Raštai
Doktrina ir Sandoros 73


73 Skyrius

Apreiškimas, duotas pranašui Džozefui Smitui ir Sidniui Rigdonui Hairame, Ohajo valst., 1832 m. sausio 10 d. (History of the Church, 1:241–242). Nuo praeito gruodžio pradžios pranašas ir Sidnis buvo užsiėmę pamokslavimu, ir tuo buvo daug pasiekta mažinant nepasitenkinimo jausmus, kilusius prieš Bažnyčią (žr. DS 71 skyriaus įvadą).

1–2 Vyresnieji turi toliau pamokslauti; 3–6 Džozefas Smitas ir Sidnis Rigdonas turi toliau versti Bibliją, kol užbaigs.

1 Nes iš tiesų, taip sako Viešpats: man reikalinga, kad iki konferencijos ajie ir toliau skelbtų evangeliją bei ragintų bažnyčias aplinkinėse srityse;

2 ir tada, štai, konferencijos abalsu jiems bus atskleistos atitinkamos jų misijos.

3 Dabar, iš tiesų sakau jums, mano tarnai Džozefai Smitai jaunesnysis ir Sidni Rigdonai, – sako Viešpats, – areikalinga vėl bversti;

4 ir iki konferencijos, kiek įmanoma, pamokslauti aplinkinėse srityse; o po jos reikalinga tęsti vertimo darbą, kol jis bus užbaigtas.

5 Ir tegul tai bus modelis vyresniesiems iki tolimesnių nurodymų, taip, kaip parašyta.

6 Dabar, šiuokart daugiau jums neduodu. aSusijuoskite strėnas ir būkite rimti. Būtent taip. Amen.