Paskirkite tarp savęs mokytoją, ir tegul ne visi kalba vienu metu; bet tegul vienu metu kalba vienas, ir tegul visi klausosi jo žodžių, kad visiems pasisakius, visi visų būtų ugdomi, ir kad kiekvienas žmogus turėtų vienodą privilegiją.

123 Žiūrėkite, kad amylėtumėte vienas kitą; liaukitės būti bgodūs; mokykitės dalintis vienas su kitu, kaip reikalauja evangelija.

124 Liaukitės atinginiauti; liaukitės būti nešvarūs; liaukitės batradinėti ydas vienas kitame; liaukitės miegoti ilgiau nei reikia; eikite gultis anksti, kad nebūtumėt nuvargę; kelkitės anksti, kad jūsų kūnai ir protai būtų žvalūs.

125 Ir svarbiausia, lyg skraiste apsirenkite atikrosios meilės raiščiu, kuris yra tobulumo ir btaikos raištis.

126 Visada amelskitės, kad nenusilptumėte, kol aš bateisiu. Štai aš greitai ateisiu ir priimsiu jus pas save. Amen.

127 Ir dar, štai namų, paruoštų pranašų amokyklos prezidentūrai, tvarka: ši mokykla įkurta, kad jie būtų mokomi visko, kas jiems reikalinga, būtent visiems bažnyčios bpareigūnams, arba, kitais žodžiais, tiems, kurie pašaukti tarnauti bažnyčioje, pradedant nuo aukštųjų kunigų, net iki diakonų, –

128 ir tokia bus mokyklos prezidentūros namų tvarka: tas, kuris paskirtas prezidentu arba mokytoju, stovės savo vietoje namuose, kurie bus jam paruošti.

129 Todėl Dievo namuose jis bus pirmas, tokioje vietoje, kad susirinkusieji namuose galėtų girdėti jo žodžius tiksliai ir aiškiai, jam kalbant negarsiai.

130 Ir kai jis ateina į Dievo namus, nes jis namuose turėtų būti pirmas – štai, tai yra nuostabu, kad jis bus pavyzdys –

131 tegul jis aatnašauja save maldoje ant kelių prieš Dievą nesibaigiančios sandoros ženklan, arba atminimui.

132 Ir bet kam po jo įėjus, tegul mokytojas atsistoja ir pakeltomis į dangų rankomis, taip, tiesiai aukštyn, tesveikina savo brolį ar brolius tokiais žodžiais:

133 Ar tu esi brolis (arba broliai)? Aš sveikinu tave Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, ženklan, arba atminimui, nesibaigiančios sandoros, pagal kurią aš priimu tave abendrystėn, tvirtai, nepajudinamai ir neatšaukiamai apsisprendęs būti tavo draugas ir bbrolis per Dievo malonę meilės raiščiais, vaikščioti pagal visus Dievo įsakymus nepriekaištingai, su dėkingumu, per amžių amžius. Amen.

134 Ir tam, kuris pripažįstamas nevertas šio pasveikinimo, nebus vietos tarp jūsų; nes jūs neleisite, kad mano namai būtų juo asuteršti.

135 Ir tas, kuris įeina ir yra ištikimas priešais mane, ir yra brolis (arba broliai), jie sveikins prezidentą arba mokytoją pakeltomis į dangų rankomis ta pačia malda ir sandora, arba to paties ženklan sakydami Amen.

136 Štai, iš tiesų sakau jums: tai yra pavyzdys jums, kaip sveikinti vienas kitą Dievo namuose, pranašų mokykloje.

137 Ir jūs pašaukti tai daryti malda ir dėkojimu, kaip Dvasia duos prabilti, dėl visų savo darbų Viešpaties namuose, pranašų mokykloje, kad tai taptų šventove, Šventosios Dvasios palapine jūsų augdymui.

138 Ir tarp savęs į šią mokyklą nepriimsite nė vieno, jeigu jis nėra apvalytas nuo šios kartos akraujo;

139 ir jis bus priimtas per kojų aplovimo apeigą, nes šitam tikslui buvo įvesta kojų plovimo apeiga.

140 Ir dar, kojų plovimo apeigą turi atlikti bažnyčios prezidentas arba pirmininkaujantis vyresnysis.

141 Tai turi būti pradėta malda; ir po duonos ir vyno apriėmimo jis turi apsijuosti pagal bmodelį, pateiktą Jono liudijimo apie mane tryliktajame skyriuje. Amen.