Raštai
Doktrina ir Sandoros 46


46 Skyrius

Apreiškimas, duotas Bažnyčiai per pranašą Džozefą Smitą Kirtlande, Ohajo valst., 1831 m. kovo 8 d. (History of the Church, 1:163–165). Šiuo ankstyvuoju Bažnyčios laikotarpiu vieningas Bažnyčios susirinkimų vedimo modelis dar nebuvo susiformavęs. Tačiau tapo beveik įprasta į sakramento susirinkimus ir kitus Bažnyčios susiėjimus įsileisti tik narius ir uolius besidominčiuosius. Šis apreiškimas išreiškia Viešpaties valią dėl vadovavimo susirinkimams ir jų vedimo.

1–2 Vyresnieji turi vesti susirinkimus pagal Šventosios Dvasios vadovavimą; 3–6 Ieškantys tiesos turėtų būti įleidžiami į sakramento susirinkimus; 7–12 Prašykite Dievą ir siekite dvasinių dovanų; 13–26 Išvardinamos kai kurios iš šių dovanų; 27–33 Bažnyčios vadovams duota galia įžvelgti Dvasios dovanas.

1 Įsiklausykite o jūs, mano bažnyčios žmonės; nes iš tiesų sakau jums, kad tai jums kalbėta jūsų anaudai ir pasimokymui.

2 Bet nepaisant to, kas parašyta, mano bažnyčios avyresniesiems nuo pradžios visada buvo duota ir visada bus duota bvesti visus susirinkimus pagal tai, kaip juos veda ir jiems nurodo Šventoji Dvasia.

3 Tačiau jums įsakoma niekada nieko aneišvaryti iš savo viešų susirinkimų, kuriuos rengiate priešais pasaulį.

4 Taip pat jums įsakoma neišvaryti iš sakramento susirinkimo nė vieno priklausančio abažnyčiai; tačiau, jei kažkas nusižengė, tegul jo bnevalgo, kol susitaikys.

5 Ir dar kartą aš sakau jums: iš savo sakramento susirinkimų neišvarysite nė vieno uoliai ieškančio karalystės – aš tai sakau apie tuos, kurie ne iš bažnyčios.

6 Ir dar aš jums sakau dėl jūsų apatvirtinimo susirinkimų, kad jei ten bus kas nors ne iš bažnyčios, uoliai ieškantys karalystės, jų neišvarysite.

7 Bet jums įsakoma dėl visko aprašyti Dievą, kuris dosniai duoda; ir ką Dvasia jums liudija, aš norėčiau, kad tai ir darytumėte su visu širdies bšventumu, teisiai vaikščiodami priešais mane, cgalvodami apie savo išgelbėjimo išdavą, viską darydami su malda ir ddėkojimu, kad nebūtumėte esuvedžioti piktų dvasių ar fvelnių doktrinų, ar gžmonių įsakymų; nes kai kurie yra žmonių, o kai kurie velnių.

8 Todėl saugokitės, kad nebūtumėte apgauti; o kad nebūtumėte apgauti, uoliai asiekite geriausių dovanų, visada prisimindami, kuriam tikslui jos duodamos;

9 nes iš tiesų sakau jums, kad jos duodamos labui tų, kurie mane myli ir laikosi visų mano įsakymų, ir labui to, kuris stengiasi taip daryti; kad gautų naudą visi, kurie siekia, arba kurie manęs prašo, kurie prašo ne dėl aženklo, kad tai bišeikvotų savo geiduliams.

10 Ir dar, iš tiesų sakau jums: norėčiau, kad jūs visada atmintumėte ir visuomet turėtumėt aomenyje, kokios yra tos bdovanos, kurios duodamos bažnyčiai.

11 Nes ne visiems duodama kiekviena dovana; nes yra daug dovanų, ir akiekvienam žmogui dovaną suteikia Dievo Dvasia.

12 Vieniems duodama viena, kitiems duodama kita, kad taip būtų nauda visiems.

13 Vieniems Šventąja Dvasia duodama ažinoti, kad Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus ir kad jis buvo nukryžiuotas už pasaulio nuodėmes.

14 Kitiems duodama atikėti jų žodžiais, kad jie taip pat turėtų amžinąjį gyvenimą, jei išliks ištikimi.

15 Ir dar kitiems Šventąja Dvasia duodama žinoti, kaip askirtingai tvarkomi reikalai, kaip tai patiktų tam pačiam Viešpačiui, priklausomai nuo to, kaip nori Viešpats, pritaikantis savo pasigailėjimus pagal žmonių vaikų aplinkybes.

16 Ir dar, kitiems Šventąja Dvasia duodama pažinti skirtingus veikimus, ar jie iš Dievo, idant Dvasios pasireiškimai galėtų būti duodami kiekvienam, idant tai būtų jo naudai.

17 Ir dar, iš tiesų sakau jums: vieniems Dievo Dvasia duodamas aišminties žodis.

18 Kitiems duodamas apažinimo žodis, kad visi galėtų būti pamokyti būti išmintingi ir turėti pažinimą.

19 Ir dar, vieniems duodamas atikėjimas, kad būtų išgydyti;

20 ir kitiems duodamas tikėjimas agydyti.

21 Ir dar, vieniems duodama daryti astebuklus;

22 ir kitiems duodama apranašauti;

23 ir kitiems – dvasių aatpažinimas.

24 Ir dar, vieniems duodama kalbėti aliežuviais;

25 ir kitiems duodamas liežuvių aiškinimas.

26 Ir visos šios adovanos ateina iš Dievo ir Dievo bvaikų labui.

27 Ir bažnyčios avyskupui ir tiems, kuriuos Dievas paskirs ir įšventins prižiūrėti bažnyčią ir būti bažnyčios vyresniaisiais, bus duota batpažinti visas šias dovanas, kad tarp jūsų nebūtų nė vieno, kuris skelbiasi esąs Dievo, tačiau nėra.

28 Ir bus taip, kad tas, kuris prašo aDvasia, Dvasia ir gaus;

29 kad kai kuriems būtų duota turėti visas tas dovanas, kad būtų galva, idant iš to būtų nauda kiekvienam nariui.

30 Tas, kuris aprašo bDvasia, prašo pagal Dievo cvalią; todėl padaroma taip, kaip jis prašo.

31 Ir dar, aš sakau jums, kad viskas, ką tik darote Dvasia, turi būti daroma Kristaus vardu;

32 ir jūs turite adėkoti Dvasia Dievui už kiekvieną palaiminimą, kuriuo esate palaiminti.

33 Ir turite priešais mane nuolat gyventi adorai ir bšventai. Būtent taip. Amen.